09.07.2023
711
ORIENS Volume 3 ISSUE 7
ORIENS Volume 3 ISSUE 7
Статьи журнала
ҚОНУН БЎЙИЧА ВОРИСЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ НИЗОЛАРНИНГ ТУРЛАРИ
Автор: Искандаров, Бегзоджон Махмудович
ЛИЗИНГ ШАРТНОМАСИНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИ ВА БОШҚА ИЖАРА ШАРТНОМАЛАРИГА НИСБАТАН ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Автор: Исломов, Бахриддин
TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA O’QITUVCHILARNING PEDAGOGIK LAYOQATINI BAHOLASH MEXANIZMLARINING METODOLOGIK ASOSLARI
Автор: Tursinova, Zoxida Sharabidinovna
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TA’LIM MUHITINI YARATISHNING NAZARIYA VA AMALIYOTDAGI HOLATI
Автор: Xonqulov, Sherali Xursanaliyevich
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА НАЗОРАТСИЗЛИК ВА ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИГА ДОИР ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
Автор: Эшмуродов,. Аббос Илёсович
DIZAYN TUSHUNCHASINING ETIKA, ESTETIKA BILAN HAMOHANGLIGI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI
Автор: Madaminov, Nodirjon Mamirjonovich
IQTIDORLI YOSHLARNI ANIQLASH VA TARBIYALASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI
Автор: Karimova, Mukaddas Otajonovna; Todjimamatova, Mashxura Erkinovna; To’ychiyeva, Ra’noxon Nodirjon qizi
PEDAGOGNING KASBIY KOMPOTENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIC ASOSLARI
Автор: Mamurov, Abdusalom Anvarovich
RANGLARNING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARNING AMALIY SAN’ATDA QO’LLANILISHI
Автор: Sohibov, Rahmonali
ЎЗБЕКИСТОН БУҒДОЙ САРИҚ ЗАНГ КАСАЛЛИГИ МАҲАЛЛИЙ ИРҚЛАРИГА ЎСИМЛИК САРИҚ ЗАНГ ГЕНЛАРИНИНГ ҲИМОЯ РЕАКЦИЯСИ
Автор: Тўрақулов, Х.С.; Шокирова, Д.Ш.; Бозоров, Т.А.
QISHLOQ XO’JALIGIDA ORGANIK VA MINERAL O’GITLARNING QO‘LLANILISHINING TUPROQ UNUMDORLIGIGA TA’SIRI
Автор: Qodirov, Muxammadillo Dilbarjonovich; Jamolova, Hafizaxon Muxammadjonovna
CHANGES IN THE SENSITIVITY (RESISTANCE) COTTON BOLLVORN HELICOVERPA ARMIGERA Hb TO INSECTICIDES
Автор: Shokirova, Gavkharoy Nazirgulomovna
MODELLASHTIRISH HUDUDINI TRANSPORT RAYONLARGA AJRATISH
Автор: Ziyayev, Kamoliddin Zuxritdinovich; Abdurazzokov, Umidulla Abdurazzokovich; Omarov, Janserik Abdiganiyevich; Abdujalilova, Moxinur Valijon qizi
О’ZBЕKISTОN SHАRОITIDА IQLIM О’ZGАRISHINING АSОSIY SАBАBLАRI
Автор: Axmatjanov, Ravshanjon Nematjonovich; Аbdujаlilоvа, Mохinur Vаlijоn qizi
URGANCH SHAHRI JAMOAT TRANSPORT TARMOGʻINI SAMARADORLIGNI BAHOLASH
Автор: Ziyayev, Kamoliddin Zuxritdinovich; Abdurazzokov, Umidulla Abdurazzokovich; Omarov, Janserik Abdiganiyevich; Abdujalilova, Moxinur Valijon qizi
XORAZM VILOYATIDA YETISHTIRILGAN QOVUN NAVLARIDAN MARMELAD TAYYORLASH VA UNI SAQLASH JARAYONLARIDA MAHSULOT SIFAT EKSPERTIZASI
Автор: Xujayeva, Maxliyo Azadovna; Ibadullayev, Bazar Mambetovich; Kurambayev, Sherzod Raimberganovich; Achilova, Sanobar Sobirovna; Atajanov, Sardorbek Ajdar o’g’li
VERTIKAL SHPINDELLI PAXTA TERISH APPARATI BARABANLARINING MEXANIK YURITMASINI ELEKTRLASHTIRISH ZARURLIGI
Автор: Shoumarova, M.; Abdillayev, T.; Yusupov, Sh.A.
