21.04.2022
179
XITOYSHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI: “XITOYSHUNOSLIK” FAKULTETI IQTIDORLI YOSHLARNING ILMIY ANJUMANI
Xitoyshunoslikning dolzarb masalalari: “Xitoyshunoslik” fakulteti iqtidorli yoshlarning ilmiy anjumani
Статьи журнала
MUROJAAT USULLARINING SHAKLLANISH OMILLARI VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
O‘ZBEKCHA ANTROPONIMLARNING XITOY TILIDA IFODALANISHI
TILSHUNOSLIKDA LINGVOKULTUROLOGIYA FANINING KELIB CHIQISHIGA OID QARASHLAR
SIYOSIY DISKURSDA TANTANALI NUTQ: SI JINPING NUTQLARI MISOLIDA
XITOY VA O’ZBEK TILLARIDA KAUZATIVLIKNI IFODALANISHI
QADIMGI XITOY TILIGA OID KO‘RSATISH OLMOSHLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
KOGNITIV TILSHUNOSIK HAQIDAGI NAZARIY BILIMLAR
A BRIEF DISCUSSION ON THE LABELLING OF CHINESE NEWS HEADLINES 浅谈对中国新闻标题标签化的看法
DUNYO TILSHUNOSLIGIDA TAQLID SO‘ZLAR BORASIDAGI LEKSIK-SEMANTIK QARASHLAR TAHLILI
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПО СПОСОБУ КОНВЕРСИИ В СКЯ
К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
O‘ZBEK VA XITOY TILLARIDA TO‘LDIRUVCHILAR MASALASIGA DOIR
XITOY TILINI O‘QITISH JARAYONIDA YOZMA TARJIMA KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL USULLLARDAN FOYDALANISH
XITOY TILIDA EMOTSIONALLIK VA EKSPRESSIVLIKNING METAFORA VOSITASIDA IFODALANISHI
К ВОПРОСУ О РОЛИ, ЗНАЧЕНИИ И ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ПЕРИОДИКИ. ПУТЬ ДЛИННОЙ В ВЕКА- ОТ 邸報 DǏ BÀO ДО 人民日报RÉNMÍN RÌBÀO
ОБЗОР ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