13.11.2023
1465
ORIENS Volume 3 ISSUE 11
ORIENS Volume 3 ISSUE 11
Journal articles
TA’LIM MUASSASALARIDA YOSHLARNI MUSTAQIL ISHLASH FAOLLIGINI BOSHQARISHDA PROFESSOR-PEDAGOG MAHORATI
Author: Mirzayev, Ikrom Boboqulovich
TRANSLATION STRATEGIES OF ISLAMIC TERMS
Author: Khodjakulova, Feruza Rustamovna
O’ZBEKISTONDA SOYADAGI TA’LIMNING RIVOJLANISHI
Author: Zaylobidinova, Munira Gulomovna
THE IMPORTANCE OF MORAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE DEVELOPMENT OF NEW UZBEKISTAN
Author: Ochilova, Nigora Ruzimuratovna
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ НА ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА
Author: Авазов, Комил Холлиевич
ИҚТИСОДИЁТДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ТИЗИМЛАР ЗАМОНАВИЙ ЎҚУВ МAШҒУЛОТИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВA ТУРЛAРИ
Author: Эрназаров, Алишер Эргашевич
YARIMO‘TKAZGICHLI MATERIALLARDAN FOYDALANISHDAGI ISTIQBOLLI REJALAR
Author: Abdurasulov, A.Z.
ISSUES OF LEGAL REGULATION OF MARITAL RELATIONS COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT
Author: Akramov, Akmaljon Anvarjon ugli; Ergasheva, Iroda Rustam kizi
CONFLICTING ISSUES OF PROPERTY RIGHTS IN COMPLEX RELATIONS WITH FOREIGN ELEMENTS
Author: Akramov, Akmaljon Anvarjon ugli; Kahhorova, Durdona Ulugbek kizi
INSON HUQUQLARI KELAJAGI -FANTASTIK TOʻQIMALARDAN HOLI INSON HUQUQLARI TIZIMINING IKKINCHI BOSQICHGA KOʻTARILISHI
Author: Tursunova, Gulchiroy Azimovna
JAMOAT TASHKILOTLARI VA ULARNING DAVLAT BOSHQARUVIGA TA’SIRI
Author: Xushvaqtov, Hasan Zohidjon o’g’li; Xushvaqtov, Zohidjon Roziqovich
TERMINOLOGICAL MODELS IN SCIENTIFIC TEXT
Author: Mahkamova, Durdona Nematovna
HAMIDULLA DADABOYEV - PROMINENT LINGUIST
Author: Abdushukurov, Bakhtiyor; Abjalova, Manzura
EUPHEMISMS USED IN “MANOQIBS” BY ALISHER NAVOI
Author: Khujaniyazova, Shahnoza Satimboyevna
“OMMAVIY MADANIYAT” TUSHUNCHASI VA UNING YOSHLAR TARBIYASIGA TAHDIDI
Author: Ibragimov, Solijon
BUGUNGI KUN YOSHLARDA KREATIV FIKRLASH VA KREATIVLIK JIHATLARINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO’LLARI (CHET TILINI O’QITISH MISOLIDA)
Author: Xalikova, Latofat Uktamovna
ЯНГИЛАНГАН КОНСТИТУЦИЯ – ИСЛОҲОТ ВА ИМКОНИЯТЛАР АСОСИ
Author: Очилова, Гўзал Араловна
ETNOSPORT ‒ MILLIY SPORT TURLARI VA XALQ O‘YINLARINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI
Author: Turdimuratov, Yangiboy Allamuratovich
ZAMONAVIY O’ZBEK TILI ERGONIMIK TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHIDA CHET TILI O’ZLASHMALARINING O'RNI
Author: Begimov, Odil To’xtamishovich
БУГУНГИ КУНДА ГЛOБAЛЛAШУВ ЖAРAЁНИНИНГ ЎЗИГA XOС XУСУСИЯТЛAРИ ТЎҒРИСИДA ҚAРAШЛAР ВA ҒOЯЛAР ТАХЛИЛИ
Author: Темирова, Светлана Владимировна
ҲУДУДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТИНИ ИННОВАЦИОН-ИНВЕСТИЦИОН БОШҚАРИШ: СТРАТЕГИЯСИ ВА МЕХАНИЗМИ
Author: Алмардонов, Мухамади Ибрагимович
RAQOBAT, MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV VA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI
Author: Karimov, Shamsiddin Akram o’g’li
BUYRAK USTI BEZI YETISHMOVCHILIGI; FIZIOLOGIYASI, KLINIK KO’RINISHI VA DIAGNOSTIKA MUAMMOLARI
Author: Tog’ayeva, Gulnora Siddiqovna; Istamov, Yusuf Mansur o’g’li; Adashev, Shoxrux Hasan o’g’li; Eshonqulov, Muzaffar Baxtiyor o’g’li
YANGI ASSORTIMENTDAGI XOM IPAKNING UZILISH KО‘RSATKICHLARINI MATEMATIK STATISTIK TAHLILI
Author: Haydarov, San’at Sunnatovich; Islambekova, Nigora Murtozayevna; Muxiddinov, Nuriddin Muxiddin о‘g‘li
THE MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRAIN OF NEWBORN, BORN AND DEAD AT DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN THE ATELECTATIC FORM OF PNEUMOPATHY
Author: Jumanov, Ziyadulla; Amonova, Gulafzal; Ortikov, Bobomurod.
