19.06.2022
422
“SHARQ TILLARINI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI”
mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya
Статьи журнала
CHET TILLARNI O’QITISH BO’YICHA MAMLAKATIMIZDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
FE'L SINFI O'ZGARISHINING SEMANTIK TAHLILI
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ПОСЛОВИЦЫ, ВЫРАЖЕНИЯ ОБ УВАЖЕНИИ И ВЕЖЛИВОСТИ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ХИТОЙ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТ ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАРИ
KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI
KOREYS AFSONALARIDAGI MIFOLOGIK OBRAZLAR
SHARQ ADABIYOTSHUNOSLIGI, ADABIY ALOQALAR VA MILLATLARARO
SHARQ MUMTOZ SHOIRALARI ASARLARIDA IJTIMOIY-FALSAFIY QARASHLAR, HAMDA GENDER TENGLIGI MASALASI. (NOZIMAXONIM IJODI MISOLIDA)
ТЕРМИНЛАР ТАРЖИМАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
XITOY TILIDA TOPISHMOQ VA RIVOYATLI TOPISHMOQLAR TAHLILI
ХХ АСР САМАРҚАНД АДАБИЙ ҲАРАКАТЧИЛИГИДА МАНБАЛАРНИНГ МАЗМУНИЙ ВА ЖАНРИЙ ТАСНИФИ
XITOY TILINI CHET TILI SIFATIDA O`QITISHDA “成语” LARNING O`RNI
KOREYS MILLIY MADANIYATI VA URF-ODATLARINING HOZIRGI KUNDAGI TALQINI
XITOY TILINI CHET TILI SIFATIDA O‘RGATISHDA VAQT-MIQDOR TO`LIQLOVCHI (时量补语) LARINI XATO GAPLAR ORQALI TAHLIL
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ “ГРАММАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ” В ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ
ФЕЪЛЛАРДА СИММЕТРИЯ ҲОДИСАСИ ВА УНИНГ ГРАММАТИК МОҲИЯТИ (ИНГЛИЗ ТИЛИ МИСОЛИДА)
NOGIRONLIGI MAVJUD O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING INKLYUZIV TA’LIM KOMPITENTIYASINI SHAKLLANTIRISH
ALMANCA VE TÜRKÇEDE REDDETME SÖZ EDİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KOREYS TILIDA SIFAT SO'Z TURKUMI
XITOY TILINING BOSHQA TILLAR BILAN O’ZARO ALOQASI
YАXSHILIK VА YОMОNLIK MАVZUSIGА DОIR BО’LGАN О’ZBEK MАQОLLАRNING YАPОN TILIDА TАRJIMАSI
― ウズベキスタにおける「作文教育」についての一考察 ー A STUDY ON "WRITING EDUCATION" IN UZBEKISTAN
ШАРҚ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШДАГИ МЕТОД ВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯЛАР
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ
ARAB TILIDAN O’ZLASHGAN ATAMALARNING LUG’AVIY-MA’NOVIY XUSUSIYATLARI
LI XE JO ASARLARIDA GENDER TENGLIK MUNOSABATINING ILGARI SURILISHI
THE DIVINE LANGUAGE CONCEPT OF ENGLISH
CEFR MEZONLARI ASOSIDA YARATILGAN YANGI AVLOD DARSLIKLARINING ARAB TILINI O`RGATISHDAGI O`ZIGA XOSLIGI
« KONGLISH » SO‘ZLAR TILNING RIVOJLANISHIMI YOXUD BUZILISHI?
OʻZBEK VA YAPON TILIDA FRAZEOLOGIK IBORALARNING O‘RNI
APPROACHES TO DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE TEACHING SYSTEM IN NON- LINGUISTIC HIGH SCHOOLS OF UZBEKISTAN
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ARAB YOZUVIDAGI O’ZBEKCHA MATNLARNI O’QISHDA ALISHER NAVOIY DEVONLARINING AHAMIYATI
ARAB LEXICOLOGY: THEORY OR PRACTICE?
