09.02.2024
273
ORIENS Volume 4 ISSUE 2
ORIENS Volume 4 ISSUE 2
Journal articles
CHET TILLАRINI (INGLIZ TILI) ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANGAN HOLDA О‘QITISHNING AFZALLIGI
Author: Talipova, Nilufar Abduvasikovna
QUR’ONI KARIM, TASSAVVUF TA’LIMOTI VA SEMANTIK-FUNKSIONAL NUTQIY HOSILALAR UYGʻUNLIGI
Author: Bobokalonov, Ramazon Rajabovich; Narzullayeva, Dilfuza Bafoyevna.
FRANSUZ VA O’ZBEK TILLARIDA DEOPOETONIMLAR TUSHUNCHALARI
Author: Hamidova, Muborak Hafizovna; Narzullaeva, Ra’no.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Author: Акрамов, Бекзод Кахрамонович; Абдурахимова, Мадинабону Орзикуловна.
KOMPETENTLI YONDASHUV TALABALARNING PROFESSIONAL TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILI
Author: Quliyeva, Shahnoza Halimovna; Nasriyeva, Dilfuza Qodirovna.
PHYSICАL EDUCАTIОN TEАCHER IN TEАCHING PRАCTICE
Author: Nigmanov, Bori Botirovich
KOMPYUTER TARMOQLARINI SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA NAZORAT QILISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI
Author: Abdullayev, Abdulla Fayzulla o'g‘li-
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSION FAOLIYAT, UNING KAFOLATLARI VA RISK BOSHQARUVINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH BO‘YICHA QONUNCHILIK TIZIMI, VAKOLATLI ORGANLAR HUQUQIY MAQOMI HAMDA ULARNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI
Author: Dilboboyev, Nozimbek
КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ
Author: Маматкулов, Хайрулла Абдикаххарович.
TA’LIM JARAYONIDA MA’NAVIY-AXLOQIY VA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH
Author: Muhammadiyeva, Gulnoza Zarif qizi
KOʻP BOLALI OILALAR SUBMADANIYATIDA OTA-ONA VA BOLA MUNOSABATLARI
Author: Yangiboyeva, Dildoraxon Rahmon qizi
ТАДБИРКОР ТАЛАБА- БУГУНГИ КУН ТАЛАБИ
Author: Абдуқодирова, Н.А.
AʼZAM OʻKTAM IJODIDA BADIIY SANʼATLAR
Author: Jo’rayeva, Gavhar Eshqobilovna
SHIMOLIY AFRIKA ARAB DAVLATLARIDAN YEVROPAGA MIGRATSIYANING BIRINCHI TO‘LQINI
Author: Axmadov, Nozimjon
ARTISTIC AND STYLISH ASPECTS OF GOLDSMITHING AND ITS SCIENTIFIC ANALYSIS
Author: Shukurova, Lobar Sherbayevna
TECHNOLOGY OF MANUFACTURING OF SOLAR ELEMENTS
Author: Irisboyev, Farkhod Boymirzayevich; Mukhtorov, Doston Naim ugli
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Author: Турдиалиев, Муҳаммадали Пўлатжон ўғли
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Author: Акрамов, Бекзод Кахрамонович
POSSIBILITIES OF LOW-ENERGY ION IMPLANTATION IN OBTAINING NANOMATERIALS
Author: Irisboyev, Farkhod Boymirzayevich; Mukhtorov, Doston Naim ugli
ISLOM DINIDA SO’ZLASHUV ODOBIGA DOIR AYRIM DOLZARB MASALALAR
Author: Yusupov, Xikmatulloh Abdulaxadovich
BO’LAJAK PSIXOLOGIYA O’QITUVCHILARINING KASBIY ETIKASI: ASOSIY QADRIYATLAR VA ME’YORLAR
Author: Sultanov, Muhammad Erkin o’g’li
MANTIQIY FIKRLASH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI
Author: Sobirov, Muhammadsiddiq Hoshimjonovich
BIKARYER OILALARNING YUZAGA KELISHIGA TA’SIR ETUVCHI IJTIMOIY-MADANIY OMILLAR
Author: Ishboboyeva, Gulbarchin Rustam qizi
MARGARET MITCHELL'S UNIQUE AND FAMOUS HISTORICAL WORK
Author: Mukhammedjanova, Nigora Djamilovna
THE MEDIATING EFFECT OF MENTAL HEALTH LITERACY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN STIGMA AND ATTITUDES TOWARDS PSYCHOLOGICAL HELP-SEEKING AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY
Author: Isik, Esra; Kalan, Aleynanur; Arat, Esra Dudu; Bayrakci, Yilmaz.
