18.01.2023
187
ORIENS Volume 3 ISSUE 1
ORIENS Volume 3 ISSUE 1
Jurnal maqolalari
ТИФЛОПЕДАГОГИКАДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШДА МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Muallif: Мирзахмедова, Ҳулкар Восиловна; Рихсиева, Гулчеҳра Шавкатовна
BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNI INNOVATSION YONDOSHUV ASOSIDA PEDAGOGIK AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA
Muallif: Karimova, Mukaddas Otajonovna; Sharipova, Diloromxon Akramjonovna
TAʼLIM SIFATINI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI, TALABALARGA YOʻNALTIRILGAN OLIY TAʼLIM TIZIMLARI VA ANʼANAVIY TAʼLIM TIZIMLARIGA SUBYEKTIV YONDASHUV
Muallif: Sharipova, Gulchehra Farxod qizi
РЕСПУБЛИКА БОЛАЛАР МУСИҚА ВА САНЪАТ МАКТАБЛАРИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРИНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТИШИГА ДОИР
Muallif: Орзикулова, Мавжуда Максудовна
“ТАНҚИДИЙ ТАФАККУР” ТУШУНЧАСИ ВА УНИ ТАЪЛИМДАГИ ЎРНИ
Muallif: Худойқулов, Жаҳонгир
АФҒОНИСТОНЛИК ЎЗБЕКЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТИДАГИ ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР
Muallif: Хўжамуродов, Нодирбек Султонмуродович
ADMIRAL LI SUN SHIN VA IMJIN URUSHI
Muallif: Panjiyeva, Shaxodat Olimdjonovna; Shamsiddin, Islom Usmon o‘g‘li; Haytmurodov, Zarif Husan o‘g‘li
LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA DOIR
Muallif: Shirinova, Nilufar Djabbarovna; Shirinova, Nargiza Djabarovna
SHARLOTTA BRONTE IJODIDA AYOLNING IJTIMOIY MAVQEI
Muallif: Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna
БАДИИЙ ИЖОДДА ҚИССАХОН- ҲИКОЯЧИ ОБРАЗИ
Muallif: Рустамова, Ибодат Икрамовна; Мамаюсупов, Содиржон Неъматжонович
SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA OʻZLASHGAN SOʻZLARNING QOʻLLANILISHI
Muallif: Islomova, E’zoza Yorqin qizi
ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ ФУНКЦИЯЛАРИ КОМПОНЕНТЛАРИНИ ТАРКИБЛАШТИРИШНИНГ ТАХЛИЛИ
Muallif: Юсупов, Бекзод Эргашевич
UNIVERSAL VA PROFESSIONAL KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALAR TARKIBIY KOMPONENTLARINING XUSUSIYATLARI
Muallif: Amirov, Nurbek Islamovich
BADIIY MATNNI TUSHUNISHDA INTERTEKSTUAL BIRLIKLARNING O‘RNI
Muallif: O‘rinova, Zarifa Jumanazar qizi
INGLIZ TILI DARSLARIDA KURSANTLARNING KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH KOMPETENTLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI
Muallif: Jarilkasinova, Gulnaz Xojabaevna
ACTUAL PROBLEMS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN TECHNICAL UNIVERSITIES
Muallif: Ismatullaeva, Iroda Izatullaevna; Mirzadjonov, Samandar
LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTERISTICS OF PROVERBS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES
Muallif: Ibrogimova, Sojida Panjiyevna
ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА МЕДИАМАТН ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Muallif: Ходжаёров, Малик Бердимуродович
МЕДИАЛИНГВИСТИКАДА МАТНЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛ ВА СТИЛИСТИК ФАРҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ
Muallif: Маҳмудова, Умида Урал Қизи; Махмудова, Фотима Мақсуд Қизи
FIVE TIPS FOR LEARNING ENGLISH
Muallif: Ismatullaeva, Iroda Izatullaevna; Mirzakarimov, Mirzakomil
ЎЗБЕК ТИЛИДА ҲУЖЖАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ ЭНГ МУҲИМ ВА ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАР
Muallif: Шерматова, Гузал Абдусаттаровна
МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИНИНГ АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КЎНИКМАСИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЗАРУРАТИ
Muallif: Назаров, Акмал Нариманович
“HAR NA QILSANG, OSHIQ QILG‘IL, PARVARDIGOR”
Muallif: Rajavaliyev, Boburjon Dilshodjon o‘g‘li
MAKTAB O‘QUVCHILARI UCHUN O‘LCHOV BIRLIKLARI BILAN ISHLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
Muallif: Abdullayeva, Dilbar Axmadovna; Isoqova, E’zoza Jahongir qizi
MILLIY LIBOSLARDA KO’YLAK VA UNING TURLARI HAQIDA MA’LUMOT
Muallif: Isaqova, Gulmira Ilhomidinovna
OZIQ-OVQAT TERMINOLOGIYASINING TARKIBIY- MAZMUNIY TARJIMA QILISH MASALARI
Muallif: Mahmudova, Umida Ural qizi; Qayumova, Nargiza Rahmatqul qizi
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕВОДОУСТОЙЧИВЫХ ВВ ПРИ ДРОБЛЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД В ОБВОДНЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА КАРЬЕРАХ
Muallif: Гаибназаров, Б.А.; Алимов, Ш.М.; Эркабоева, С.