CULTURAL DIFFERENCES IN UZBEK AND ENGLISH MAGAZINE ADVERTISING: A PRAGMATIC APPROACH
Автор: Tolipova, Billura Ravshanovna
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: TEACHING PROFESSIONAL COMMUNICATION TO CHEMICAL-TECHNOLOGY INSTITUTE STUDENTS
Автор: Shokirova, Mukaddas Musakhonovna
ЖАДИДЛАР УНЛИЛАР ВА СИНГАРМОНИЗМ ҲАҚИДА
Автор: Азимов, Иномжон; Менглиев, Бахтиёр
БЎЛAЖAК ТAСВИРИЙ СAНЪAТ ЎҚИТУВЧИЛAРИНИ МAКТAБ ЎҚУВЧИЛAРИДA БAДИИЙ ТAФAККУР ЭЛЕМЕНТЛAРИНИ ШAКЛЛAНТИРИШГA ТAЙЁРЛAШ
Автор: Қурбонова, Б.М.
CИЁСИЙ ЛИДЕРЛИК ВА ИМИДЖ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ
Автор: Самадов, Ғуломжон Хурсандович
ЭСТЕТИК ИДРОК БАДИИЙ ТАФАККУР МАҲСУЛИ
Автор: Қурбонова, Б.М.
ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ АБДУЛЛО РУДАКИ
Автор: Вахабова, Дилфуза Разиковна
DAVLAT BOSHQARUVIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARI
Автор: Atayev, Sh.
ALLOMALAR MEROSINI O’RGANISHNING O’QUVCHI YOSHLAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI AHAMIYATI
Автор: Fayzullayev, Umidjon O’ktamovich
YENGIL SANOAT VA UNI TADQIQ ETISHNING GEOGRAFIK JIHATLARI
Автор: Komilova, F.M.
SUG‘ORILADIGAN MAYDONLARDA YER OSTI SIZOT SUVLARI SATHI VA MINERALLASHUVINI GAT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA ANIQLASH VA BAHOLASH (Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumani misolida)
Автор: Qulmatov, Rashid Anorovich; Mirzaev, Jasur Ashiralievich; Odilov, Sarvar Akramovich; Alimov, Atabek Xayratdin uli; Indaminova, Zinayda Alimovna
SIRDARYO YUQORI OQIMIDA UCHROVCHI UCHLAB BALIG’I (OPSARIICHTHYS BIDENS)NING MORFOBIOLOGIK KO’RSATKICHLARI
Автор: G’ayratova, G.; Nazarov, M.; Muqimov, M.
КОРПОРАТИВ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШДА МОДДИЙ ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
Автор: Саъдуллаев, Ҳамидулло Хайруллаевич
MEDIATSIYA – HUQUQIY NIZOLARNI HAL QILISHNING O‘ZIGA XOS SHAKLI SIFATIDA: NAZARIY VA AMALIY MASALALAR
Автор: Rahmatullayev, Islombek Toxir o’g’li
КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН
Автор: Саекеева Р.П.
FOREIGN POLICY CONCEPTS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Автор: Xiao, Zheng
TASK-BASED APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO OLDER ADULTS
Автор: Pardaeva, Mokhinbonu Fazliddinovna
CHANGE IN TEACHING CONTENT AND TEST DESIGN IN ESL
Автор: Pardaeva, Mokhinbonu Fazliddinovna
AKVAREL TEXNIKASIDA RANGLAR LOYQALANSHNING OLDINI OLISH SHARTLARI
Автор: Yunusaliyev, M.T.
XALQ OG‘ZAKI IJODINING USMON AZIM IJODIGA TA’SIRI MASALASI
Автор: Boboxo‘jayeva, Laziza Axtamovna
TILSHUNOSLIKDA LINGVOPOETIKA VA LINGVOPOETIK VOSITALARNING OʻRGANILISHI TARIXI
Автор: Xolmatova, Asalxon Qodirjon qizi
МАҚОЛ БИРЛИКЛАРИ СЕМАНТИКАСИНИНГ КОГНИТИВ АСОСЛАРИ
Автор: Умарова, Наргиза Рустамовна; Холматова, Одина Ўктамовна
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARIDA MIQDOR KONSEPTINING KOGNITIV XUSUSIYATLARI
Автор: Xolmatova, Odina O‘ktamovna
ЯЗЫКОВАЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА
Автор: Бахрамова, Мунира Мадаминовна
PRACTICAL USES OF CORPUS ANALYSIS IN DESIGNING LANGUAGE TEACHING MATERIALS
Автор: Ortikov, Uktamjon
THE MODEL OF IMPROVING THE POSITIVE ATTITUDE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS TO THE ENVIRONMENT IN THE INFORMATION ENVIRONMENT AND THE IMPORTANCE OF INCREASING ENVIRONMENTAL LITERACY IN IT
Автор: Bovanova, Umida Abduvahobovna
СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ ВА УМУМБАШАРИЙ МАСАЛАЛАРИ
Автор: Яхшибаев, Шавкат Қурамбаевич
USMONLILAR DAVLATINING BOLQON DAVLATLARI BILAN OLIB BORGAN TASHQI SIYOSATI VA QUDRATLI IMPERIYAGA AYLANISHIDAGI AHAMIYATI
Автор: Farxodjonov, Farruh
ЎЗБЕКИСТОНДА АГРАР СОҲАГА ОИД ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ НАТИЖАЛАРИ
Автор: Бегамова, Насиба Холмурзаевна
YOSHLAR MEDIA MADANIYATI: О‘ZBEKISTON AMALIYOTI
Автор: Abdullayev, Ibodulla Abdullayevich
TYPES OF VOCABULARY AND THEIR ROLE IN HUMAN LIFE
Автор: Saidova, Sh. D.