ДАВЛАТ ХИЗМАТИ ВА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ ТАРИХИЙ ДАВРЛАШТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ
Author: Маликов, Беҳзоджон Қуролович
ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХИЗМАТИ СОҲАСИ КАДРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СИЁСИЙ АСОСЛАРИ
Author: Маликов, Беҳзоджон Қуролович
OLDI-SOTDI SHARTNOMASINING IQTISODIYOTDAGI ROLI
Author: Rasulov, Shadmanbek Bazarovich,
KO‘CHMAS MULK OBYEKTLARI JOYLASHGAN YER UCHASTKALARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI
Author: Mamadaliyev, Boburjon Bahodirjon o‘g‘li
CHUSTIYNING RADIF QO‘LLASH MAHORATI
Author: Otaxanova, Mahmuda Mamadaliyevna
STUDENT'S CREATIVITY AS A UNIVERSAL COGNITIVE CREATIVITY
Author: Djabbarova, Dilfuza Gayratovna
TURK VA O‘ZBEK TILLARIDA ZOOMORF VA FITOMORFLAR BILAN INSON OBRAZINING IFODALANISHIDAGI O‘ZIGA XOSLIKLAR
Author: Salimova, Zebo Rustam qizi
OЛИЙ ТAЪЛИМДA ТAЪЛИМ CИФAТИНИ OШИPИШ – ИCЛOҲOТЛAPНИНГ БOШ МAҚCAДИ
Author: Закирова, Ширин Иргашевна
OЛИЙ ТAЪЛИМ -ЖАМИЯТ ТAPAҚҚИЁТНИНГ АСОСИЙ ТАЯНЧИ ВA ПOЙДEВOPИ
Author: Усманова, Гузаль Тулкуновна
INGLIZ VA O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA “STEPMOTHER/O‘GAY ONA” KONSEPTINING FARQLI JIHATLARI
Author: Kaipbergenova, Dilbar Orakbaevna
ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISH JARAYONIDAGI ASOSIY QIYINCHILIKLARI TAHLILI
Author: Rasulova, Sanobar Jalalovna
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА – РУССКЫЙ ЯЗЫК
Author: Авлиякулов, Зокир Авазович; Абдуллаева, Дилшода Бахромовна; Джураев, Атхамжон Шухратжонович
MAKTABGACHA TARBIYA MUASSASALARIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH
Author: Ochilova, Xilola Sheraliyevna
TERMINOLOGY IN ARABIC LINGUISTICS
Author: Abdunabiev, Sunnat Botirovich
IBN AL-ARABIY VA MAVLONO JOMIYNING TASAVVUFIY-FALSAFIY QARASHLARIDA HAQ MA’RIFATI MASALASI
Author: Xolmo‘minov, Ja’far Muhammadiyevich; Aqilxonov, Saidolimxon
SPIRITUAL IMAGE OF YOUNG PEOPLE WITH A MODERN WORLDVIEW
Author: Akhmedova, Dilrabo Sadullayevna
МАМЛАКАТИМИЗДА ЧЕТ ТИЛЛАРИГА БЕРИЛАЁТГАН ЭЪТИБОР ВА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ
Author: Хaмидовa, Хилолa Шaмaнсуровнa
ZAMONAVIY SHAXRISABZ KASHTACHILIGIDA DILOROM JO’RAYEVA IJODINING O’RNI
Author: Bokiyeva, Guzal Ilhom qizi
TEXNIKA VA TEXNOSFERA TUSHUNCHALARINING FALSAFIY MOHIYATI
Author: Salimov, Baxriddin Lutfullaevich; Erkinov, Shaxboz Tulqin o‘g‘li; Maxammatova, Maftuna Xusinbay qizi.
