21.04.2022
406
XITOYSHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI: “XITOYSHUNOSLIK” FAKULTETI IQTIDORLI YOSHLARNING ILMIY ANJUMANI
Xitoyshunoslikning dolzarb masalalari: “Xitoyshunoslik” fakulteti iqtidorli yoshlarning ilmiy anjumani
Статьи журнала
К ВОПРОСУ О РОЛИ, ЗНАЧЕНИИ И ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ПЕРИОДИКИ. ПУТЬ ДЛИННОЙ В ВЕКА- ОТ 邸報 DǏ BÀO ДО 人民日报RÉNMÍN RÌBÀO
MUROJAAT USULLARINING SHAKLLANISH OMILLARI VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
ОБЗОР ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
SIYOSIY DISKURSDA TANTANALI NUTQ: SI JINPING NUTQLARI MISOLIDA
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A BRIEF DISCUSSION ON THE LABELLING OF CHINESE NEWS HEADLINES 浅谈对中国新闻标题标签化的看法
TILSHUNOSLIKDA LINGVOKULTUROLOGIYA FANINING KELIB CHIQISHIGA OID QARASHLAR
XITOY VA O’ZBEK TILLARIDA KAUZATIVLIKNI IFODALANISHI
DUNYO TILSHUNOSLIGIDA TAQLID SO‘ZLAR BORASIDAGI LEKSIK-SEMANTIK QARASHLAR TAHLILI
XITOY TILINI O‘QITISH JARAYONIDA YOZMA TARJIMA KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL USULLLARDAN FOYDALANISH
QADIMGI XITOY TILIGA OID KO‘RSATISH OLMOSHLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
O‘ZBEKCHA ANTROPONIMLARNING XITOY TILIDA IFODALANISHI
ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПО СПОСОБУ КОНВЕРСИИ В СКЯ
O‘ZBEK VA XITOY TILLARIDA TO‘LDIRUVCHILAR MASALASIGA DOIR
XITOY TILIDA EMOTSIONALLIK VA EKSPRESSIVLIKNING METAFORA VOSITASIDA IFODALANISHI
KOGNITIV TILSHUNOSIK HAQIDAGI NAZARIY BILIMLAR