GLOBAL TAHDIDLARNING O‘ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISHGA TA’SIRI
Author: Salayev, Dilshodbek Sofarbayevich
ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF THE TRANSMISSION OF LINGUISTIC FEATURES IN THE TRANSLATION OF A WORK OF ART
Author: Nuridinov, Zukhriddin Shukhratovich
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ У СТУДЕНТОВ
Author: Корёгдиев, Шерзод Шухрат угли
ПРАВИЛА СБОРА И СУШКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Author: Султанова, Гулбахор Абдижалоловна; Бобоева, Зухра Одиловна.
KURSANTLARNING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALAR BO’YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH ME’ZONLARI
Author: Jarilkasinova, Gulnaz Xojabayevna
ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАР ВА УЛАРНИНГ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ
Author: Нажметдинова, Мавлудахон
ISHONCH HISSINI TARBIYALASH ORQALI KURSANTLARDA OFITSERLIK SHAXSINI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI
Author: Muinov, Alisher Musinovich
BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHISI KREATIV KOMPETENTLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI
Author: Namozova, Dilorom Tursunovna
ЗАМОНАВИЙ ТАЛАБА ЁШЛАР ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУСИҚИЙ ТАФАККУРНИНГ АНАЛИТИК ТАҲЛИЛИ
Author: Турсунова, Лайло
TA’LIM OLUVCHILARNI KOMPETENTLIK YONDASHUVINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI
Author: Sadixanov, Akmaljon Arapovich
YOSHLARNING ESTETIK TAFAKKURINI YUKSALISHIDA MUSIQA MADANIYATIDAGI KONSEPSIYALAR
Author: Djalalova, Nigora Xusanovna
TASVIRIY SAN’AT ASARLARINI ISHLASH JARAYONIDA KOMPOZITSIYANING XUSUSIYATLARI
Author: Karimov, Oybek Moʻminjon oʻgʻli
O‘ZBEK XALQ CHOLG‘U SOZLARINING TARAQQIYOTI VA TURLARI
Author: Muydinov, Jamoldin
ONALAR ALLASI- INSON KAMOLOTI OMILI SIFATIDA
Author: Qirg‘izov, Imyamin
QАDIMIY SHАRQ MUSIQА SАN’АTI RIVOJIDА АYOL XONАNDАLIGINING NАZАRIY АSOSLАRI
Author: Qirg‘izov, Imyaminjon; Mamajonova, Dildoraxon Аbduraxmonovna
YOSHLAR MA’NAVIY DUNYOQARASHINI YUKSALISHIDA BESHIK, NIKOH, LAPARLAR VA YAKKA FOLKLOR QO‘SHIQLARINING AHAMIYATI
Author: Sobirov, B.
ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БОЛЬШИХ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ
Author: Имамалиева, Диёра Имамали кизи
THE FEATURES OF BUSINESS DISCOURSE
Author: Dobilova, Zulayho Abdullayevna
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Author: Акбаралиева, Мухайё Караматулло кизи
MAKTABLARDA NIZOLARNI OLDINI OLISH VA HAL ETISHDA DUCH KELINADIGAN QIYINCHILIKLAR VA YECHIMLARINI TOPISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI
Author: Habibullayev, Shixnazar Abduvohid o'g’li
JINOYAT PROTSESSI ISHTIROKCHILARI XAVFSIZLIGI TUSHUNCHASI
Author: Mamataliyeva, Sh.X.
