19.06.2022
120
“SHARQ TILLARINI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI”
mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya
Статьи журнала
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ
SAIDA ZUNNUNOVA ASARLARIDA FEMINISTIK QARASHLARNING AKS ETTIRILISHI
« KONGLISH » SO‘ZLAR TILNING RIVOJLANISHIMI YOXUD BUZILISHI?
XITOY TILINI CHET TILI SIFATIDA O‘RGATISHDA VAQT-MIQDOR TO`LIQLOVCHI (时量补语) LARINI XATO GAPLAR ORQALI TAHLIL
ARAB YOZUVIDAGI O’ZBEKCHA MATNLARNI O’QISHDA ALISHER NAVOIY DEVONLARINING AHAMIYATI
LI XE JO ASARLARIDA GENDER TENGLIK MUNOSABATINING ILGARI SURILISHI
FE'L SINFI O'ZGARISHINING SEMANTIK TAHLILI
LINVOKULTUROLOGIK IBORАLАR VА ULАRNING SEMАNTIK MА’NOLАRI
KOREYS TILIDA SIFAT SO'Z TURKUMI
INTERFAOL TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI XITOY TILIDA O‘QISH KO‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH
KOREYS AFSONALARIDAGI MIFOLOGIK OBRAZLAR
NOGIRONLIGI MAVJUD O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING INKLYUZIV TA’LIM KOMPITENTIYASINI SHAKLLANTIRISH
CHET TILINI O‘RGANISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI
ARAB LEXICOLOGY: THEORY OR PRACTICE?
ҲИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).
ARAB TILIDA TUYA SO‘ZINING SINONIMLARI
― ウズベキスタにおける「作文教育」についての一考察 ー A STUDY ON "WRITING EDUCATION" IN UZBEKISTAN
XITOY TILINING BOSHQA TILLAR BILAN O’ZARO ALOQASI
APPROACHES TO DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE TEACHING SYSTEM IN NON- LINGUISTIC HIGH SCHOOLS OF UZBEKISTAN
DIVINE TEXTS AND DIVINE MEANINGS
ARAB TILIDAGI SPORT MAVZUSIGA DOIR REGISTERLARNI O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MASALALARI
THE BENEFITS AND DRAWBACKS OF USING WEBINARS IN EDUCATION
YAPON TILIDA LEKSIK VA GRAMMATIK LAKUNALAR TARJIMASIDA DUCH KELINADIGAN MUAMMOLAR. ULARNI O’QITISH DAVOMIDA QO’LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR, ULARNING TAVSIFI VA SAMARADORLIGI
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
“ORTA ASYA” MİTİ, ORYANTALİZM VE CENGİZ AYTMATOV
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОДЫ ЭПИСТОЛЯРНОГО РАССКАЗА В РАССКАЗЕ ЯСУСИ ИНОУЭ «ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ».
O‘ZBEK VA KOREYS TILIDAGI NEOLOGIZMLARNING VUJUDGA KELISHIDA FAN-TEXNIKA TARAQQIYOTINING O‘RNI
CHET TILLARNI O’QITISH BO’YICHA MAMLAKATIMIZDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
XX ASRDA KOREYA BADIIY ASARLARIDA AYOLLARINING GENDER TENGLIK MUOMMOLARINI YORITILISHI
ҒАЗАЛЛАР ТАРЖИМАСИ БОРАСИДАГИ АЙРИМ МУАММОЛИ ҲОЛАТЛАР
JAPANESE LANGUAGE EDUCATION IN AUSTRALIA
KOREYS BADIIY ADABIYOTIDA PERSONIFIKATSIYANING IFODALANISHI
KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI
CEFR MEZONLARI ASOSIDA YARATILGAN YANGI AVLOD DARSLIKLARINING ARAB TILINI O`RGATISHDAGI O`ZIGA XOSLIGI
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ
YAPONIYADA “ISH YURITISH” TILINING SHAKLLANISHI
