18.01.2024
119
“Yangi O‘zbekistonda statistika nazariyasi va amaliyotidagi islohotlar: muammolar va yechimlar”
“Yangi O‘zbekistonda statistika nazariyasi va amaliyotidagi islohotlar: muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
Статьи журнала
QASHQADARYO VILOYATIDA SAFARI TURIZMINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI
САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН БОШҚАРУВИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ
ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ САМАРАЛИ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ
YANGI O‘ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORI STATISTIK O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA
АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ
ИНФЛЯЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING DAROMADLARINI STATISTIK TAHLILI
ИЖТИМОИЙ – ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШДА ХАЛҚАРО ТАСНИФЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЧКИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ВАЛЮТАЛАРНИНГ ХАРИД ҚИЛИШ ҚОБИЛИЯТИ НИМА ВА У ҚАНДАЙ ҲИСОБЛАНАДИ?
БЕДНОСТЬ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЭКОСИСТЕМУ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА AУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ
O‘ZBEKISTONDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI STATISTIK TAHLILI
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ОПРОСА О ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПАХ И ПАТРИАРХАЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ В УЗБЕКИСТАНЕ И ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ
KLASTER TIZIMI VA UNING FERMER XO‘JALIKLARI RIVOJIDAGI O‘RNI
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО ТУРИЗМ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИНИ СТАТИСТИК ТАХЛИЛИ
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ
ҲУДУДЛАРДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ЙЎНАЛИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ
ПУЛГА ТАЛАБ ВА ТАКЛИФНИ СТАТИСТИК ПРОГНОЗЛАШ МАСАЛАЛАРИ
BANKLARNING XALQARO MOLIYAVIY INSTITUTLARI BILAN O’ZARO HAMKORLIGINI STATISTIK O’RGANISH
ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС ВА МУТАНОСИБ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ
OʻZBEKISTON YASHIL ENERGETIKA TIZIMINI YARATISHDAGI MUAMMOLARNI ANIQLASHDA SIFAT TADQIQOT USULLARIDAN FOYDALANISH
O‘ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORI ASOSIY KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISH TENDENSIYALARI VA ULARNING STATISTIK TAHLILI
TOSHKENT VILOYАTIDA ISHSIZLIK DARAJASINI EKONOMETRIK BAHOLASH VA PROGNOZLASH
MAMLAKATIMIZDA IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING HOZIRGI BOSQICHIDA MEHNATNI INNOVATSION BOSHQARISH TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
ИСТЕЪМОЛ НАРХЛАРИ ИНДЕКСИ (ИНИ) – ХАЛҚАРО АМАЛИЁТ. БИРЛАШГАН ВЕНА ИНСТИТУТИДА ЎРГАНИЛГАН ТАЖРИБАЛАР
ТАҚСИМОТ ЖАРАЁНЛАРИ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИК
ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДА ЯШИЛ ИНВЕСТИЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ УМУМИЙ ЖИҲАТЛАРИ
O‘ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI TA’LIM XARAJATLARI VA IQTISODIY O‘SISHNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI MASALALARINING EMPIRIK TAHLILI
YАNGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XALQARO INVESTITSION MUHITNI YARATISHNING STATISTIK TAHLILI
БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ДУАЛ ТАЪЛИМНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИЯТ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ (GIZ халқаро лойиҳаси доирасида)
ХАЛҚАРО МЕҲНАТ БОЗОРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ
CHET EL INVESTITSIYALARINI JALB ETISHNI STATISTIK O‘GANISHNING AHAMIYATI
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI
INSON KAPITALI RIVOJLANISH KONSEPSIYASIDA OLIY TA’LIM HIZMATLARINI STATISTIK TAHLILI
ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР СИЁСАТИ ТАКОМИЛЛАШУВИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ
МАМЛАКАТИМИЗДАГИ ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ
АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
АҲОЛИ БАНДЛИГИ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИДАГИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИ ТАҲЛИЛИ
RAQAMLI IQTISODYOT SHAROITIDA SERVIS SOHASIDA RAQAMLI XIZMAT KO‘RSATISHNING EKONOMETRIK TAHLILI
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ
KAMBAG’ALLIKNI QISQARTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISI TARKIBI VA DINAMIKASINI STATISTIK BAHOLASH
ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БОРАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИШЛАР ТАҲЛИЛИ
К ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ» НАСЕЛЕНИЯ
TOSHKENT VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING SANOAT TARMOG‘IGA TA’SIRINING STATISTIK TAHLILI
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ЖАҲОН МАМЛАКАТЛАРИДА ШАКЛЛАНГАН НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР
DEMOGRAFIK JARAYONLARNI HISOBINI YURITISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA DUNYO AHOLISINING STATISTIK TAHLILI
O‘TMISHDAN HOZIRGI KUNGACHA GENDER MUAMMOSI VA AYOLNING O’RNI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KIMYO SANOATI TARMOG‘I RIVOJLANISH JARAYONLARINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МЕҲНАТ БОЗОРИ РИВОЖЛАНИШИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШