18.12.2022
84
TARJIMASHUNOSLAR XALQARO FORUMI - 2022. 2-QISM
TARJIMASHUNOSLAR XALQARO FORUMI TO'PLAMI - 2022. 2-QISM
Статьи журнала
OYBEKNING “NAVOIY” ROMANI TARJIMALARIDA TABIAT TASVIRINING QAYTA AKS ETISHI
THE APPEARANCE OF THE TERM “EDUCATION DICTIONARY” IN WORLD LINGUISTICS IS ANALYZED
O‘ZBEKISTONDA ILK TARJIMA NAMOYONDALARI
XITOY VA O‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI
YANGI O‘ZBEKISTONDA “UCHINCHI RENNESANS” POYDEVORINI YARATISHDA OAVNING AHAMIYATI
COMPARATIVE ANALYSIS OF LANGUAGE WORLD PICTURES AND NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITIES THROUGH PHRASEOLOGICAL UNITS
MEDYA VE İLETİŞİMDE HABER TOPLAMA VE YAZMA
ЧИННАППА БҲАРАТИ АСАРЛАРИНИНГ ТАРЖИМАЛАРИ
O‘QUV METODIK TERMINLARNING INGLIZ TILIDAN O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOSI
TURK TILIDA INSON OBRAZINI IFODALOVCHI ZOOFRAZEOLOGIZMLAR TARJIMASIGA DOIR
O‘ZBEKISTONDA HARBIY JURNALISTIKA AXBOROT INTEGRATSIYASI JARAYONLARI TARKIBIDA
РЕШАД ЭНИС АЙГЕН (1909-1987)
ABDURAHMON ASH-SHARQAVIYNING “YER” ROMANIDA QISHLOQ HAYOTINING TIMSOLI VA UNING TARJIMADA IFODALANISHI
ISSUES OF NATIONAL CHARACTERISTICS IN ENGLISH-UZBEK TRANSLATIONS
XITOYCHA KOSMETIKA MAHSULOTLARI TIJORIY REKLAMA MATNLARINING O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI MASALALARI
SIYOSIY DISKURSDA KIRISH SO‘ZLARNING OG‘ZAKI TARJIMASI (Xitoy - o‘zbek tillari misolida)
MAHALLIY O‘ZIGA XOS SO‘ZLARNI IFODALASH VA ULARNI TARJIMADA QAYTA YARATISH MUAMMOLARI
XITOY OG‘ZAKI NUTQIDA NOROZICHILIK VA HAQORAT UCHUN FOYDALANILADIGAN TURG‘UN BIRLIKLAR VA ULARNING TARJIMADA BERILISHI
HINDISTON TARJIMASHUNOSLIGI TARAQQIYOTIGA DOIR
MUALLIF USLUBI VA UNING TARJIMADA SAQLAB QOLISH MUAMMOSI (A.L.Qozonchining “Rasulullohga nega ishonmadilar?” asari asosida)
SINXRON TARJIMADA XITOY TILIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TARJIMASI MASALALARI (Si Jinping nutqi misolida)
СПЕЦИФИКА НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ НА АРАБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ С КОРЕЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
“TISH” GA OID MAQOLLARNING MAZMUNI XUSUSIDA
XITOY-O‘ZBEK TIL KOMBINATSIYASIDA KOMPRESSIYA STRATEGIYASI TURLARINING QO‘LLANILISHI
TERMINOLOGIYA VA UNING ISLOM HUQUQIDA RIVOJLANISHI
JURNALISTIKADA ERKINLIK TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI
ARAB TILIDA POLISEMIYA VA SINONINIMIYA HODISASI HAQIDA
BRENDLAR NOMINATSIYASINING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ИНДИВИДА В ПРОЦЕССЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА
ХИТОЙ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА БОШ ҚИСМИДАГИ СОМАТИЗМЛАРДА ЛАКУНАРЛИКНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ ХУСУСИДА
O‘TKIR HOSHIMOVNING “DUNYONING ISHLARI” QISSASI TARJIMASIDA MILLIY XARAKTERNING QAYTA YARATILISHI
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗНАЧЕНИЕ НОРМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК
TARJIMANI ILMIY-IJODIY JARAYON SIFATIDA TADQIQ ETISH USULLARI
ТРАНСФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С КОРЕЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
EKVIVALENTLIK VA MUQOBILLIK TERMINLARINI MUNOSABATLARI
LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGISMS INVOLVING CLOTHES NAMES IN ENGLISH AND UZBEK
HINDISTON MATBUOTI HAQIDA
GIVING THE LEXICON OF EMOTIONAL EVALUATION IN LITERARY TRANSLATION
YASHAR KAMOL ASARLARIDA PEYZAJ TASVIRI VA UNING TARJIMALARDA AKS ETTIRILISHI
HINDIY VA O‘ZBEK TILLARIDAGI RASMIY USLUB MATNLARIDA FE’LLARNING CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI
ЭРКИН ВОҲИДОВ АСАРЛАРИДА ФОРСЧА БИРИКМАЛАРНИНГ БЕРИЛИШИ
SINXRON TARJIMANING ISHLASH MEXANIZIMI
ГЕНДЕРНАЯ СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ И ЖЕНСКАЯ ЛЕКСИКА В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
KOREYS SEHRLI ERTAKLARIDA GUL NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TRANSFORMATSIYASI
YAXSHIDAN BOG‘ QOLUR (Miad Hakimovni Aziz Nesin hikoyalarini turk tildan o‘zbek tiliga qilgan tarjimalari misolida)
MO YANNING “QURBAQA” ROMANIDAGI BA’ZI PERSONAJLAR ISMLARIGA OID
YANGILIKLAR TARJIMALARINING TARJIMADAN KEYINGI TAHRIRLASH USULLARI BO‘YICHA TADQIQOTLAR
SIMULTANEOUS INTERPRETING AND STRUCTURAL DIFFERENCES IN ARRANGING INFORMATION
СРАВНЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
TASAVVUFIY MATNLARDA REALIYLAR TARJIMASI MASALASI
ЖИЗНЬ КОРЕЙСКОГО СЛЕНГА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ КОРЕИ
SA’DIY SHEROZIY VA UNING IJOD MAHSULI “GULISTON” VA “BO‘STON”
PSIXOLOGIK MAZMUNDAGI ASARLAR TARJIMASIDA EKVIVALENTLIK MASALASI (Hindiy tildagi asarlar misolida)
ABDULLA QAHHOR “DAHSHAT” HIKOYASINING KOREYS TILIGA TARJIMASIDA MILLIY XOS SO‘ZLAR IFODASI
INTERNET DISKURSDAGI NEOLOGIZMLARNI TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI
АРАБ РЕАЛИЯЛАРИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМА ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ
VERTER OBRAZI O‘ZBEK TARJIMONI TALQINIDA
TOXIR VATTORNING “OLOVLI SO‘QMOQLAR” ROMANI TARJIMASIDA EKVIVALENTLIKNING AKS ETISHI
BADIIY TARJIMANING BA’ZI MUAMMOLARIGA DOIR
MEDIA MATN TARJIMASIDA SO‘Z TANLASH MUAMMOSI (O‘zbek-arab tillari misolida)
O‘TKIR HOSHIMOVNING “NUR BORKI, SOYA BOR” ASARINING XITOY TILIDAGI TARJIMASIDA TASHBEH SAN’ATINING BERILISHI