YAPON TILIDAGI 「に」VA 「へ」KELISHIK QO’SHIMCHALARINING KONTEKSTDAGI MA’NOLARI TAHLILI
THE DIVINE LANGUAGE CONCEPT OF ENGLISH
YАXSHILIK VА YОMОNLIK MАVZUSIGА DОIR BО’LGАN О’ZBEK MАQОLLАRNING YАPОN TILIDА TАRJIMАSI
MAKTAB O'QUVCHILARIGA XITOY TILINI O'RGATISHDA “的”, “得”, “地” YORDAMCHI SO'ZLARINING O'QITISH METODIKASI
KOREYS MILLIY MADANIYATI VA URF-ODATLARINING HOZIRGI KUNDAGI TALQINI
PECULIARITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA SHARQ TILLARINI O'QITISHNING NAZARIY, AMALIY VA INNOVATSION AHAMIYATI
平安時代の子女教育・教養論の研究 A STUDY OF THE THEORY OF EDUCATION FOR MEN AND WOMEN DURING THE HEIAN PERIOD
ТЕРМИНЛАР ТАРЖИМАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
YAPON ADIBI XARUKI MURAKAMINING “XANALEY KO‘RFAZI” HIKOYASINING KONSEPTOLOGIK TAHLILI
우즈벡어와 한국어 파생법 관련 논문 사례 연구 CASE STUDIES OF UZBEK AND KOREAN DERIVATION PAPERS
RUS OLIMI A.N. SAMOYLOVICHNING SHARQ TILLARINI O’RGANISHGA QO’SHGAN HISSASI
SHARQ MUMTOZ SHOIRALARI ASARLARIDA IJTIMOIY-FALSAFIY QARASHLAR, HAMDA GENDER TENGLIGI MASALASI. (NOZIMAXONIM IJODI MISOLIDA)
ФЕЪЛЛАРДА СИММЕТРИЯ ҲОДИСАСИ ВА УНИНГ ГРАММАТИК МОҲИЯТИ (ИНГЛИЗ ТИЛИ МИСОЛИДА)
XITOY TILINI CHET TILI SIFATIDA O`QITISHDA “成语” LARNING O`RNI
KOREYS VA O‘ZBEK TILLARIDA ANIQLOVCHI SO‘Z BIRIKMALARINING YASALISHI
ХХ АСР САМАРҚАНД АДАБИЙ ҲАРАКАТЧИЛИГИДА МАНБАЛАРНИНГ МАЗМУНИЙ ВА ЖАНРИЙ ТАСНИФИ
O’ZBEK VA KOREYS TILLARIDA KELISHIK KATEGORIYASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA
OʻZBEK VA YAPON TILIDA FRAZEOLOGIK IBORALARNING O‘RNI
ARAB TILIDAN O’ZLASHGAN ATAMALARNING LUG’AVIY-MA’NOVIY XUSUSIYATLARI
ALMANCA VE TÜRKÇEDE REDDETME SÖZ EDİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ПОСЛОВИЦЫ, ВЫРАЖЕНИЯ ОБ УВАЖЕНИИ И ВЕЖЛИВОСТИ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
O'ZBEK VA KOREYS TILIDA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARNING QIYOSIY TAHLILI
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ШАРҚ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШДАГИ МЕТОД ВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯЛАР
SHARQ ADABIYOTSHUNOSLIGI, ADABIY ALOQALAR VA MILLATLARARO
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫМИ ДЕЛАМИ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ (лингвистический анализ в диахроническом аспекте)
XITOY ADABIYOTING TARBIYAVIY AHAMIYATI (“G’ARBGA SAYOHAT”) (“西游记“) ROMANI MISOLIDA)
XITOY TILIDA O`ZLASHMA SO`ZLARNINNG VUJUDGA KELISH SABABLARI VA ULARNING PRAGMATIK ASPEKTDAGI SEMANTIK XUSUSIYATLARI.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ “ГРАММАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ” В ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ
ХИТОЙ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТ ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАРИ
KOREYS TILIDA KO’MAKCHI FE’LLAR TASNIFI VA XUSUSIYATLARI
XITOY TILIDA TOPISHMOQ VA RIVOYATLI TOPISHMOQLAR TAHLILI