10.12.2023
478
TARJIMASHUNOSLAR FORUMI - 2023
TARJIMASHUNOSLAR FORUMI - 2023 xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
Статьи журнала
OG‘ZAKI TARJIMA TURLARI VA ULAR YARATGAN INQIROZLAR
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА
“ҚИЁМАТ”НИНГ “ҚИЁМАТ” ТАРЖИМАСИ: МИЛЛИЙЛИК ВА УСЛУБИЙ ИЗЛАНИШЛАР
URDU TILIDA QARINDOSH-URUG‘CHILIK TERMINLARINING BEGONALARGA NISBATAN QO‘LLANILISHI VA TARJIMASI XUSUSIDA
O‘ZBEK VA XITOY TILLARIDA INSON TANA A’ZOLARINI BILDIRUVCHI FRAZEOLOGIZMLARNING KOMPONENT TAHLILI
НОЗИМ ҲИКМАТ ВА МАҚСУД ШАЙХЗОДА
CТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОГО ПЕРЕВОДА «ТАФСИРИ ТАБАРИ»
СИЁСИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИНГ ТАДҚИҚОТ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИДА БИРИНЧИ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ
O‘ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMUNALARI RUS TILIDA
FAVQULODDA VAZIYATLAR MAVZUSINI YORITIShDA JURNALISTNING KASBIY KOMPETENTSIYALARI
ИСПАНИЯ ГАЗЕТАЛАРИДА ЎЗЛАШМА СЎЗЛАР
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
PRINCIPLES FOR STANDARDIZATION OF TERMS AND RECOMMENDATIONS FOR TRANSLATING TOURISM TERMS INTO ENGLISH
ФЕЪЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРДА ВАРИАНТЛАНИШ (хитой ва ўзбек тиллари мисолида)
AMERIKA MATBUOTIDAGI NEOLOGIZMLARNI TARJIMA QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (Siyosiy atamalar asosida)
АДАПТАЦИЯ АРАБИЗМОВ К ИСПАНСКОЙ ЛЕКСИКЕ
ТРАНСПОЗИЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ АФФИКСОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
MUSHFIQ KOZIMIYNING “QO‘RQINCHLI TEHRON” ROMANIDA PORTRET TASVIRI
XITOY TILIDA SUD-HUQUQ TIZIMI TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA O‘ZIGA XOSLIKLARI
ҲИНДИЙ ТИЛИДА КЕЛИШИК КАТЕГОРИЯСИНИ ИФОДАЛОВЧИ ГРАММАТИК ТЕРМИНЛАРНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА
ОДИЛ ИКРОМНИНГ ТАРЖИМОНЛИК ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА ЧИЗГИЛАР
БИР МЎЖИЗА НАШР ВА УНИНГ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА
SCIENCE FICTION IN THE WORKS OF ARTHUR CONAN DOYLE
АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ТАРЖИМОНЛИК МАҲОРАТИ
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜNDE ÖZBEKÇEDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE YAPILAN ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI
РОЛЬ ПЕРЕВОДА В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА
TARJIMA JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR
XITOY TILIDA IJTIMOIY MUROJAATLAR AKS ETGAN GENDER XOSLIKLAR MASALASI
BADIIY TARJIMA QILISH MUSHKULOTLARI XUSUSIDA
ПЕРСИДСКИЕ ПЕРЕВОДЫ «ВОКЕОТИ БОБУРИ»
ANALYSIS OF POETRY PRACTICE BASED ON APPRECIATION AND TRANSLATION
ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИКИ ПЕРЕВОДА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
UNCERTAIN PAST TENSE IN THE TRANSLATION OF UZBEK ARTISTIC WORKS INTO CHINESE
FORS TILIDA “ مثل سگ ” KOMPONENTLI KOMPORATIV BIRIKMASINING O‘ZBEK TILIDA IFODALANISHI
EXPLORING ANTONYMS IN KUTADGU BILIG: ENHANCING MORAL LESSONS AND NARRATIVE COMPLEXITY
XITOYSHUNOSLIKDA POLISEMIYA HODISASINING O‘GANILISHI
ЎЗБЕКИСТОН ВА ГЕРМАНИЯ АДАБИЙ АЛОҚАЛАРИНИНГ ТАРИХИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИГА ДОИР
HISTORICAL AND TECHNOLOGICAL OUTLOOK OF SIMULTANEOUS INTERPRETATION
HOZIRGI XITOY TILIDA GRADATSIYA HODISASINING NAMOYON BO‘LISHI
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
CHALLENGES IN TRANSLATING POEMS FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER
“ЛИСОН УТ-ТАЙР”ДА НАЗИРАВИЙЛИК ВА ТАРЖИМАВИЙЛИК СИНТЕЗИ
AXBOROT ASRIDA ILMIY-TEXNIKAVIY TARJIMANI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA TADQIQOTLAR
DAVLAT TASHQI SIYOSATIDA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYANING ROLI
TURKIYADA JURNALISTIKA TA’LIMINING TASHKIL ETILISHIGA DOIR
TARJIMANI O‘QITISH VA O‘RGANISHDAGI OXIRGI ZAMONAVIY TENDENSIYALAR
XALQARO JURNALISTIKADA TARJIMA VA TAHRIRNING O‘RNI
XITOY TILIDA EKOTURIZM- 生态旅游 TERMININING SEMANTIKASI
THE ART AND CHALLENGES OF RELIGIOUS TRANSLATION, EXAMINING THE CASE OF “KUTADGU BILIG”
CHINA-UZBEKISTAN RELATIONS CONTINUOUSLY ACHIEVING LEAPFROG DEVELOPMENT
TURK VA O‘ZBEK TILLARIDA MA’NOSI FARQLI BO‘LGAN IBORALAR VA ULARNI TARJIMA QILISH MASALALARI
SHARQ TARJIMASHUNOSLIGINING MUSTAHKAM POYDEVORI
TURKCHA JURNALISTIKA TERMINLARI TARKIBIDAGI G‘ARB TILLARIDAN O‘ZLASHGAN AFFIKSLARGA DOIR
SUD TARJIMASHUNOSLIGI VA SUD TERMINLARI TANQIDI
ÖZBEK EDEBİYATINDAN SEÇME ESERLER: HİKÂYELER – ŞİİRLER (ANTOLOJİ)" ADLI KİTAP ÜZERİNE
THE ROLE OF TRANSLATION AND EDITING IN THE INTERNATIONAL NEWS INDUSTRY
“DUNYONING ISHLARI” ASARIDAGI MILLIY RUHNING RUSCHA TARJIMASIDA BERILISHIGA DOIR
MEHNAT BILAN YUZAGA CHIQQAN ISTE’DOD
АНАЛИЗ И РАССМОТРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ, ЭТИЧЕСКИХ, ЭПИЧЕСКИХ, ГЕРОИЧЕСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕВЕДЕННЫХ В X-XIV ВЕКАХ
XITOY YANGI SHE’RIYATINING SHAKLLANISHIDA TARJIMANING ROLI
ILMIY-OMMABOP MATNLAR TARJIMASINING O’ZIGA XOSLIKLARI
OYBEKNI TURKCHA “SO‘ZLATGAN” IJODKOR
ABUL FAZL ALLOMIYNING “OYINIY AKBARIY” ASARI TARJIMALARINING AYRIM O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI HAQIDA
TURKISTONDA MILLIY MATBUOTNING SHAKLLANISHI VA JADIDCHILIK
YAPON TILIDAGI O‘XSHATISHLARDAGI AYYORLIK ETALONLARI
YAPON TILIDAGI ONOMATOPOETIK SO‘ZLARNI TARJIMADA BERISH MASALASI
“YULDUZLI TUNLAR” ROMANI YAPON TILIDA
YAPON VA O‘ZBEK BADIIY ASARLARI TARJIMASI TARIXIDAN
ZOOFRAZEMALARNI NEMIS TILIDAN OʽZBEK TILIGA TARJIMA QILISH TAMOYILLARI