ELEKTRON LOMNI QAYTA ISHLASHNING BUGUNGI HOLATI
Muallif: Xo’jamov, Umidjon Umarkulovich
MUSIQA MADANIYATI FANINI O’QITISH JARAYONIDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI TATBIQ ETISHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI
Muallif: Xojimatova, Mushtariy
КУРСАНТЛАР ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФИЙ ВА КРАТОЛОГИК ЖИҲАТЛАР ТАЛҚИНИ
Muallif: Каримова, М.Ҳ.
PSIXOLOGIYADA SANOGEN TAFAKKUR SHAKLLANGANLIGINING ILMIY JIHATDAN TADQIQ ETISH MASALALARI
Muallif: Abdurahmonova, Zuhra
OROLBO‘YI MINTAQASIDA YASHOVCHI AHOLINING REGIONAL XUSUSIYATLARI
Muallif: Shamshetova, Anjim Karamaddinovna
ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЗАМОНАВИЙ КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ
Muallif: Хожиева, Шахноза Абдукайм Кизи
ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА СИФАТЛИ ТАЪЛИМ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ
Muallif: Холдоров, Козимжон Насимжон Ўғли
ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИКДА AКТ ДИСКУРСИНИ ЎРГАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
Muallif: Ибрагимова, Найира Анваровна
СЎЗ, МАТН, КОРПУС ЛИНГВИСТИКАСИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ
Muallif: Шарипова, Aзиза
AYRIS MERDOKNING “TO’R OSTIDA” ASARIDAGI HAYOTIY FALSAFASI
Muallif: Ashurova, Nazokat Ahmatjanovna
ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Muallif: Аблатова, Aксынгул Женгисовна; Жубатканова, Ханым Расуловна
TALABADA PEDAGOG TOMONIDAN DIZAYNERLIK KASBIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA QADRIYATLARNING O‘RNI
Muallif: Umarova, Gulzoda Ernazarovna
DIZAYNERDA IJODKORLIK XUSUSIYATLARINI RIVOJLANISHI UCHUN TURLI IJOBIY TURTKI BO’LISHI MUMKIN BO’LGAN MAXSUS QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRUVCHI TA’MINOTNI TO’LDIRISHDA PEDAGOGNING ROLI
Muallif: Rashidov, Asamiddin Zayniddinovich
QISHLOQ XO‘JALIK TEXNIKALARI METAL YUZALARIGA AGRESSIV MUHITNING TA’SIRI
Muallif: Xojimatov, Azizbek Asomiddinovich
QASHQADARYONING SHO‘RLANGAN TUPROQLARI MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA SPERSAL KIMYOVIY MELIORANTINI QO‘LLASH NATIJALARI
Muallif: Doniyorov, Toshmamat Omonovich
KALIFORNIYA QIZIL CHUVALCHANGIDAN ODAM KASALLIKLARIGA QARSHI ZARDOBNING IMMUNOLOGIK TA’SIRI
Muallif: Nurova, Z.A.
