03.11.2022
297
ORIENS_Volume 2_ ISSUE 10-2. 2022
ORIENS_Volume 2_ ISSUE 10-2. 2022
Статьи журнала
DEKORATIV KOMPOZITSIYALARDA KONTRAST VA NYUANS’LARNING AHAMIYATI
Автор: Yunusaliyev, M.T.
BORLIQNI IDROK ETISH VA TASVIRLASHGA DOIR DASTLABKI MA’LUMOTLAR HAMDA ULARNI XARAKTERLI JIHATLARI
Автор: Yuldashev, I.
BADIIY YO‘NALISHDAGI OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TASVIRIY SAN’ATDA PERSPEKTIVAGA RIOYA QILISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK NAZARIYA VA TA’LIM AMALIYOTIDAGI TAHLILI
Автор: Sulaymanova, Sevaraxon Bahodirjon qizi
УЧЕБНЫЙ СПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО УГЛУБЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Автор: Кадиров, М.Ю.
ТАСВИРИЙ САНЪАТДА РУС РЕАЛИСТИК БАДИИЙ МАКТАБИНИНГ АСОСЧИЛАРИ
Автор: Джалилова, Р.
TASVIRIY SAN’AT YO‘NALISHI TALABALARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI O’QITISH USULLARI
Автор: Omonov, Davronbek Alisher o’g’li
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МЕЪМОРИЙ БЕЗАК ТУРЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАСИДА ЁШЛАРНИ АҚЛИЙ ВА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯЛАШ САЛОХИЁТИГА ТАЪСИР ҚИЛИШ ОМИЛИ
Автор: Ахмедова, Назокат Эркиновна
ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КОМПЪЮТЕР ГРАФИКАСИДАН КЕНГ ФОЙДАЛАНИШ ЕЧИМЛАРИ
Автор: Мадаминов, Нодиржон Мамиржонович
ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИНГ ЎРНИ
Автор: Бобоева, З.
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN’AT FANINI O’QITISHGA INNOVATSION YONDASHUV YO’LLARI MAVZUSI BO’YICHA AMALIY ISHLANMA
Автор: A’zamjonov, Axadjon A’zamjonovich
TASVIRNING ASARGA AYLANISHIDAGI MUHIM OMILLAR
Автор: Soliyev, Ozodbek Rahmatovich
BO’LAJAK TASVIRIY SAN’AT O’QITUVCHILARINI O’QUVCHILARIDA BADIIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA AMALIY SAN’ATNING O‘RNI
Автор: Qurbonova, Barchinoy Mirzahamdamovna
TASVIRIY SAN’AT MASHG’ULOTLARI MAZMUNINING DAVLAT TA’LIM STANDARTLARI BILAN BOG’LIQLIGI
Автор: A’zamjonov, A.; Hamdamov, Ko‘hinur
URF-ODAT VA MAROSIMLAR MILLIY LIBOSLARNI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY VOSITA
Автор: Yuldashev, I.