NOFILOLOGIK OLIY O’QUV YURTLARI TALABALARIDA ILMIY NUTQNING SHAKLLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARIGA DOIR
Author: Begimov, Odil Toʻxtamishovich
ADOLATLI IJTIMOIY SIYOSAT YANGI O‘ZBEKISTON RIVOJLANISHINING MUHIM ISTIQBOLI SIFATIDA
Author: Mustafoyeva, Feruza Xurshid qizi
ABU RAYHON BERUNIY TABIIY-TARIXIY VA GEOGRAFIK OMILLARNING HIND JAMIYATINING IJTIMOIY TUZILISHIGA TA’SIRI HAQIDA
Author: Umarov, Botir Ibodulla o’g’li
ABDULHAMID CHO‘LPON HIKOYALARINING BADIIYATI
Author: Umarov, Davron Odiljon o‘g‘li
IBN SINA'S TEACHINGS ON SUFISM
Author: Buriev, Israil Ismailovich
O‘QUVCHILARNI TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA KOMPOZITSIYA TUZISHGA O‘RGATISH JARAYONLARI
Author: Qurbonova, B.M.
TABAQALSHTIRILGAN TA’LIM ORQALI O‘QUVCHILARNING MANTIQIY FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH
Author: Qurbonova, B.M.
YOSHLARNING MA’NAVIYATINI OSHIRISHDA PEDAGOGLARNING O‘RNI
Author: Xusanova, Dilnoza Alimqul qizi
ARXITEKTURA YODGORLIKLARINING BIR QISMI ISHTIROKIDA TUZILGAN NATYURMORT (KAPITEL)NI QALAMTASVIRDA ISHLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
Author: Qurbonova, Barchinoy Mirzahamdamovna; Raxmonjonov, Xusan Akbarovich
ПОДХОДЫ ПАКИСТАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЮЖНОЙ АЗИИ
Author: Галимов, Рустам
XVIII-XX АСРЛАР БУХОРО ЗАРДЎЗЛИК САНЪАТИНИ БАДИИЙ АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ
Author: Шукурова, Лобар Шербаевна
УРОКИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОЦЕССА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО: ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИК-НЕУЧАСТНИКОВ
Author: Ибодуллаев, Сайидкомил Бекпулат угли
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Author: Хожабеков, Муфтулла Жолмурза улы
СУДДА ИШ ҚЎЗҒАТИШ ВА ТАЙЁРЛАШ БОСҚИЧИДАГИ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР
Author: Нурназаров, Султон Эркинович
FEATURES OF CIVIL LAW REGULATION OF INSURANCE INVESTMENT ACTIVITIES
Author: Eshchanova, Dauletbike Ametbekovna
ОБЫЧАИ В РОЛИ ПРОБЕЛОВ В ЗАКОНЕ
Author: Каюмова, Асаля Султонмуродовна
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Author: Асадов, Шахриддин Факриддин угли
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND FOREIGN INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES
Author: Ergashev, Azamat Ergashevich
LEGAL CHALLENGES OF THE PROVISION OF STABILIZATION CLAUSE IN UZBEKISTAN
Author: Tojiboyev, Sarvar Zafarovich
ISSUES OF REGULATING ELECTRONIC PAYMENTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Author: Tukhtaev, Uktamjon
INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCES WITH USING AI FOR AUTOMATED QUALITY AND SAFETY CONTROL OF GOODS
Author: Babaev, Djahongir Ismailbekovich
O’RTA OSIYO HUDUDIDAGI QADIMIY TASVIRLAR. SHARQ XALQLARINING MADANIY BADIIY KOMPOZITSION VA ESTETIK QARASHLARI
Author: Yuldashev, I.
TALABALARDA MUOMALA VA MULOQOTCHANLIKNI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI
Author: Kadamov, Suxrob Shavkat o’g’li