NOFILOLOGIK YO‘NALISHLARDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILINI KASBGA YO‘NALTIRIB O‘QITISH XUSUSIYATLARI: TARIXI VA ISTIQBOLLARI
Автор: Tojimatova, Madinabonu Umidjon qizi
МАЪМУРИЙ ИСЛОҲОТЛАР ЖАРАЁНИДА МАҲАЛЛИЙ ВАКИЛЛИК ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ
Автор: Шодмонов, Бахтиёр Абдуллаевич
ТАШКИЛОТЛАРДА МЕНЕЖМЕНТ БОШҚАРУВИ ВА УНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ
Автор: Атажанова, Дилфуза Махкамовна
THEORETICAL STUDY ON THE IMPROVED COTTON TRAP
Автор: Akhmadjonova, Gulshoda Adikhamjon qizi
RAQAMLI O`ZBEKISTONDA MEHNAT HUQUQI
Автор: Polatov, Mirzohid
THE EFFECT OF PERSONAL STANDARDS ON THE PROCESS OF ECONOMIC SOCIALIZATION OF THE POPULATION
Автор: Himmatova, Nodira Normamatovna
XAVFSIZ TURIZM TERMINLARINING STRUKTUR-SEMANTIK VA CHOG‘ISHTIRMA TADQIQI
Автор: Radjabova, Hafiza Shukrulloyevna
RHETORIC IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Автор: Mukhammetkharisova, Albina Ilgizovna
O‘SMIRLARDA IRODA SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
Автор: Boboyeva, Feruza Nosirjonovna
O‘SMIRLARDA XULQIY OG‘ISHLAR NAMOYON ETILISHINI O‘RGANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
Автор: Jo’rayeva, Dildora Isroilovna
O‘ZBEK OILALARIDA OTA-ONA VA FARZANDLAR O‘ZARO MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
Автор: G’ulomova, Zebiniso Xamidovna
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHDA INTERFAOL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Автор: Po‘latova, Kamola Nuraliyevna
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Автор: Равшанова, Мадина Давлaтовна
YASHIL ENERGETIKA MANBALARI VA ULARNING AHAMIYATI
Автор: Ibragimova, Sevara Muxamedjan qizi
EVALUATING THE OPERATION OF OPEN RECLAMATION NETWORKS OF BUKHARA REGION AND JUSTIFYING THE SCIENTIFIC EFFICIENCY OF IMPROVEMENT
Автор: Abdualiyev, Nuriddin Habibovich; Toyirov, Muhriddin Zoir ugli
CORRUPTION AND LAW: AN INTRICATE NEXUS AND ITS CONSEQUENCES
Автор: Abdullayev, Muhammadbobur
МАВЛОНО ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙ ҲАЁТИ: ИБРАТ ВА ҲИКМАТ КЎЗГУСИ
Автор: Мардонова, Мадина
MAFKURAVIY FAOLIYATDA IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNING O‘RNI
Автор: Tadjibayeva, Dilnavoz Ozodovna
MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIKNI TA’MINLASH – BARQAROR TARAQQIYOT OMILI
Автор: Oblomuradova, Xabiba Naimovna
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚЎШМА СЎЗЛАРНИНГ СЎЗ ЯСАШ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ
Автор: Ахунов, Муқумжон Муҳаммадаминович; Ғуломова, Биби Мухлиса Махмуджон қизи
TYANTAY MAKTABINING “UCH HAQIQAT” TA’LIMOTI HAQIDA MULOHAZALAR
Автор: Mamatqulova, Nilufar Xusanovna
KORPORATSIYALARDA DIREKTORLARNING O‘Z VAKOLATLARI DOIRASIDAN CHIQIB TUZGAN BITIMLAR YUZASIDAN JAVOBGARLIK MASLALARI.
Автор: Umarova, Xolisxon Nomoz qizi
CHET DAVLATLARDA VA O‘ZBEKISTONDA KOMPLEKS TADBIRKORLIK LITSENZIYASI SHARTNOMASI(FRANSHIZING) INSTITUTI: HUQUQIY MOHIYATI, XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA MILLLIY QONUNCHILIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI
Автор: Umarova, Xolisxon Nomoz qizi; Qarshiboyev, Jasurbek Komiljon o‘g‘li