TASVIRIY SAN’AT DARSLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI
Автор: A’zamjonov, A.; Muhammadali, Charos
BADIIY OLIY TA’LIM MUASSASALARDA TASVIRIY SAN’AT FANINI O’QITISHGA BO‘LGAN EHTIYOJNING OSHISHI VA UNING BUGUNGI HOLATI
Автор: Sulaymanova, Sevaraxon Bahodirjon qizi
RANGLARNING INSONIYAT BILAN UZVIY BOG’LIQLIGI
Автор: Omonov, Davronbek Alisher o’g’li
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN’AT FANINI O’QITISHGA INNOVATSION YONDASHUV YO’LLARI MAVZUSI BO’YICHA AMALIY ISHLANMA
Автор: A’zamjonov, A.; Abdumannopov, Muhammadali
ME’MORIY OBIDALARNING BADIIY, ESTETIK QIYMATIDAN SAMARALI FOYDALANISH
Автор: Qurbonova, Barchinoy Mirzahamdamovna
TАLАBАLАR MUSTАQIL TА’LIMIDА АХBОRОT TЕХNОLОGIYАLАRINING CHIZMACHILIK FANIDAGI ОʻRNI
Автор: O’rinov, Muhammadjon Xojiakbar o’g’li
МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАЛАРИ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ
Автор: Мадаминов, Нодиржон Мамиржонович
“CHIZMACHILIK” VA “CHIZMA GEOMETRIYA” FANLARIDAN MUSOBAQALARDA QATNASHISHI ORQALI TEXNIKA OLIY YURTLARI TALABLARINING MUSTAQIL ISHLARINI FAOLLASHTIRISH
Автор: Kadirov, Murod Yusurovich
МЎЪЖАЗ САНЪАТНИНГ БЕТАКРОР НАФОСАТ ОЛАМИ
Автор: Ахмедова, Назокат Эркиновна
CHIZMACHILIK DARSLARIGA O‘QITISHNING ZAMONAVIY USLUBLARINI JORIY QILISH
Автор: Mamatov, Dilshod Xasanovich
TARBIYA JARAYONIDA AMALIY SAN’ATDAGI USTOZ VA SHOGIRD ODOBI
Автор: Ma’murov, Abdusalom Anvarovich
BADIIY TA’LIMDA TALABALARNI O’QITISHDA SAMARALI DIDAKTIK PRINSIPLARDAN FOYDALANISH USULLARI
Автор: Сулайманова, Севарахон Баходиржон Кизи
O’ZBEKISTON TASVIRIY SAN’ATI MEROSI AN’ANALARINI ILMIY PEDAGOGIK JIHATLARINI O’RGANISHNING AMALIY ASOSLARI
Автор: A’zamjonov, A.; Ibrohimov, Asadbek
КОМПЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, ЧЕРЧЕНИЕ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - ОСНОВА КОМПЕТЕНТНОСТИ КОНСТРУКТОРА ПРОЕКТИРОВШИКА
Автор: Кадиров, М.Ю.
CHIZMACHILIK FANI DARSLARIDA UYG’UNLASHGAN TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Автор: O’rinov, Muhammadjon Xojiakbar o’g’li
RANGTASVIRDA KONTRAST VA NYUANS’LARNING AHAMIYATI
Автор: Yunusaliyev, M.T.
МУТАХАССИСНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ
Автор: Аҳмедбекова, М.К.; Дадажонова, М.Ё.
TASVIRIY FAOLIYAT MASHG’ULOTLARINI OLIB BORISH SHAKLLARI VA USULLARI
Автор: Omonov, Davronbek Alisher o’g’li
ТАЪЛИМДА ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТАЛАБАЛАРДА КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Автор: Мадаминов, Нодиржон Мамиржонович
БУГУНГИ ЁШ АВЛОДНИ АХЛОҚИЙ, КОГНИТИВ ВА ЭСТЕТИК ТАРБИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КИТОБОТ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ
Автор: Ахмедова, Назокат Эркиновна
QADIMGI AN’ANALAR DAVOMIYLIGI USUL VA USLUBLARINI TURLI YO’NALISHLARDA TASVIRLASHDA KITOBAT HAMDA MINIATYURA SAN’ATINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
Автор: Yuldashev, I.
ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИ
Автор: Қурбонова, Барчиной Мирзаҳамдамовна
TALABALARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI
Автор: Boboyeva, Zulfiya Akbarjonovna; Mo’minova, Dildora Burxon qizi
RANGLARNING ASOSIY XUSUSIYATLARI
Автор: Sohibov, Rahmonali
DUNYO MADANIY TARAQQIYOTIDA SHARQ KITOBATCHILIK SANʼATINING OʼZIGA XOS HAMDA BEQIYOS OʼRNI
Автор: Qurbonova, Barchinoy Mirzahamdamovna
ТАСВИРИЙ САНЪАТ АСАРЛАРИ МИЛЛИЙ ИСТИҚЛОЛ ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ ВА ФАЛСАФИЙ АСОСЛАРИ
Автор: Джалилова, Р.
