08.12.2022
508
TARJIMASHUNOSLAR FORUMI - 2022
TARJIMASHUNOSLAR XALQARO FORUMI TO'PLAMI - 2022
Статьи журнала
“КРАСОТА” КАК КОННОТАТИВНОЕ ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТА “СЧАСТЬЯ” В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ҲАЛДУН ТАНЕР ҲИКОЯЛАРИНИНГ ТАРЖИМАДАГИ ТАЛҚИНИ
BEBAHO XAZINA (“Turkiy adabiyot durdonalari” tilimizda)
“BOBURNOMA” DA EKVIVALENT SO‘ZLAR MASALASI VA INGLIZCHA TARJIMALARI XUSUSIDA
DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUV TIZIMIDA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYA IJTIMOIY MEZON SIFATIDA
FORS TILI PUBLITSISTIK USLUBIDA OT VA SIFAT SO‘Z TURKUMLARINING USLUBIY - FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI VA ULARNING TARJIMADA BERILISHI
БАДИИЙ АСАРДАГИ “天” СЎЗИНИНГ ТАРЖИМА МАТНИГА ТРАНСФЕР БЎЛИШИ НАТИЖАСИДА ПАЙДО БЎЛГАН АССОЦИАЦИЯ МАСАЛАСИ
ГЁТЕНИНГ “ФАУСТ” ФОЖИАНОМАСИ ЎЗБЕК ТИЛИДА
IBROHIM G‘AFUROVNING SO‘Z YARATISH MAHORATIGA DOIR
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОДА
JURNALISTIK MATN TAHRIRI: TIL VA MAHORAT
UYG‘ONAYOTGAN ADABIYOT
КОМПЕТЕНТЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ҲАРБИЙ ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИДАГИ ЎРНИ
MUMTOZ ADABIYOT NAMUNALARI TARJIMASI MUAMMOLARI
О ПРОФЕССОРЕ ГАЙБУЛЛЕ САЛЯМОВЕ
O‘ZBEK VA TURK TILLARIDAN TARJIMA QILISH VOSITALARINI AVTOMATLASHTIRISH: MUAMMOMI YOKI QULAYLIK?
ISTIQLOL DAVRI TARJIMALARI (Tajik va o‘zbek yangi tarjimalarga bir nazar)
TURKCHA MAROSIM NOMLARI VA ULARNING TARJIMASIGA DOIR
O‘ZBEK SHOIRALARI IJODIDA ZEBUNNISOBEGIM SHE’RIYATI AN’ANALARI
O‘ZBEKISTONDA QONUN TARJIMASHUNOSLIGINING DOLZARB MASALALARI
ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
SO‘Z, FIKR, AXBOROT ERKINLIGIGA OID XALQARO-HUQUQIY HUJJATLARNING O‘ZBEK TILIGA TARJIMALARI: TARIXI VA TAHLILI
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ С РУССКОГО НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК
UMAR SAYFIDDIN HIKOYALARI TARJIMALARIGA DOIR
YUMORISTIK JANRLAR TARJIMASIDA MENTALLIK
EKVIVALENTLIK ADEKVATLIKNING BOSH MEZONI
ZAMONAVIY XITOY ADABIYOTINING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHIDA TARJIMANING O‘RNI
THE PROBLEM OF ELECTRONIC TRANSLATION INTO AZERBAIJAN LANGUAGE IN THE ERA OF INFORMATION TECHNOLOGIES
THE PROBLEMS OF TRANSLATION - SPECIAL REFERENCE TO ‘CHARAKA PAITRIKAM’
“NAVOIY” ROMANINING ARABCHA TARJIMASIDA PERSONAJLAR NUTQINING BERILISHI
СВОЙСТВА ГЛАГОЛОВ АКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
MAHMUD KOSHG‘ARIY KELTIRGAN UYG‘UR ALIFBOSI: HARF VA TOVUSH MUNOSABATLARI
HALDUN TANERNING “MOTORLI KEMACHADAGI SARGUZASHT” HIKOYASI TARJIMASIGA DOIR
KOPULYATIV QO‘SHMA SO‘ZLAR VA ERKIN KOPULYATIV SO‘Z BIRIKMALARINING SEMANTIK JIHATDAN FARQLARI VA TARJIMADA BERILISHI
HINDIY TILIDAN FRAZEOLOGIZMLAR TARJIMASIDA VARIANTLILIK
ARAB MEDIA MATNLARI TARJIMASI MUAMMOSI
ПОЭЗИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ В ПЕРЕВОДЕ ВАРЬЯМА СИНГХА НА ХИНДИ
СТАРИННЫЕ СКОРОПИСНЫЕ РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ ПИСЕМ XVII в. ИЗ ПЕРЕПИСКИ ХИВИНСКОГО ЦАРЕВИЧА АВГАНМУХАММЕДА
LIMITATIONS IN TRANSLATING OF KOREAN WORDS ‘정[jeong]’ and ‘한[han]’ INTO UZBEK LANGUAGE
MADANIY DIPLOMATYADA TILNING QUDRATLI IMKONIYATLARI
MILLIY DAVLATCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYANING AHAMIYATI
SALOMOV SABOQLARI
CHALLENGES IN TRANSLATING HINDI FOLKLORE INTO ENGLISH – A CASE STUDY OF PREMCHAND’S EIDGAH
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
НЕОЛОГИЗМЫ КАК «ЯЗЫКОВАЯ РЕАКЦИЯ» НА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КНР
НЕКОТОРЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ СИНОНИМОВ
SHARQ TILLARI TIPOLOGIYASINING DOLZARB MUAMMOLARI XUSUSIDA
OYBEKNING “NAVOIY” ROMANI TARJIMALARIDA MATAL VA MAQOLLARNING BERILISHI
“青凤” “ЧИНФЕН” НОВЕЛЛАСИНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ (на материале языка хинди)
ZAMONA LUQMONI
O‘ZGALAR BAXTINI O‘Z BAXTIDAN USTUN BILGAN INSON
БҲАКТИ ШЕЪРИЯТИ ТАРЖИМАСИДАГИ МУАММОЛАР
CHET TILIGA O‘RGATISHDA TARJIMANI O‘QUV JARAYONIDA QO’LLASH MASALASI
XITOY TILIDAGI BADIIY ASARLARDA O‘ZIGA XOS MUALLIF USLUBI (Lyao Jayning g‘aroyibotlar haqidagi hikoyalari” misolida)
ANALYSIS ON THE TRANSLATION METHODS OF CHINESE PROPER NOUNS IN UZBEK
DARIY TILIDAGI MODAL TUZILMALARNING O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI XUSUSIDA (خوانده میتوانم xânda mêtawânam tipi misolida)
QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK TIZIMIDA TARJIMASHUNOSLIK (professor G‘aybulla Salomov ilmiy faoliyati misolida)