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИН D НА ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ
Muallif: Якубова, С.С.; Рахмонов, А.Н.; Исмаилова, Г.О.
VITAMINLARNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O’RNI
Muallif: Aminjonova, Charosxon Akmalovna; Jaloldinova, Madina Mirodil qizi
KALIFORNIYA QIZIL CHUVALCHANGIDAN OLINGAN ZARDOBINING INSON ORGANIZMIDAGA VIRUSOLOGIK TA’SIRINI O’RGANISH
Muallif: Nurova, Zamira Annakulovna
ОВҚАТ АЛЛЕРГИЯСИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ
Muallif: Абдуллаева, Дилафруз Гайратовна; Цой, Валерия Александровна; Норкулов, Сардор Жуманиёзович; Турсунов, Кувончбек Насим Ўғли
XINAZOLIN-2,4-DION VA UNING ALKIL-, GALOGEN ALMASHGAN HOSILALARNING SINTEZI
Muallif: Tillayeva, Adolat Farxodovna; Kuryazov, Rustamxon Shonazarovich; Dushamov, Dilshod Azadovich
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ УВЗРОСЛЫХ
Muallif: Назаров, Феруз Юсуфович; Азизова, Шоира Каюмовна
MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS OF THE HEART IN WOMEN SUFFERING FROM ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION IN POSTMENOPAUSE AND ON THE BACKGROUND OF TREATMENT
Muallif: Khusainova, Munira Alisherovna; Toirov, Doston Rustamovich; Khaydarov, Sanjar Nizamitdinovich; Kamolova, Diyora Djamshedovna
METABOLIC SYNDROME IN RHEUMATOID ARTHRITIS AS A CRITERION OF CARDIOVASCULAR RISK
Muallif: Khusainova, Munira Alisherovna; Eshmamatova, Fayyoza Boymamatovna; Ismoilova, Khusnora Tursunboyevna; Mamadiyorova, Mashxura Mashrabovna
THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES
Muallif: Rakhimov, Asadbek Anvarjon ugli; Alijonova, Nurkhon Sharifjon kizi
MODERN METHODS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE
Muallif: Jalalova, Sevara Janabay kizi
ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Muallif: Джалалов, Фазлиддин Музафарович
KONSTITUTSIYA – O‘ZBEKISTON MILLIY MANFAATLARINING QONUNIY ASOSI
Muallif: Narzullayev, Komiljon Sobirjonovich
ПРАВОВОЙ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ЦИФРОВОЕ ПРАВО В ПРАКТИКЕ УЗБЕКИСТАН И РОССИЯ
Muallif: Турдиалиев, Мухаммад Али Пулатжон Угли
AFG‘ON MUHOJIRLARINING TURKIYAGA MIGRATSIYASI TARIXIY SABABLARI (1979-2000-yillar)
Muallif: Axmadjonov, Nurislom Baxtiyorjon o‘g‘li
ВОЯГА ЕТМАГАН БОЛАЛАР ШАХСИЙ НОМУЛКИЙ ҲУҚУҚЛАРИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ
Muallif: Нуралиева, Зулфия Алишеровна
ОБРАЗОВАНИЕ РУССКО-ТУЗЕМНЫХ ШКОЛ В ТУРКЕСТАНЕ (конец XIX –нач. XXвв.)
Muallif: Азиз Валижон, Шахзода Шодиёр Кизи
ИСТОРИЯ ОРОШЕНИЯ КАРШИНСКОЙ СТЕПИ. (с древнейших времен до начале второй мировой войны)
Muallif: Рахматуллаев, Феруз Вахобович
NUTQ MADANIYATI VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY SIFATLAR
Muallif: Ahmadjonova, Nilufarxon Yaqubovna
ORKESTRLAR. O‘ZBEK XALQ CHOLG‘U ORKESTRI VA UNING TURLARI
Muallif: Abdullayeva, Elmiraxon Mamatisoq qizi
BAUXAUZ – GERMANIYA MADANIYATINING FЕNOMENI SIFATIDA
Muallif: Kultasheva, Nigoraxon Daniyarovna; Sadikova, Sevara Abdumalikovna
УМАР ХАЙЁМНИНГ НАВРЎЗНОМА АСАРИДА « НАВРЎЗ» БАЙРАМИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ
Muallif: Ҳабибова, М.; Саидазизова, Ф.
O‘ZLASHGAN O‘ZBЕK ISMLARINING LЕKSIK-SЕMANTIK MUAMMОLARI
Muallif: Kadirоva, Xurshida Batirоvna
ЧЕТ ТИЛИНИ ЎРГАНИШ ЙЎРИҚНОМАСИ
Muallif: Ходиева, Нозима Тулкуновна
UMUMIY OʻRTA TAʼLIM MAKTABLARINING MATEMATIK TAʼLIMIDA OʻQUVCHILARDA MUSTAQIL IJODIY FIKRLASH KOMPETINSIYALARINI MASALALAR YECHISH ORQALI SHAKLLANTIRISH
Muallif: Mardonova, Mahliyo Baxtiyor qizi
BOKS SPORT TURI BILAN MUNTAZAM SHUG’ULLANUVCHI SPORTCHILARDA JISMONIY RIVOJLANISHINING FIZIOLOGIK JARAYONLARI
Muallif: Nematov, Bahodirbek Baxtiyor o‘g‘li
RESEARCHING OF AUTOMATION SYSTEM FOR EVAPORATION PROCESS WITH VACUUM
Muallif: Saliyeva, Olima Kamalovna; Yakhyoeva, Zebiniso Obidovna
RESEARCHING METHODS FOR DRYING FRUITS AND VEGETABLES
Muallif: Ibragimov, R.R.; Kuliyeva, N.G.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ВО ВЗРЫВО-БУЛЬДОЗЕРНО-ПОДВАЛОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАГОРНЫХ КАРЬЕРОВ
Muallif: Мислибаев, Илхом Туйчибаевич; Самадова, Гули Миржановна
CYSTATIN C IS AN EARLY MARKER OF DECREASED KIDNEY FUNCTION
Muallif: Khusainova, Munira Alisherovna
O‘ZGARMAS TOKDA ISHLAYDIGAN TORTUV ELEKTR MOTOR CHULG‘AMLARINI ISSIQLIK HOLATINI TAHLIL QILISH
Muallif: Jamilov, Shuhrat Farmon o‘g‘li; Begaliyeva, Barno Xamrayevna; G‘aybullayeva, Sevara Saxibjanovna
VISCOELASTIC PLASTIC MECHANICAL SYSTEMS WITH SPOT LINKS AND THEIR OWN VIBRATIONS
Muallif: Saliyeva, Olima Kamalovna; Sharipova, Nazira Rakhmatilloevna
THE USE OF MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF CRITICAL THINKING
Muallif: Shamsiyeva, Makhbuba Sattorovna
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Muallif: Шагилова, Гулхатиша Коптлеуовна
TIL, OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQNING AKT BILAN BOG‘LIQLIGI: IJTIMOIY-MADANIY PERSPEKTIVA
Muallif: Baxronova, Dilrabo; Bekpulatov, Habibulla
TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH – FAROVON KELAJAK POYDEVORI
Muallif: Nimatullayeva, Maxfirat Rahmatullayevna
ЎҚУВ -ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДАГИ МУАММОЛАР ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШДА ЎҚИТУВЧИНИНГ КАСБИЙ МАҲОРАТ ВА ПЕДАГОГИК ИЖОДКОРЛИК УЙҒУНЛИГИ
Muallif: Шоназаров, Жамол Умирзоқович
OLIY TA’LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI
Muallif: Hamrayeva, Oynisa Farxod qizi
PROTEINURIA AND ADVERSE MATERNAL AND NEONATAL OUTCOMES IN PRE-ECLAMPSIA
Muallif: Tilyavova, Sitora; Mamadaliyeva, Bahora; Rasulova, Feruza
ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЧЕРНОГО ДРОЗДА (TURDUSMERULA) В ГОРОДЕ САМАРКАНД
Muallif: Урунова, М.М.; Фундукчиев, С.Э.
