23.11.2022
364
“PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES (XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI)”
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 2-martdagi 78-sonli Farmoyishi bilan tasdiqlangan “2021 yilda o‘tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga muvofiq O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti “Xorijiy tillar” kafedrasi hamda Konfusiy nomidagi o‘zbek-xitoy instituti bilan hamkorlikda 2022-yil, 25-noyabr kuni tashkil etilgan “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages (Xorijiy tillarni o
Статьи журнала
ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ РЕДУПЛИКАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
THE ROLE OF EDUCATIONAL INNOVATIVE TOOLS IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
METHODOLOGY OF TEACHING GRAMMAR TO EFL LEARNERS
TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AND ITS TYPES
FEATURES OF THE STUDENT'S MENTAL ACTIVITY
FACTORS IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A FUTURE TEACHER
DEVELOPING ESP THEORY IN A NON-ENGLISH SPEAKING COUNTRY
MUSTAQIL TA’LIMNING SHAKLLARI, USULLARI VA USTUVORLIKLARI
CHET TIL MASHG‘ULOTLARIDA MADANIYATLARARO TA’LIMNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARIGA DOIR
НЕОЛОГИЗМЫ – ИДЕОЛОГЕМЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОВОДНИКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (на примере общественно-политической терминологии современного китайского языка
ANALYZING OF PRAGMATIC ACTIVITIES FOR THE SPEAKING CLASSROOM
О ПРОБЛЕМЕ КОММУНИКАЦИИ И СОСТАВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ИҚТИСОДИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ИШИНИНГ МАЗМУНИ ВА ЎРНИ
STRATEGIES FOR CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LESSON PLANNING
INCLUSIVE EDUCATION IN THE CONTEXT OF FOREIGN STUDIES
PERSON-CENTERED EDUCATION AND CONDITIONS FOR ITS IMPLEMENTATION
THE IMPORTANCE OF NEEDS ANALYSIS IN LANGUAGE TEACHING
WRITTEN DISCOURSE: INTERCULTURAL RHETORIC IN THE PROCESS OF EDUCATION