10.12.2023
240
ORIENS Volume 3 ISSUE 12
ORIENS Volume 3 ISSUE 12
Статьи журнала
XVIII-XIX ASRLAR BUXORO AMIRLIGI ME’MORLIGIDA AMALIY SAN’ATNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI
Автор: Shukurova, Lobar Sherbayevna
BOBUR HAYOTI, IJODI VA UNGA DOIR MINIATYURALAR
Автор: Yuldashev, I.
MARKAZIY OSIYO MINTAQASI XALQLARI MUSIQA MADANIYATNING O‘ZBEK MUSIQA MADANIYATINING RIVOJLANISHIGA TA’SIRI
Автор: Orziboyev, Rustam Abdumutalibovich
O‘ZBЕKISTONNING JANUBIY SHAHARLARIDA UY-JOY QURILISHIDAGI YUTUQLAR VA MUAMMOLAR
Автор: Ollomurodov, Nurali Yoqub o‘g‘li
AGIOGRAFIK ADABIYOTDA TAZKIRA
Автор: Sayidolimov, Javoxirbek Baxtiyorjon o‘g‘li
ЖАНР ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТАБИАТИ
Автор: Орипова, Гулнозахон Муродиловна
HOFIZ SHEROZIY RUBOIYLARIDA SO‘FIYLIK TA’LIMOTI ALOMATLARI
Автор: Shomurodova, Sevar Ilyasovna; Nuriddinov, Nodir Nurmat o‘g‘li; Arifdjanov, Zokir Tohirovich
МЕТАФОРАНИНГ “ЎТКАН КУНЛАР” РОМАНИДА ҚЎЛЛАНИШИ
Автор: Бозоров, Зокир Мехриқулович
MUALLIF “MEN”INING ADABIY QAHRAMONDA AKS ETISHI
Автор: Abdulxamidova, Xikmatoy Axrojon qizi
EXPLORING THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON LANGUAGE, PARTICULARLY IN THE CONTEXT OF MODERN ENGLISH
Автор: Eshonkulov, Ravshan Tokhirovich
МУҲАММАД ҲАКИМ ТЕРМИЗИЙНИНГ “АЛ-ФАРҚУ БАЙНАЛ АЯТИ ВАЛ-КАРОМАТ” АСАРИ ТАСАВВУФИЙ МАНБА СИФАТИДА
Автор: Нормуродов, Маҳмуд
O‘ZBEK JADID YETAKCHILARINING TIL VA YOZUV MASALALARIGA MUNOSABATI
Автор: Tog‘ayev, To‘lqin Mamanazarovich
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
Автор: Кузиев, Н.М.
VIEWS ON THE POETIC FEATURES OF PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH FOLKLORE
Автор: Toshpulatova, Dildora Ikromjon kizi
ANTROPONIMIKANING TILSHUNOSLIKDA O‘RGANILISH TARAQQIYOTIGA DOIR
Автор: Xakimov, Xamidulla Inamovich
AMIR TEMURNING HOKIMIYAT TEPASIGA KELISHI VA MARKAZIY DAVLAT BOSHQARUVINING TAKOMILLASHUVI
Автор: Nimatjonov, Hasanjon Zohirjon o‘g‘li
TRUST MANAGEMENT CONTRACT IN THE COMMON LAW SYSTEM
Автор: Topildiev, Bakhromjon Rakhimjonovich; Juhnevičius, Edvardas
QIYOSIY DINSHUNOSLIK SOHASINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI
Автор: Pardayev, Abdurahim Chori o‘g‘li
TYPOLOGY OF CIVILIZATIONS
Автор: Ochilova, Nigora Ruzimuratovna
LOTIN AMERIKASI BA’ZI DAVLATLARI NOMLARINING ETIMOLOGIK VA TOPONIMIK TADQIQI
Автор: Farmonqulova, Maftuna Ulug‘bek qizi
BEGONALASHUV MUAMMOSI - JAMIYATNING INQIROZI.
Автор: Abduraxmonov, Z.M.
SAMARQANDLIKLARNING KO‘CHIRIB KELTIRILGAN AHOLIGA KO‘RSATGAN INSONPARVARLIK YORDAMI
Автор: Bodirova, Zarina Abdurahmonovna
MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYASINING TAVSIFI VA UNING SAMARADORLIGI
Автор: Sulaymanova, Sevaraxon Bahodirjon qizi
IMPLIKATURA HODISASINING “HAMKORLIK PRINSIPLARI” ASOSIDA TAHLILI
Автор: Sharipova, Fazilat Dillmurod qizi
INGLIZ TILI DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI
Автор: Ashurov, Jahongir Abdisattorovich; Nosirova, Dilfuza Nabiyevna
BADIIY ADABIYOTDA KONFLIKT MASALALARI
Автор: Sharipov, Dilshodbek
MUHAMMAD YUSUFNING TARJIMALARI
Автор: Saydaxmedova, Nigora Sulaymonovna
MUHAMMAD YUSUF IJODIDA QO‘LLANILGAN POETONIMLARNING LINGVOPOETIK, JIHATDAN TAHLIL QILISH TAMOYILLARI
Автор: Tojimatov, Rasuljon G‘anijonovich
REALISTIK RANGTASVIRNING MAQSAD VA VAZIFALARI
Автор: Yunusaliyev, Muxamadkodir Tadjimadovich
ENHANCING ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR ISLAMIC STUDIES STUDENTS: A FOCUS ON CURRICULUM DESIGN
Автор: Khasanova, Dilbar
YOSHLARNING MUSIQIY-ESTETIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDA “FORTEPIANO” CHOLG’USINING AHAMIYATI
Автор: Shamsudinova, Mohlaroyim Muzaffarjon qizi
ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАР СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИНИНГ ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Автор: Боймирзаева, Моҳира Шавкатжановна
CAPACITIES OF NATIONAL CULTURAL CENTRES
Автор: Abdullayeva, E.A.
YAQIN SHARQDA BARQARORLIKNI TA’MINLASH BO‘YICHA QATAR SIYOSATINING ZAMONAVIY HOLATI
Автор: Mamanazarova, Malohat Xo‘shvaqt qizi
ЁШ АВЛОДНИ ДИНИЙ ВА МИЛЛИЙ БАҒРИКЕНГ ЭТИБ ТАРБИЯЛАШ - БУЮК ДАВЛАТЧИЛИГИМИЗ ПОЙДЕВОРИ БЎЛИБ ХИЗМАТ ҚИЛАДИ
Автор: Муҳаммадсиддиқов, Муҳаммадолим
JAHON TILSHUNOSLIGIDA DINIY BARQAROR BIRIKMALAR
Автор: Xudoynazarova, O‘g‘lonoy Allamurodovna
ISTIROHAT BOG’LARIDA JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH IJTIMOIY EHTIYOJ SIFATIDA
Автор: Abdullayev, Sarvarjon Shuxrat o’g’li
BIOMETRIK MA’LUMOTLARNI TO‘PLASH VA ULARDAN FOYDALANISHNI TARTIBGA SOLUVCHI QONUNLAR
Автор: Jo‘rayeva, Sevinchoy Zavqiddinovna
ЎЗБЕКИСТОНДА ЧЕТ ЭЛ ЮРИДИК ШАХСЛАРИНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШНИ КОЛЛИЗИОН-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Автор: Эргашев, Азамат Эргашевич
MEHNAT FAOLIYATIDA OPERATORNING FUNKSIONAL HOLATINI O’RGANISH
Автор: Norimbetov, T.B.; Norimbetova, N.T.
ATTENTION TO THE EDUCATION OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Автор: Rakhimova, Mashkhura
АНАЛИЗ АРХИТЕКТОНИКИ ПАРАНДЖИ
Автор: Гайсина, Р.Ш.
DEVELOPING COMPETENCE OF STUDENTS USING MODERN INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES
Автор: Khaydarova, Oliya Kakhkharovna
QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI MASHG’ULOTLARINI TASHKIL QILISH USULLARI
Автор: Yigitaliyev, Abubakir Farxodjon o’g’li
PROSPECTS AND METHODS OF PUBLIC TRANSPORT DEVELOPMENT IN OUR COUNTRY
Автор: Menglikulov, J.R.; Kuziev, N.M.
РЕЛИГИОЗНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВО ВРЕМЯ АМИРА ТИМУРА
Автор: Мамасалиев, Мирзоулуг Мирсаидович
O’RTACHA SHO’RLANGAN OG’IR QUMOQ TUPROQLARNING MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH VA PAXTADAN MO’L HOSIL OLISH TEXNOLOGIYASI
Автор: Doniyorov, Toshmamat Omonovich
BOR POSTULATLARI
Автор: Aslonov, Xayrullo Shukrullo o’g’li; Xayitboyeva, Naziraxon
ҲАМЗА ШИНВОРИЙ ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ САНЪАТЛАР
Автор: Қорабоев, Сардор
BADIIY ASAR VA MUALLIF KONSEPSIYASI
Автор: Muhammadjonova, Gо‘zalxon; Jalolova, Shalolaxon Islomjon qizi
ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT EDUCATION
Автор: Melikova, Elnora Shukhratovna
XITOY TILIDA TAQLID SO‘ZLARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI
Автор: Tashmuxamedova, Dildora Aziz qizi
К ВОПРОСАМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ ХИНДИ
Автор: Нурматов, Сирожиддин Султанмуратович
UNUTILISHGA BO‘LGAN HUQUQNING AYRIM MASALALARI
Автор: Vapayev, Karimboy Muzaffar o‘g‘li
ЗНАЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО КАДАСТРА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Автор: Нодирбекова, Дилдона Абдумалик кизи
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРИРОДНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ДИСКУРСОВ В РОМАНАХ ВОСПИТАНИЯ Д. УОЛЛС И Д. РУБИНОЙ
Автор: Сахновская, Е.Г.
O’ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA “VATAN” KONSEPTINING QIYOSIY TAHLILI
Автор: Mamadaliyeva, Husnora Baxodir qizi
O’ZBEKISTONDA AJRALISH SABABLARINING PSIXOLOGIK MUAMMOLARI
Автор: Abdurasulov, Olimjon Avalboyevich
ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПРОСАДОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БОРОЗДКОВО¬ГО СПОСОБА ПОЛИВА В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА
Автор: Бердиев, Шавкат Жураевич; Рахимов, Мажид Ориф угли; Чориев, Ғолиб Ёрқул ўғли
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
Автор: Хасанов, Азимжон Холдорович
OCHIQLIK, OSHKORALIK VA KO’P TOMONLAMA HAMKORLIK - O’ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO’NALISHI
Автор: Mamatraimov, Komil
TRANSPORT VOSITALARI HARAKAT TEZLIGINING TO‘XTASH MASOFASI VA HARAKAT QATNASHCHILARINING SOG‘LIG‘IGA TA’SIRI
Автор: Ikromov, A.G‘.; Abruyev, Sh.I.; Hayitova, G.E.
TALABALARNI KASBIY PEDAGOGIK TA’LIM JARAYONIDA MA’NAVIY-MA’RIFIY ISHLARNI TASHKIL ETISHDA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI
Автор: Aliqulov, Lazizjon Samariddin o’g’li
QASHQADARYO VILOYATIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI
Автор: Eshev, Sobir Samatovich; Xazratov, Alisher Normurodovich; Gʻayimnazarov, Israil Xoliqovich; Jumayev, Abror Ravshan o‘g‘li
ПРОФЕССИОНАЛ СПОРТДА МАРКЕТИНГ МУАММОЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
Автор: Исамитдинов, Зохиджон Зайниддинович
ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В СУЖАЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ.
Автор: Бабажанов, Йулдаш; Эшев, Собир; Зарипов, Муслиддин; Исаков, Алишер; Норчаев, Абдулла
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВОК И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Автор: Уришев, Б.У.; Куватов, У.Ж.; Умиров, А.П.
ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КРЕАТИВЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
Автор: Халикова, Латофат Уктамовна; Мустафаева, Камола Нуриддин қизи
TAOMLARNI TAYYORLASH TARIXI VA RIVOJLANISHI
Автор: Narzullayev, I.S.