THE ACCOSIATION BETWEEN POSTPARTUM HEMORRHAGE AND THE HEMOGLOBIN LEVELS
Muallif: Tilyavova, Sitora; Yuldasheva, Dildora; Tursunmurodova, Behruza
ЧАНГЛИ ҲАВОНИ ФРАКЦИЯЛАРГА АЖРАТИБ ТОЗАЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
Muallif: Джамолов, Р.К.; Бобомуродов, М.Р.
ЦИКЛОНЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ СХЕМАСИНИНГ АТМОСФЕРАГА ЧИҚИНДИЛАРНИ АЖРАЛИШИГА ВА ТОЗАЛАШ САМАРАСИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ
Muallif: Бобомуродов, М.Р.
THE ANALYSIS OF FDI INFLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES AND KEY OPPORTUNITIES TO IMPROVE FDI ATTRACTIVENESS CLIMATE: THE CASE OF UZBEKISTAN
Muallif: Valiev, Oybek Shuhrat ugli
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФЕНОМЕНА КОМПЛАЕНС
Muallif: Касымова, Наргиза Дилмуратовна
TASHQI NAFAS FAOLIYATIGA QIYOSIY XARAKTERISTIKA
Muallif: Komilova, Baxmal Odilovna
АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ШЎР ЮВИШ ИШЛАРИ ЖАДАЛ ДАВОМ ЭТМОҚДА
Muallif: Усманов, Ш.А.; Садиков, Э.Р.
GAZETA MATNLARI KORPUSINI YARATISH BO‘YICHA XALQARO TADQIQOTLAR TAHLILI
Muallif: Arabboyeva, Gulchehraxon
O‘ZBEK TILINING SOHADA QO‘LLANISHI
Muallif: Fattaxova, D.А.
THE LANGUAGE OF SOMERSET MAUGHAM’S STORIES
Muallif: Djalilova, Umida
METHODS FOR INTRODUCING THE CONCEPT OF SYMMETRY TO ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Muallif: Sultanova, U.M.; Khusanova, Gavhar
“TEMUR TUZUKLARI”DA IJTIMOIY ISH MASALALARI
Muallif: Nazarova, Nilufar Jо‘rayevna; Abdurahmonova, Saxibaxon Abdusalamovna
МУҲАНДИС ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИДА МИЛЛИЙ АДАБИЁТНИНГ ЎРНИ (Мақсуд Шайхзода ижоди мисолида)
Muallif: Ўринбоев, Ф.Ф.; Баратов, Р.Ў.
THE STUDY OF HISTORICISMS IN SHAKESPEARE’S PLAYS
Muallif: Shonazarova, Muyassar Rustamovna
SIRDARYO GIDRONIM VARIANTLARI
Muallif: Jo’rayeva, Nilufar Komil qizi
INTUITION AND SYNERGETIC IN SCIENTIFIC RESEARCH
Muallif: Nadirova, Zoyira Payanovna
ИЛМИЙ-ТЕХНИК ТАРАҚҚИЁТ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Muallif: Кушаков, Файзулла Абдуллаевич
IJTIMOIY XATTI-HARAKATLAR VA HUQUQBUZARLIK
Muallif: Nosirova, M.
ГЕОПОЛИТИК РАҚОБАТ ШАРОИТИДА ТАРҒИБОТ СИСТЕМАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
Muallif: Чориев, С.А.; Рустамов, Р.Р.
