18.12.2022
479
TARJIMASHUNOSLAR XALQARO FORUMI - 2022. 2-QISM
TARJIMASHUNOSLAR XALQARO FORUMI TO'PLAMI - 2022. 2-QISM
Статьи журнала
MAHALLIY O‘ZIGA XOS SO‘ZLARNI IFODALASH VA ULARNI TARJIMADA QAYTA YARATISH MUAMMOLARI
PSIXOLOGIK MAZMUNDAGI ASARLAR TARJIMASIDA EKVIVALENTLIK MASALASI (Hindiy tildagi asarlar misolida)
ХИТОЙ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА БОШ ҚИСМИДАГИ СОМАТИЗМЛАРДА ЛАКУНАРЛИКНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ ХУСУСИДА
BRENDLAR NOMINATSIYASINING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI
HINDIY VA O‘ZBEK TILLARIDAGI RASMIY USLUB MATNLARIDA FE’LLARNING CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI
СПЕЦИФИКА НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ НА АРАБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ABDULLA QAHHOR “DAHSHAT” HIKOYASINING KOREYS TILIGA TARJIMASIDA MILLIY XOS SO‘ZLAR IFODASI
ЖИЗНЬ КОРЕЙСКОГО СЛЕНГА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ КОРЕИ
O‘QUV METODIK TERMINLARNING INGLIZ TILIDAN O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOSI
TERMINOLOGIYA VA UNING ISLOM HUQUQIDA RIVOJLANISHI
O‘TKIR HOSHIMOVNING “DUNYONING ISHLARI” QISSASI TARJIMASIDA MILLIY XARAKTERNING QAYTA YARATILISHI
OYBEKNING “NAVOIY” ROMANI TARJIMALARIDA TABIAT TASVIRINING QAYTA AKS ETISHI
O‘ZBEKISTONDA ILK TARJIMA NAMOYONDALARI
O‘ZBEKISTONDA HARBIY JURNALISTIKA AXBOROT INTEGRATSIYASI JARAYONLARI TARKIBIDA
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
SIYOSIY DISKURSDA KIRISH SO‘ZLARNING OG‘ZAKI TARJIMASI (Xitoy - o‘zbek tillari misolida)
SINXRON TARJIMADA XITOY TILIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TARJIMASI MASALALARI (Si Jinping nutqi misolida)
YANGILIKLAR TARJIMALARINING TARJIMADAN KEYINGI TAHRIRLASH USULLARI BO‘YICHA TADQIQOTLAR
TARJIMANI ILMIY-IJODIY JARAYON SIFATIDA TADQIQ ETISH USULLARI
XITOY VA O‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI
YANGI O‘ZBEKISTONDA “UCHINCHI RENNESANS” POYDEVORINI YARATISHDA OAVNING AHAMIYATI
YASHAR KAMOL ASARLARIDA PEYZAJ TASVIRI VA UNING TARJIMALARDA AKS ETTIRILISHI
ЗНАЧЕНИЕ НОРМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С РУССКОГО НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК
THE APPEARANCE OF THE TERM “EDUCATION DICTIONARY” IN WORLD LINGUISTICS IS ANALYZED
TOXIR VATTORNING “OLOVLI SO‘QMOQLAR” ROMANI TARJIMASIDA EKVIVALENTLIKNING AKS ETISHI
ARAB TILIDA POLISEMIYA VA SINONINIMIYA HODISASI HAQIDA
АРАБ РЕАЛИЯЛАРИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМА ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ
ЧИННАППА БҲАРАТИ АСАРЛАРИНИНГ ТАРЖИМАЛАРИ
ISSUES OF NATIONAL CHARACTERISTICS IN ENGLISH-UZBEK TRANSLATIONS
MEDYA VE İLETİŞİMDE HABER TOPLAMA VE YAZMA
MO YANNING “QURBAQA” ROMANIDAGI BA’ZI PERSONAJLAR ISMLARIGA OID
ТРАНСФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С КОРЕЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
SIMULTANEOUS INTERPRETING AND STRUCTURAL DIFFERENCES IN ARRANGING INFORMATION
LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGISMS INVOLVING CLOTHES NAMES IN ENGLISH AND UZBEK
MEDIA MATN TARJIMASIDA SO‘Z TANLASH MUAMMOSI (O‘zbek-arab tillari misolida)
JURNALISTIKADA ERKINLIK TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI
COMPARATIVE ANALYSIS OF LANGUAGE WORLD PICTURES AND NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITIES THROUGH PHRASEOLOGICAL UNITS
GIVING THE LEXICON OF EMOTIONAL EVALUATION IN LITERARY TRANSLATION
KOREYS SEHRLI ERTAKLARIDA GUL NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TRANSFORMATSIYASI
MUALLIF USLUBI VA UNING TARJIMADA SAQLAB QOLISH MUAMMOSI (A.L.Qozonchining “Rasulullohga nega ishonmadilar?” asari asosida)
SINXRON TARJIMANING ISHLASH MEXANIZIMI
“TISH” GA OID MAQOLLARNING MAZMUNI XUSUSIDA
EKVIVALENTLIK VA MUQOBILLIK TERMINLARINI MUNOSABATLARI
XITOY OG‘ZAKI NUTQIDA NOROZICHILIK VA HAQORAT UCHUN FOYDALANILADIGAN TURG‘UN BIRLIKLAR VA ULARNING TARJIMADA BERILISHI
HINDISTON TARJIMASHUNOSLIGI TARAQQIYOTIGA DOIR
INTERNET DISKURSDAGI NEOLOGIZMLARNI TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI
ГЕНДЕРНАЯ СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ И ЖЕНСКАЯ ЛЕКСИКА В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
O‘TKIR HOSHIMOVNING “NUR BORKI, SOYA BOR” ASARINING XITOY TILIDAGI TARJIMASIDA TASHBEH SAN’ATINING BERILISHI
VERTER OBRAZI O‘ZBEK TARJIMONI TALQINIDA
YAXSHIDAN BOG‘ QOLUR (Miad Hakimovni Aziz Nesin hikoyalarini turk tildan o‘zbek tiliga qilgan tarjimalari misolida)
XITOYCHA KOSMETIKA MAHSULOTLARI TIJORIY REKLAMA MATNLARINING O‘ZBEK TILIGA TARJIMASI MASALALARI
ЭРКИН ВОҲИДОВ АСАРЛАРИДА ФОРСЧА БИРИКМАЛАРНИНГ БЕРИЛИШИ
TURK TILIDA INSON OBRAZINI IFODALOVCHI ZOOFRAZEOLOGIZMLAR TARJIMASIGA DOIR
РЕШАД ЭНИС АЙГЕН (1909-1987)
TASAVVUFIY MATNLARDA REALIYLAR TARJIMASI MASALASI
SA’DIY SHEROZIY VA UNING IJOD MAHSULI “GULISTON” VA “BO‘STON”
HINDISTON MATBUOTI HAQIDA
XITOY-O‘ZBEK TIL KOMBINATSIYASIDA KOMPRESSIYA STRATEGIYASI TURLARINING QO‘LLANILISHI
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙ С КОРЕЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
СРАВНЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
ABDURAHMON ASH-SHARQAVIYNING “YER” ROMANIDA QISHLOQ HAYOTINING TIMSOLI VA UNING TARJIMADA IFODALANISHI
BADIIY TARJIMANING BA’ZI MUAMMOLARIGA DOIR
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ИНДИВИДА В ПРОЦЕССЕ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА