10.12.2023
233
TARJIMASHUNOSLAR FORUMI - 2023
TARJIMASHUNOSLAR FORUMI - 2023 xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
Статьи журнала
XITOYSHUNOSLIKDA POLISEMIYA HODISASINING O‘GANILISHI
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА
O‘ZBEK BOLALAR ADABIYOTI NAMUNALARI RUS TILIDA
“ҚИЁМАТ”НИНГ “ҚИЁМАТ” ТАРЖИМАСИ: МИЛЛИЙЛИК ВА УСЛУБИЙ ИЗЛАНИШЛАР
CHALLENGES IN TRANSLATING POEMS FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER
URDU TILIDA QARINDOSH-URUG‘CHILIK TERMINLARINING BEGONALARGA NISBATAN QO‘LLANILISHI VA TARJIMASI XUSUSIDA
ILMIY-OMMABOP MATNLAR TARJIMASINING O’ZIGA XOSLIKLARI
YAPON TILIDAGI ONOMATOPOETIK SO‘ZLARNI TARJIMADA BERISH MASALASI
НОЗИМ ҲИКМАТ ВА МАҚСУД ШАЙХЗОДА
ANALYSIS OF POETRY PRACTICE BASED ON APPRECIATION AND TRANSLATION
CТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОГО ПЕРЕВОДА «ТАФСИРИ ТАБАРИ»
СИЁСИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИНГ ТАДҚИҚОТ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИДА БИРИНЧИ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ
HISTORICAL AND TECHNOLOGICAL OUTLOOK OF SIMULTANEOUS INTERPRETATION
TURK VA O‘ZBEK TILLARIDA MA’NOSI FARQLI BO‘LGAN IBORALAR VA ULARNI TARJIMA QILISH MASALALARI
XITOY TILIDA IJTIMOIY MUROJAATLAR AKS ETGAN GENDER XOSLIKLAR MASALASI
OYBEKNI TURKCHA “SO‘ZLATGAN” IJODKOR
OG‘ZAKI TARJIMA TURLARI VA ULAR YARATGAN INQIROZLAR
YAPON VA O‘ZBEK BADIIY ASARLARI TARJIMASI TARIXIDAN
АНАЛИЗ И РАССМОТРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ, ЭТИЧЕСКИХ, ЭПИЧЕСКИХ, ГЕРОИЧЕСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕВЕДЕННЫХ В X-XIV ВЕКАХ
THE ROLE OF TRANSLATION AND EDITING IN THE INTERNATIONAL NEWS INDUSTRY
THE ART AND CHALLENGES OF RELIGIOUS TRANSLATION, EXAMINING THE CASE OF “KUTADGU BILIG”
ИСПАНИЯ ГАЗЕТАЛАРИДА ЎЗЛАШМА СЎЗЛАР
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
HOZIRGI XITOY TILIDA GRADATSIYA HODISASINING NAMOYON BO‘LISHI
ФЕЪЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРДА ВАРИАНТЛАНИШ (хитой ва ўзбек тиллари мисолида)
АДАПТАЦИЯ АРАБИЗМОВ К ИСПАНСКОЙ ЛЕКСИКЕ
ТРАНСПОЗИЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ АФФИКСОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ
EXPLORING ANTONYMS IN KUTADGU BILIG: ENHANCING MORAL LESSONS AND NARRATIVE COMPLEXITY
ZOOFRAZEMALARNI NEMIS TILIDAN OʽZBEK TILIGA TARJIMA QILISH TAMOYILLARI
PRINCIPLES FOR STANDARDIZATION OF TERMS AND RECOMMENDATIONS FOR TRANSLATING TOURISM TERMS INTO ENGLISH
ҲИНДИЙ ТИЛИДА КЕЛИШИК КАТЕГОРИЯСИНИ ИФОДАЛОВЧИ ГРАММАТИК ТЕРМИНЛАРНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА
ОДИЛ ИКРОМНИНГ ТАРЖИМОНЛИК ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА ЧИЗГИЛАР
TARJIMANI O‘QITISH VA O‘RGANISHDAGI OXIRGI ZAMONAVIY TENDENSIYALAR