YOSHLAR MA’NAVIYATIGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR
Muallif: Sultanov, Sirojbek Habibullayevich
“UMUMIY PEDAGOGIKA” FANI TARAQQIYOTINING USTUVOR YO‘NALISHLARI
Muallif: Sattorov, Vaxob Nakshbandovich
XX ASRNING 40-80-YILLARIDA PAXTA YAKKA HOKIMLIGI VA UNING OQIBATLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)
Muallif: Normurodov, Alisher
БЕРУНИЙ НАТУРФАЛСАФАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИЛМИЙ АСОСЛАРИ
Muallif: Умарова, Рўзигул
“UMUMIY PEDAGOGIKA” FANINI O‘QITISHDAGI INNOVATSIYALAR
Muallif: Sattorov, Vaxob Nakshbandovich
JONDOR TUMAN SHEVASINING AYRIM MAʼNO GURUHLARI HAQIDA
Muallif: Kilichev, Bayramali Ergashovich; Boltayeva, Mahfuza
“TEMURBEKLAR MAKTABI” HARBIY-AKADEMIK LITSEYLARIDA ONA TILI O‘QITISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI ( “Temur tuzuklari” asari misolida)
Muallif: Madjidova, Saida Mirbasidovna
O‘QITUVCHI VA TINGLOVCHI O‘RTASIDAGI MULOQOT JARAYONIDA TA’SIR USULLARI
Muallif: Norqulov, Akbar Farxodovich
KOMPYUTERLASHTIRISH PSIXOLOGIYASIDAN INTERNET PSIXOLOGIYASIGACHA
Muallif: Karimov, Farxod Toshtemirovich
OʻZBEKISTON IJTIMOIY-MAʼDANIY MAKONIDA HUQUQIY TAʼLIMNING FUQAROLARNING HUQUQIY SIYOSIY ONGINI YUKSALTIRISHDAGI OʻRNI
Muallif: Tulaganov, Muminjon Taxtamuratovich
ATTRACTION OF HUMAN RIGHTS IN WTO: TRADE-RESTRICTIVE MEASURES TO PROTECT HUMAN RIGHTS
Muallif: Toyirov, Azizbek Tolibovich
OTA-ONA QARAMOG’ISIZ QOLGAN BOLALARNI KASB-HUNARGA YO’NALTIRISHDA OILA, MAHALLA VA MAKTAB HAMKORLIGI
Muallif: Jo’rayev, Sobitali Sobirjon o’g’li
REKLAMANING IJTIMOIY AHAMIYATI
Muallif: Ergasheva, Bahridil G‘olibjonovna
ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ШКОЛЬНИКОВ
Muallif: Бахронова, Комила Ядгоровна
O‘ZBEKISTON TABIATIDAGI NOYOB GULLAR HAQIDA MA’LUMOTLAR
Muallif: Raxmonov, Rashid Raximovich; Husenov, Behruz Qobil o‘g‘li; Yo‘ldosheva, Sevinch G‘olib qizi; Abdurahimova, Aziza Abdurahmon qizi
EZOP MASALLARINING TASVIRIY SAN’AT NAMUNALARI BILAN IFODALANISHI
Muallif: Sobitova, Mahmudaxon
EZOP MASALLARINING RASMLI KITOBGA MOSLASHISHI
Muallif: Sobitova, Mahmudaxon
YANGI O`ZBEKISTON: “INSON-JAMIYAT-DAVLAT” KONSEPSIYASINING JAMIYAT HAYOTIDAGI O`RNI
Muallif: Abdurazakova, Kamolaxon Yusupovna
IJTIMOIY MANFAATLAR VA FUQAROLARNI BIRLASHTIRUVCHI OMILLAR
Muallif: Matkarimova, J.D.
О‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIK TARAQQIYOTNING AHAMIYATI
Muallif: Mirzaev, Ikrom Boboqulovich
THE ROLE OF FAMILY ON PREVENTING THE YOUTH’S DEVIANT BEHAVIOURS
Muallif: Nazarova, Nilufar Juraevna; Jumaniyazova, Nasiba Saparbaevna
JAHON MEDIA MAYDONIDA RAQOBAT MUHITI VA BUNDA ELEKTRON PLATFORMALAR TA’SIR DOIRASI
Muallif: Axmedov, Xamdam; To‘lqinova, Zebo
MARKAZIY OSIYODA “XALQ DIPLOMATIYASI”NING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI
Muallif: Xolmatov, Baxodir Xolmuradovich
YОSHLARNI TO’G’RI KASB TANLASHGA YO’NALTIRISH HAYOT SIFATINI OSHIRISHNING OMILI SIFATIDA
Muallif: Abdullaeva, R.M.
“AVESTO”DA SOG‘LOM AVLODNI TARBIYALASHNING SOTSIAL JIHATLARI XUSUSIDA
Muallif: Akramov, Xasan
OILA TIPOLOGIYASI VA FUNKSIYALARINING O‘ZIGA XOS TALQINI
Muallif: Arapbayeva, Damegul Kurbanovna
“BOBURNOMA”DA KAMOLIDDIN BINOIY OBRAZI
Muallif: Aslonov, Ilhom