SHARQ MUMTOZ SAN’ATIGA XOS MA’NAVIYLIKNI ZAMONAVIY IFODASI
Автор: Soliyev, Ozodbek Rahmatovich
KOMPOZITSIYANING NAZARIY ASOSLARI. KOMPOZITSIYA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR
Автор: Sohibov, Rahmonali
BRAYL NOTA TIZIMINING MUSIQA TA’LIMIDAGI ILK QADAMLARI
Автор: Namozova, Dilorom; Astanova, Zumradxon Tohirovna
CHANG CHOLG‘USI TARIXIGA BIR NAZAR VA UNING ORNAMENTAL BEZAKLARI
Автор: Hojimamatov, Azimjon
ЁШЛАРНИ АХЛОҚИЙ, ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШДА ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУ АНСАМБЛЛАРИ ВА ОРКЕСТРЛАРИНИНГ ЎРНИ
Автор: Нурмуҳамеджанов, А.; Рустамов, И.
ЗАМОНАВИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМДА АКСИОЛОГИК ЁНДАШУВДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ ВА ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ
Автор: Мансурова, Нигорахон Рустамжоновна
YANGI O‘ZBEKISTON RIVOJIDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIGA KREATIV YONDASHUV
Автор: Yuldasheva, Dilafruz
O’ZBEKISTONDA MILLIY ANSAMBLLAR IJROCHILIGIDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR
Автор: Maxmudov, Shoxrux O’tkirbek o’g’li
MUSIQA DARSLARIDA PEDAGOGIK MUOMALA SHAKLLARINI QO‘LLASHNING O‘ZIGA XOSLIGI
Автор: Numonjonov, B.; Allanazarova, D.
MUSIQIY IDROKKA TA’SIR ETUVCHI TRANSFORMATSION TENDENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI
Автор: Sultonov, A.
KREATIVLIK TUSHUNCHASI, MAZMUN MOHIYATI VA UNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI
Автор: Oripova, Muslima Ulug‘bek qizi
O’ZBEK MUSIQA SAN’ATI RIVOJINING ASOSIY OMILLARI
Автор: Qirg’izov, Imyamin
BOLALAR MUSIQA SAN’ATINING RIVOJLANISHIDA XOR JANRINING AHAMIYATI
Автор: Qahhorov, Bahromjon Sharobiddinovich
SHASHMAQOM MUSHKILOT BO’LIMINING NAZARIY ASOSLARI
Автор: Achildiyeva, Muyassarxon
АБУ НАСР ФОРОБИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ
Автор: Шокиров, Тоҳиржон Нурмаматович
BUYUK IPAK YO‘LI ASOSIDA TARQALGAN BUYUK MADANIYAT
Автор: Jalilova, Zilolaxon Bunyodjon qizi
YOLG‘IZLIK HODISASINING NAZARIY TAHLILI
Автор: Saminjonova, Zulayho Ibrohimjon qizi; Abduvositov, Xumoyun Faxriddin o‘g‘li
O‘QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR
Автор: Abdusattorov, Abdujalil Abduvali o’g’li; Yusupjonova, Dilfuzaxon Olimjon qizi; Anvarova, Barnoxon Dilshodjon qizi
O‘ZBЕK MILLIY CHОLG‘U SOZLARINING YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI O‘RNI
Автор: Ataboyeva, Shoxidaxon Jurayevna
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ
Автор: Насритдинова, Мадина Нуруллаевна
FORTEPIANODA IJRO ETISH YOSHLARNI MUSIQIY TAFAKKURINI FAOLLASHTIRUVCHI OMIL SIFATIDA
Автор: Djalalova, N.X.
ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСИҚИЙ ШУУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ – ДАВР ТАЛАБИ
Автор: Муродова, Дурдона; Махмудова, Фотима Хакимжон Қизи
ЎЗБЕК МУСИҚА САНЪАТИ ВА УНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИДА ТУТГАН ЎРНИ
Автор: Исаков, Улугбек
MUSTAQILLIK YILLARIDA BAXSHICHILIK SAN’ATI RIVOJIGA YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR
Автор: Ismoilova, Mohigul Akramjon qizi; Qirg‘izov, Iqboljon
FARG‘ONA VODIYSI MAQOM IJROCHILIGIDA KATTA ASHULA
Автор: Mannopov, Sultonali; Kattaboyev, Axrorjon
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ ОДИНОЧЕСТВА
Автор: Юлдашева, Махлиё Бахтиёровна
МАҚОМ ИЖРОЧИЛИГИДА ЧОЛҒУЛАРНИНГ АЛОМАТИ
Автор: Мамазияев, Хуршиджон Аъзамжон Ўғли
KO‘ZI OJIZ YOSHLARNING MUSIQIY SAVODXONLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI
Автор: Namozova, Dilorom Tursunovna; Astanova, Zumradxon Toxirovna
ЁШЛАР ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА БЎШ ВАҚТДАН ФОЙДАЛАНИШ
Автор: Нурмуҳамеджанов, А.
БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯСИ
Автор: Муродова, Дурдона Раимжон Қизи
МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА МАДАНИЯТИГА ДОИР АСАРЛАРИ ТАҲЛИЛИ
Автор: Орзибоев, Рустамжон
ВОРИСИЙЛИК ВА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТ
Автор: Шокиров, Тохиржон Нурмаматович
MAQOM SAN’ATINING SHAKLLANISHIDA TEMURIYLAR DAVRINING IJODIY MUHITI
Автор: Mamadjanov, Ulug’bek Valiyevich
YANGI O‘ZBEKISTON RIVOJIDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIGA KREATIV YONDASHUV
Автор: Yuldasheva, Dilafruz
OHANGLARDA JILOLANGAN QADRIYATLAR
Автор: Maxmudov, Shoxrux O’tkirbek o’g’li
МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МУСИҚА ИЛМИ РИВОЖЛАНИШИДА БАХШИЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ
Автор: Султонов, А.; Абдисатторов, A.
JAMIYAT MA’NAVIY MADANIYATI RIVOJIDA SAN’ATNING O’RNI
Автор: Karimov, Oybek Mo’moinjon o’g’li
RENESSANS-BO’LAJAK MUSIQA O’QITUVCHISINING KOMPETATSION TAKOMILI SIFATIDA
Автор: Namozova, Dilorom Tursunovna
МОДАЛ ВА ТОНАЛ ГАРМОНИЯ ҲАҚИДА
Автор: Орзибоев, Рустам Абдимуталибович; Абдулмадатов, Оғабек
MUSIC AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SOCIAL IDENTITY AMONG YOUNG PEOPLE
Автор: Makhmudova, Abdumalikovna Sumbula
МУСИҚА АНСАМБЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ
Автор: Абдурахмонова, Дилнозахон Обиджановна
AN’ANAVIY XONANDALIK IJROSIDA BASTAKORLIK IJODINING O’RNI
Автор: Karimov, Abdulxay
FOROBIY QARASHLARIDA BAXT-SAODAT TUSHUNCHASINING IFODALANISHI
Автор: Yuldashev, Faxriddin Abduvasitovich
BO’LAJAK MUSIQA O’QITUVCHISINING AMALIY DARSLARGA TAYYORGARLIK FAOLIYATIDA KREATIVLIK JIHATLARI
Автор: Djalolova, Nigora
OʻZBEKISTONDA ESTRADA VA MILLIY ESTRADANING SHAKLLANISHI
Автор: Axmadjonov, Ahadjon Ikromjon oʻgʻli
MUSIQA TA’LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI
Автор: Ergashev, Alijon
ZAMONAVIY RANGTASVIR VA UNING O’ZIGA XOS JIHATLARI
Автор: Karimov, Oybek Mo’moinjon o’g’li
INKLYUZIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARDA MUSIQA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI
Автор: Jo‘raboyeva, Dilobar
MUSIQIY TA’LIMDA KOMPETATSION YONDASHUV
Автор: Saddixonov, Akmal Arabovich
MADANIYAT VA SAN’AT SOHASINI BOZOR MUNOSABATLARI SHAROITIDA BOSHQARISH
Автор: Sobirov, B.
ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ОМИЛЛАРИ
Автор: Нажметдинова, Мавлуда Мамасодиқовна
SOCIAL PHILOSOPHICAL GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF UZBEK MUSIC CULTURE
Автор: Isakov, Ulugbek Tukhtasinovich
“ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИЛЛИЙ САНЪАТИМИЗГА БЕШИК БЎЛГАН ЮРТ”
Автор: Маннопов, Султонали
БАСТАКОРЛИК ИЖОДИДА МУСИҚА ФОЛЬКЛОРИ
Автор: Абдисатторов, Абдужалил Абдували Ўғли
XALQ QO‘SHIQLARI – USTOZLAR SAYQALIDA
Автор: Muydinov, Jamoldin Sharobbidinovich
BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABLARIDA O‘ZBEK XALQ CHOLG‘U ORKESTR JAMOALARINI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI
Автор: Zoxidova, Guzal Erkinjanovna
SHIMOLIY FARG‘ONA KANALI ALGOFLORASINING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI
Автор: Yuldashova, Muattarxon Pulatovna
KO‘KAMARON - SCUTELLARIA L. (LAMIACEAE) TURKUMINING AYRIM DORIVOR VAKILLARI
Автор: Akbarova, Muhayyo Xusanovna; Dadajonova, Sevara O’ktamjon qizi
O’RIK O’SIMLIGINING FITOKIMYOVIY TARKIBINI O’RGANISH
Автор: Amirova, Toyiraxon Sheraliyevna; Karabayeva, Ra’no Botirovna; Rasulova, Ma’muraxon Obidjon qizi; Abbosova, Dinora Zokirjon qizi; Mirzabdullaeva, Dilbar Qudratjon qizi
ГЕПАТИТДА ЖИГАР ХУЖАЙРАСИДА МОДДА АЛМАШИНУВИНИНГ БУЗИЛИШИ
Автор: Абдуллаева, Мавсумахон
ASALARICHILIK VA UNING AHAMIYATI
Автор: Jamolov, R.Q.; Xatamova, D.M.; Xolmatova, M.A.
URTICA DIOICA O’SIMLIGI HAQIDA
Автор: Xatamova, D.M.; Abdullayeva, M.Q.; Abduqodirova, Nozima
АЧЧИҚ ШУВОҚ (ЭРМОН) ЎСИМЛИГИНИ ДОРИВОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КИМЁВИЙ ТАРКИБИ
Автор: Амирова, Тойирахон Шералиевна; Назаров, Отабек Мамадалиевич; Нишонова, Робияхон Муҳаммадзоҳир Қизи; Юрсунбоева, Мафтуна Илхомжон Қизи; Холиқова, Маликахон Рузибойевна
ASALARILAR OILASINING YASHASH TARZI
Автор: Jamolov, R.Q.; Xatamova, D.M.; Xolmatova, M.A.