БИР МЎЖИЗА НАШР ВА УНИНГ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА
MUSHFIQ KOZIMIYNING “QO‘RQINCHLI TEHRON” ROMANIDA PORTRET TASVIRI
АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ТАРЖИМОНЛИК МАҲОРАТИ
ÖZBEK EDEBİYATINDAN SEÇME ESERLER: HİKÂYELER – ŞİİRLER (ANTOLOJİ)" ADLI KİTAP ÜZERİNE
O‘ZBEK VA XITOY TILLARIDA INSON TANA A’ZOLARINI BILDIRUVCHI FRAZEOLOGIZMLARNING KOMPONENT TAHLILI
XALQARO JURNALISTIKADA TARJIMA VA TAHRIRNING O‘RNI
MEHNAT BILAN YUZAGA CHIQQAN ISTE’DOD
“DUNYONING ISHLARI” ASARIDAGI MILLIY RUHNING RUSCHA TARJIMASIDA BERILISHIGA DOIR
SUD TARJIMASHUNOSLIGI VA SUD TERMINLARI TANQIDI
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
FORS TILIDA “ مثل سگ ” KOMPONENTLI KOMPORATIV BIRIKMASINING O‘ZBEK TILIDA IFODALANISHI
AMERIKA MATBUOTIDAGI NEOLOGIZMLARNI TARJIMA QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (Siyosiy atamalar asosida)
TURKCHA JURNALISTIKA TERMINLARI TARKIBIDAGI G‘ARB TILLARIDAN O‘ZLASHGAN AFFIKSLARGA DOIR
ABUL FAZL ALLOMIYNING “OYINIY AKBARIY” ASARI TARJIMALARINING AYRIM O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI HAQIDA
TURKIYADA JURNALISTIKA TA’LIMINING TASHKIL ETILISHIGA DOIR
РОЛЬ ПЕРЕВОДА В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА
AXBOROT ASRIDA ILMIY-TEXNIKAVIY TARJIMANI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA TADQIQOTLAR
XITOY YANGI SHE’RIYATINING SHAKLLANISHIDA TARJIMANING ROLI
ПЕРСИДСКИЕ ПЕРЕВОДЫ «ВОКЕОТИ БОБУРИ»
ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИКИ ПЕРЕВОДА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
DAVLAT TASHQI SIYOSATIDA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYANING ROLI
BADIIY TARJIMA QILISH MUSHKULOTLARI XUSUSIDA
SCIENCE FICTION IN THE WORKS OF ARTHUR CONAN DOYLE
ЎЗБЕКИСТОН ВА ГЕРМАНИЯ АДАБИЙ АЛОҚАЛАРИНИНГ ТАРИХИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИГА ДОИР
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜNDE ÖZBEKÇEDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE YAPILAN ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI
TARJIMA JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR
FAVQULODDA VAZIYATLAR MAVZUSINI YORITIShDA JURNALISTNING KASBIY KOMPETENTSIYALARI
XITOY TILIDA EKOTURIZM- 生态旅游 TERMININING SEMANTIKASI
“YULDUZLI TUNLAR” ROMANI YAPON TILIDA
YAPON TILIDAGI O‘XSHATISHLARDAGI AYYORLIK ETALONLARI
TURKISTONDA MILLIY MATBUOTNING SHAKLLANISHI VA JADIDCHILIK
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
UNCERTAIN PAST TENSE IN THE TRANSLATION OF UZBEK ARTISTIC WORKS INTO CHINESE
“ЛИСОН УТ-ТАЙР”ДА НАЗИРАВИЙЛИК ВА ТАРЖИМАВИЙЛИК СИНТЕЗИ
CHINA-UZBEKISTAN RELATIONS CONTINUOUSLY ACHIEVING LEAPFROG DEVELOPMENT
XITOY TILIDA SUD-HUQUQ TIZIMI TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA O‘ZIGA XOSLIKLARI
SHARQ TARJIMASHUNOSLIGINING MUSTAHKAM POYDEVORI