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Автор: Акбарова, Ш.
ВЛИЯНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МАРКЕТИНГОВЫХ СООБЩЕНИЯХ
Автор: Хафизов, А.А.
PROVERBS AS THE WAY EXPRESSING PEOPLE’S WISDOM AND LITERARY WORKS
Автор: Rakhmatullayeva, Iroda Anvarovna
“QISSASI RABG‘UZIY”DA UCHRAYDIGAN PARI OBRAZI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
Автор: Hamdamov, Ulug‘bek Hasan o‘g‘li
КОНФУЦИЙ АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИДА “ЖЕНЬ” ВА “ЛИ” КАТЕГОРИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ
Автор: Авлобердиев, Исомиддин Акмал ўғли
TURKIYA MODERNIZATSIYA MODELINING TARIXIY NAZARIY ASOSLARI
Автор: Isayeva, Maftuna Mirkomil qizi
МАҲАТМА ГАНДИ ҚАРАШЛАРИДА АХЛОҚИЙ КАТЕГОРИЯЛАР
Автор: Пўлатов, Шердор Нематжонович
RAQAMLI BOZOR TUSHUNCHASI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
Автор: Eshonqulov, Asadulla Akram o‘g‘li
ELEMENTAL ANALYSIS OF BIS-CARBAMATE MEE-1
Автор: Mashaev, Eldor; Makhsumov, Abduhamid; Shapatov, Feruz
XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TOSHKENTDA VETERINARIYA VA HAYVONLAR ORASIDA KASALLIKLARNI OLDINI OLISHGA QARATILGAN SIYOSAT
Автор: Bazarbayeva, Shohsanam Muratovna
XX ASRNING IKKINCHI YARMI – XXI ASRNING BOSHIDA ATROF MUHIT MUAMMOLARINING NAZARIY – FALSAFIY MASALARI
Автор: Boboeva, Mohim Shukurovna
БУРҲОНИДДИН МУҲАҚҚИҚ ТЕРМИЗИЙ ВА МАВЛОНО ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙ: ИРФОН ФАЛСАФАСИ ОСТОНАСИДА
Автор: Холмўминов, Жаъфар Муҳаммадиевич; Турсунов, Шерали Юнусович
MISR MATBUOTINING PAYDO BO‘LISHI TARIXI XUSUSIDA
Автор: Murtazoyev, V.X.
МАЪРИФАТЧИЛИК АДАБИЁТИ ВА РОМАН ЖАНРИНИНГ ТУРК АДАБИЁТИГА КИРИБ КЕЛИШИ
Автор: Шукурова, Ойша
FORS TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Автор: Husainova, Gulnoza
APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES: EXPLORING METHODS AND TECHNIQUES
Автор: Akbarova, Shakhnoza Khikmatullaevna
MADANIYATLARARO ALOQALARNING MARKETING DISKURSIGA TA’SIRI
Автор: Hafizov, A.A.
WATER: A UNIVERSAL SYMBOL OF LIFE, RENEWAL, AND CULTURAL SIGNIFICANCE. WHY IS WATER CONSIDERED SACRED ACROSS CULTURES?
Автор: Bahronova, Dilrabo; Mukhtarov, Khurshid.
ЛАО-ЦЗЫ: ФАЛСАФАСИДА «ДАО» ТУШУНЧАСИ
Автор: Шазаманов, Шоазим Ибрагимович
UZBEKISTAN-KOREA COOPERATION IN THE FIELD OF LABOR MIGRATION
Автор: Jumaev, Tulkin
O’ZARO TESKARI FUNKSIYALARDAN OLINGAN INTEGRALLAR ORASIDAGI BOG’LANISH
Автор: Djabbarov, Odil Djurayevich; Xujayev, Tuymurod Xuddiyevich
TRIGONOMETRIK FUNKSIYALARNI EKVIVALENT TA’RIFI HAQIDA
Автор: Djabbarov, Odil Djurayevich; Jonqobilov, Jahongir Tirkashevich