ЖИГАР ЖАРОҲАТИДА ЛИПИДЛАРНИНГ ЎРНИ
Автор: Абдуллаева, Мавсумахон
SHAXS MA’NAVIY ONGINI SHAKLLASHTIRISHDA OILANING AHAMIYATI
Автор: Xalmatova, Sh.M.; Maxsudova, Gulnora
OQ QAYIN PO‘STLOG‘IDAN BETULIN AJRATIB OLISH
Автор: Turg‘unboyev, Shavkatjon Shuhratjon o‘g‘li
ЎЗБЕК ЖАДИД МУТАФАККИРИ АБДУЛЛА АВЛОНИЙНИНГ ИНСОН ВА ТАБИАТ МУНОСАБАТЛАРИГА ДОИР ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК ҚАРАШЛАРИ
Автор: Ходжиболаева, Нозимахон Маъмуровна
ATROF-MUHIT MUHOFAZASIDA CHIQINDILAR MUAMMOSI
Автор: Ahmedova, Dilfuza Mahammadovna; Nizomov, Nizomiddin; Ahmedov, Raxmiddin; Turdiyeva, Nilufar
АСАЛЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ
Автор: Холикулов, Муроджон Робилжонович
KO’KALAMZORLASHTIRISH TIRIK ORGANIZMLAR KAFOLATIDIR
Автор: Abdullayeva, Maxsuda To’lanovna
DRACAENA MARGINATA- AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA KO’PAYTIRISH USULI
Автор: Tadjibayeva, Lolaxon Akbarali qizi
ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМДА “ОНГ” ТУШУНЧАСИНИ БОҒЧАДАН БОШЛАБ ШАКЛЛАНТИРИШ ЗАРУРЛИГИ
Автор: Холматова, Шахистахон; Махсудова, Гулнора
ЕKOLOGIK OMILLARNING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI
Автор: Abdullayeva, Maxsuda To’lanovna; Axmedova, Gulmira Djurayevna
BADIIY ADABIYOTDA OPA-SINGILLAR OBRAZI
Автор: Xo‘jayev, Sidiqjon; Abdumalikova, Dilnavoz Rustamjon qizi
“JIMJITLIK” VA “SHOVQIN” ROMANLARINING QIYOSIY TAHLILI
Автор: Umurzakov, Rustamjon; Azimjonova, Muxtasar
ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ROMANIDA BADIIY TOʻQIMA
Автор: Rahimov, Zokirjon; Mamurova, Muhabbatxon Roʻzimatjon qizi
ISLOM BANKI VA AN’ANAVIY BANKLAR O‘RTASIDAGI FARQLAR
Автор: Akhmadjonov, Oybek; Abdullaev, Akhrorjon; Ubaydullayev, Amrullohon; Omonov, Ibrohimjon; Mirzamahmudov, Behzodjon
RAQAMLI IQTISODIYOTNING BUGUNGI RIVOJI: MUAMMO VA YECHIMLARI
Автор: Majidova, Iroda G’ayratovna
HARBIY FAKULTET TALABALARINI HARBIY XIZMATGA TAYYORLASHDA AXLOQIY TARBIYANI AHAMYATI
Автор: Po’latov, Bahodir Abduraupovich
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СЕЙСМИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ
Автор: Узаков, Абдували Ортикович
ТАБИИЙ ВА ИС ГАЗИДАН ЗАҲАРЛАНИШДАН ОГОҲ БЎЛИНГ!
Автор: Мамадалимов, Азимжон Хасанобоевич; Хасанов, Иброхимжон Анваржон Ўғли
KASBIY MUTAXASSISLIK FANLARINI O’QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING USLUBIY IMKONIYATLARI
Автор: Akbarov, Anvar Tojimatovich; Ubaydullayev, Saidakbar Saydaliyevich
NURALI QOBIL HIKOYALARIDA NUTQ SHAKLI VA QAHRAMONLARNING MA’NAVIY QIYOFASI
Автор: Yo‘lchiyev, Qahhor Vahobovich; Muhiddinov, Davlatbek Muxtor o‘g‘li
FURQAT MUXAMMASLARINING BADIIYATI
Автор: Jo‘rayev, Habibullo; Nuriddinova, Madinabonu
POETIK NUTQDA SINONIMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI
Автор: Rasulova, Azizaxon Muydinovna; Xusanova, Ma’rifat Axmadjonovna
МАМЛАКАТИМИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ
Автор: Абдуллаев, Ўктам Шералиевич
МАЪНАВИЙ ТАРҒИБОТДА ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР
Автор: Расулов, Ҳаким Маманович
ТЕРРОРИЗМНИНГ МОҲИЯТИ
Автор: Эрйигитова, Л.; Даминов, Ш.