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫМИ ДЕЛАМИ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ (лингвистический анализ в диахроническом аспекте)
KOREYS VA O‘ZBEK TILLARIDA ANIQLOVCHI SO‘Z BIRIKMALARINING YASALISHI
ҲИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).
“ORTA ASYA” MİTİ, ORYANTALİZM VE CENGİZ AYTMATOV
O‘ZBEK VA KOREYS TILIDAGI NEOLOGIZMLARNING VUJUDGA KELISHIDA FAN-TEXNIKA TARAQQIYOTINING O‘RNI
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОДЫ ЭПИСТОЛЯРНОГО РАССКАЗА В РАССКАЗЕ ЯСУСИ ИНОУЭ «ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ».
PECULIARITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION
KOREYS BADIIY ADABIYOTIDA PERSONIFIKATSIYANING IFODALANISHI
INTERFAOL TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI XITOY TILIDA O‘QISH KO‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH
DIVINE TEXTS AND DIVINE MEANINGS
JAPANESE LANGUAGE EDUCATION IN AUSTRALIA
ARAB TILIDAGI SPORT MAVZUSIGA DOIR REGISTERLARNI O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MASALALARI
MAKTAB O'QUVCHILARIGA XITOY TILINI O'RGATISHDA “的”, “得”, “地” YORDAMCHI SO'ZLARINING O'QITISH METODIKASI
YAPON TILIDA LEKSIK VA GRAMMATIK LAKUNALAR TARJIMASIDA DUCH KELINADIGAN MUAMMOLAR. ULARNI O’QITISH DAVOMIDA QO’LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR, ULARNING TAVSIFI VA SAMARADORLIGI
우즈벡어와 한국어 파생법 관련 논문 사례 연구 CASE STUDIES OF UZBEK AND KOREAN DERIVATION PAPERS
O’ZBEK VA KOREYS TILLARIDA KELISHIK KATEGORIYASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA
RUS OLIMI A.N. SAMOYLOVICHNING SHARQ TILLARINI O’RGANISHGA QO’SHGAN HISSASI
XITOY ADABIYOTING TARBIYAVIY AHAMIYATI (“G’ARBGA SAYOHAT”) (“西游记“) ROMANI MISOLIDA)
THE BENEFITS AND DRAWBACKS OF USING WEBINARS IN EDUCATION
XITOY TILIDA O`ZLASHMA SO`ZLARNINNG VUJUDGA KELISH SABABLARI VA ULARNING PRAGMATIK ASPEKTDAGI SEMANTIK XUSUSIYATLARI.
KOREYS TILIDA KO’MAKCHI FE’LLAR TASNIFI VA XUSUSIYATLARI
SAIDA ZUNNUNOVA ASARLARIDA FEMINISTIK QARASHLARNING AKS ETTIRILISHI
O'ZBEK VA KOREYS TILIDA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARNING QIYOSIY TAHLILI
XX ASRDA KOREYA BADIIY ASARLARIDA AYOLLARINING GENDER TENGLIK MUOMMOLARINI YORITILISHI
YAPON ADIBI XARUKI MURAKAMINING “XANALEY KO‘RFAZI” HIKOYASINING KONSEPTOLOGIK TAHLILI
YAPON TILIDAGI 「に」VA 「へ」KELISHIK QO’SHIMCHALARINING KONTEKSTDAGI MA’NOLARI TAHLILI
ARAB TILIDA TUYA SO‘ZINING SINONIMLARI
平安時代の子女教育・教養論の研究 A STUDY OF THE THEORY OF EDUCATION FOR MEN AND WOMEN DURING THE HEIAN PERIOD
YAPONIYADA “ISH YURITISH” TILINING SHAKLLANISHI
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA SHARQ TILLARINI O'QITISHNING NAZARIY, AMALIY VA INNOVATSION AHAMIYATI
ҒАЗАЛЛАР ТАРЖИМАСИ БОРАСИДАГИ АЙРИМ МУАММОЛИ ҲОЛАТЛАР
LINVOKULTUROLOGIK IBORАLАR VА ULАRNING SEMАNTIK MА’NOLАRI
CHET TILINI O‘RGANISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI