08.12.2022
93
TARJIMASHUNOSLAR FORUMI - 2022
TARJIMASHUNOSLAR XALQARO FORUMI TO'PLAMI - 2022
Статьи журнала
SHARQ TILLARI TIPOLOGIYASINING DOLZARB MUAMMOLARI XUSUSIDA
ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
НЕКОТОРЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ СИНОНИМОВ
DARIY TILIDAGI MODAL TUZILMALARNING O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI XUSUSIDA (خوانده میتوانم xânda mêtawânam tipi misolida)
ҲАЛДУН ТАНЕР ҲИКОЯЛАРИНИНГ ТАРЖИМАДАГИ ТАЛҚИНИ
“КРАСОТА” КАК КОННОТАТИВНОЕ ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТА “СЧАСТЬЯ” В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПОЭЗИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ В ПЕРЕВОДЕ ВАРЬЯМА СИНГХА НА ХИНДИ
MADANIY DIPLOMATYADA TILNING QUDRATLI IMKONIYATLARI
БАДИИЙ АСАРДАГИ “天” СЎЗИНИНГ ТАРЖИМА МАТНИГА ТРАНСФЕР БЎЛИШИ НАТИЖАСИДА ПАЙДО БЎЛГАН АССОЦИАЦИЯ МАСАЛАСИ
MILLIY DAVLATCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYANING AHAMIYATI
“青凤” “ЧИНФЕН” НОВЕЛЛАСИНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
YUMORISTIK JANRLAR TARJIMASIDA MENTALLIK
IBROHIM G‘AFUROVNING SO‘Z YARATISH MAHORATIGA DOIR
LIMITATIONS IN TRANSLATING OF KOREAN WORDS ‘정[jeong]’ and ‘한[han]’ INTO UZBEK LANGUAGE
O‘ZBEK VA TURK TILLARIDAN TARJIMA QILISH VOSITALARINI AVTOMATLASHTIRISH: MUAMMOMI YOKI QULAYLIK?
JURNALISTIK MATN TAHRIRI: TIL VA MAHORAT
EKVIVALENTLIK ADEKVATLIKNING BOSH MEZONI
БҲАКТИ ШЕЪРИЯТИ ТАРЖИМАСИДАГИ МУАММОЛАР
KOPULYATIV QO‘SHMA SO‘ZLAR VA ERKIN KOPULYATIV SO‘Z BIRIKMALARINING SEMANTIK JIHATDAN FARQLARI VA TARJIMADA BERILISHI
HINDIY TILIDAN FRAZEOLOGIZMLAR TARJIMASIDA VARIANTLILIK
MUMTOZ ADABIYOT NAMUNALARI TARJIMASI MUAMMOLARI
DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUV TIZIMIDA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYA IJTIMOIY MEZON SIFATIDA
ГЁТЕНИНГ “ФАУСТ” ФОЖИАНОМАСИ ЎЗБЕК ТИЛИДА
“BOBURNOMA” DA EKVIVALENT SO‘ZLAR MASALASI VA INGLIZCHA TARJIMALARI XUSUSIDA
THE PROBLEMS OF TRANSLATION - SPECIAL REFERENCE TO ‘CHARAKA PAITRIKAM’
ISTIQLOL DAVRI TARJIMALARI (Tajik va o‘zbek yangi tarjimalarga bir nazar)
CHALLENGES IN TRANSLATING HINDI FOLKLORE INTO ENGLISH – A CASE STUDY OF PREMCHAND’S EIDGAH
НЕОЛОГИЗМЫ КАК «ЯЗЫКОВАЯ РЕАКЦИЯ» НА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КНР
HALDUN TANERNING “MOTORLI KEMACHADAGI SARGUZASHT” HIKOYASI TARJIMASIGA DOIR
CHET TILIGA O‘RGATISHDA TARJIMANI O‘QUV JARAYONIDA QO’LLASH MASALASI
MAHMUD KOSHG‘ARIY KELTIRGAN UYG‘UR ALIFBOSI: HARF VA TOVUSH MUNOSABATLARI
FORS TILI PUBLITSISTIK USLUBIDA OT VA SIFAT SO‘Z TURKUMLARINING USLUBIY - FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI VA ULARNING TARJIMADA BERILISHI
QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK TIZIMIDA TARJIMASHUNOSLIK (professor G‘aybulla Salomov ilmiy faoliyati misolida)
КОМПЕТЕНТЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ҲАРБИЙ ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИДАГИ ЎРНИ
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
“NAVOIY” ROMANINING ARABCHA TARJIMASIDA PERSONAJLAR NUTQINING BERILISHI
SO‘Z, FIKR, AXBOROT ERKINLIGIGA OID XALQARO-HUQUQIY HUJJATLARNING O‘ZBEK TILIGA TARJIMALARI: TARIXI VA TAHLILI
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОДА
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ С РУССКОГО НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК
XITOY TILIDAGI BADIIY ASARLARDA O‘ZIGA XOS MUALLIF USLUBI (Lyao Jayning g‘aroyibotlar haqidagi hikoyalari” misolida)
СТАРИННЫЕ СКОРОПИСНЫЕ РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ ПИСЕМ XVII в. ИЗ ПЕРЕПИСКИ ХИВИНСКОГО ЦАРЕВИЧА АВГАНМУХАММЕДА
SALOMOV SABOQLARI
TURKCHA MAROSIM NOMLARI VA ULARNING TARJIMASIGA DOIR
О ПРОФЕССОРЕ ГАЙБУЛЛЕ САЛЯМОВЕ
UMAR SAYFIDDIN HIKOYALARI TARJIMALARIGA DOIR
ZAMONA LUQMONI
ARAB MEDIA MATNLARI TARJIMASI MUAMMOSI
СВОЙСТВА ГЛАГОЛОВ АКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
BEBAHO XAZINA (“Turkiy adabiyot durdonalari” tilimizda)
ANALYSIS ON THE TRANSLATION METHODS OF CHINESE PROPER NOUNS IN UZBEK
O‘ZBEKISTONDA QONUN TARJIMASHUNOSLIGINING DOLZARB MASALALARI
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ (на материале языка хинди)
THE PROBLEM OF ELECTRONIC TRANSLATION INTO AZERBAIJAN LANGUAGE IN THE ERA OF INFORMATION TECHNOLOGIES
O‘ZBEK SHOIRALARI IJODIDA ZEBUNNISOBEGIM SHE’RIYATI AN’ANALARI
O‘ZGALAR BAXTINI O‘Z BAXTIDAN USTUN BILGAN INSON
ZAMONAVIY XITOY ADABIYOTINING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHIDA TARJIMANING O‘RNI
UYG‘ONAYOTGAN ADABIYOT
OYBEKNING “NAVOIY” ROMANI TARJIMALARIDA MATAL VA MAQOLLARNING BERILISHI