MAQSUD SHAYXZODA IJODINING RUHI VA SEHRI
Автор: Valiyev, Lochin Azamatovich; Raxmonova, Nurjaxon Odilovna
METAPHOR IN ENGLISH AND UZBEK STORIES OF THE XXI CENTURY
Автор: Kurbanova, Asaloy
TERMINOLOGICAL APPARATUS OF AXIOLOGICAL RESEARCH IN LINGUISTICS
Автор: Minnikulov, Islom Urol ugli
БАДИИЙ ТАРЖИМАДА ҲИССИЙ БАҲОЛАШ ЛЕКСИКАСИНИНГ БЕРИЛИШИ ( ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА)
Автор: Комилова, Дилдора Шавкатовна
СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И СЛОЖНОГО СИНТАКСИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Автор: Таштемирова, Замира Сатвалдиевна; Избаева, Нодира
EHTIMOLIY-STATISTIK TUSHUNCHALARNI KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANIB OʻRGANISH IMKONIYATLARI
Автор: Xonqulov, U.X.; Abdumannopov, M.M.
ТАЛАБА-ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ
Автор: Раматов, Ж.С.; Ҳасанов, М.Н.; Жуманиёзова, Н.С.
ТЕХНОЛОГИЯ ФАЛСАФАСИНИНГ ИЛМИЙ – НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
Автор: Кушаков, Файзулла Абдуллаевич
ДАСТЛАБКИ ШАРТНОМА ЮРИДИК КУЧГА ЭГАМИ?
Автор: Мехмонов, Қамбариддин Мирадхамович
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АВТОМOБИЛГА БЎЛГАН ТАЛАБ ОРТИШИ БИЛАН МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИНГ ЎРНИ
Автор: Эсанов, Темурмалик Бекназар Ўғли
ТОПОГРАФИК XАРИТА ҲАҚИДА ТУШУНЧА
Автор: Мустаев, Руслан Дамирович; Юсупов, Шаҳзодбек Баҳодирович
СЕЛ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ
Автор: Мамажанов, Сойибжон Халилович
КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЗРАЧНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАРЬЕРА
Автор: Зайнолобидинова, С.; Рахимова, Л.
BUGUNGI KUNDAGI OVQATDAN ZAHARLANISHNING DOLZARB MUOMMOLARI VA YECHIMLARI
Автор: Qilichev, Ibrohim Fayzullayevich; Qilichev, Jasurbek Fayzullayevich; Mingturayev, Dilshod Karimovich
FARG‘ONA VODIYSIDA TARQALGAN YALPIZDOSHLAR (LAMIACEAE) OILASI TURLARNING SHIFOBAXSH VA DORIVOR BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI
Автор: Yusupova, Zohidaxon Abdumalikovna
ҒЎЗАНИНГ С-01 НАВИ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ АЙРИМ ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРГА БОҒЛИҚЛИГИ
Автор: Аҳмедова, Дилфуза Маҳаммадовна
FOTO QARSHILIKLAR YORDAMIDA SANOATDAGI ROBOTLARNI MAHALLIYLASHTIRISH
Автор: Xolov, Orif Tolipovich; Sadikov, Akramjon Ro‘ziboyevich; Usmonov, Diyorbek Anvar oʻgʻli
ВАТАН ҲИМОЯСИ – МУҚАДДАС БУРЧ
Автор: Нажимитдинов, Музаффар Камолитдинович; Пулатов, Баходир Раупович; Халилов, Исломжон Дилшодбек Угли
O‘SIMLIKLAR OLAMIGA INSON FAOLIYATINING SALBIY TA’SIRI, HAMDA UNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI
Автор: Xalmatova, Shoxistaxon; Gaybullayeva, Madina; Akramov, Adhamjon