INGLIZ TILIDAGI RAVISHLARNI TARJIMA QILISH
Author: Maxmudova, Zulfiya Muxiddinovna
TEXNIKA TARAQQIYOTI BORASIDAGI FALSAFIY KONSEPSIYALAR
Author: Salimov, Baxriddin Lutfullaevich; Shirinbaev, Miraziz Shavkat o‘g‘li; Xo‘jamov, Ozodbek Baxodir o‘g‘li.
MADANIYATLAR GLOBALLASHUVI JARAYONIDA MILLIY О‘ZLIKNI ANGLASHDAGI О‘ZGARISHLAR
Author: Mirzayev, Ikrom Boboqulovich; Muratbaeva, Iroda Sagatdinovna.
FEATURES OF TEACHING WRITING AND WRITTEN SPEECH IN ENGLISH CLASSES AT UNIVERSITIES
Author: Kushakov, Yusup Xaytbayevich
PROBLEMS OF STUDY OF CONDITIONALS FROM STYLISTIC PERSPECTIVE
Author: Minnikulov, Islom Urol ugli
NAMANGAN O‘ZBEK SHEVALARIDAGI UDA, JIYAN TERMINLARINING ETIMOLOGIYASI VA LEKSIK –SEMANTIK XUSUSIYATLARI
Author: Saidova, Muhabbatxon Shukrullayevna
TIME ALLOCATION FOR VOCABULARY TRAINING IN ESP CLASSROOMS
Author: Ortikov, Uktamjon
BUGUNGI KUNDA TARJIMA MADANIYATIDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR
Author: Juraeva, Gulnoza Nasirullaevna
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA MIKROKREDITLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH
Author: Boymatova, Kamola Shamshiddin qizi
AFORIZMLARNING ILMIY TADQIQI INGLIZ VA O’ZBEK TILLARI MISOLIDA
Author: Sultonova, Gulchehra Husanovna
DIALOGIK DISKURSDA SHAXS RUHIYATINING IFODALANISHI
Author: Qazaqova, Nozima Abdulboqiyevna
ҒАФУР ҒУЛОМ ШЕЪРИЯТИДА ВАҚТ ИФОДАЛАШ УСУЛЛАРИ
Author: Шарафиддинов, Х.
ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI
Author: Xamidova, Dilbar G’iyosovna
SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BIOLOGIYANI O‘QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI
Author: Sharipova, Dildora Rajabovna
BIOLOGIYA FANINI O’QITISHDA INTEGRATIV-BINAR MASHG’ULOTLARINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI
Author: Ibodova, Mahfuza Namozovna
YOSH AVLODGA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTISH VA UNING ISTIQBOLLARI
Author: Shamsidinova, Gulchehra Do’smurodovna
BIOLOGIYANI OQITISH JАRАYONIDА TАLАBАLАRDА EKОLОGIK MАDАNIYATNI SHАKLLАNTIRISH MАZMUNI
Author: Malikova, Ayzada Raxmatovna
«РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ГОЛЛАНДСКОГО ОПРОСНИКА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ (DEBQ) И ШКАЛЫ ТРЕВОГИ ЗАНГА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ »
Author: Хайдарова, Ф.А.; Латипова, М.А.
ОРОЛ ФОЖИАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ОҚИБАТЛАРИ.
Author: Кушаков, Файзулла Абдуллаевич; Наурзалиева, Шайдахан Махсетовна
POLIMER ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI ISHCHILARINI OVQATLANISHIGA GIGIYENIK BAHO BERISH
Author: Kamilova, Aida Sheraliyevna; Turdialiyev, Shavqatillo Xoshimjon o‘g‘li
ФЕНОЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВАХ
Author: Собирова, Гулрух Хасан кизи
ТИПЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Author: Собирова, Гулрух Хасан кизи
ПOВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНOСТИ УЧЕБНOГO ПРOЦЕССA ПO ФИЗИЧЕСКOМУ ВOСПИТAНИЮ В ВУЗЕ
Author: Хужoмoв, Бoбoмурoд Хaйтмурoдoвич
ПРOИСХOЖДЕНИЕ ВИДA СПOРТA «БOРЬБA НA ПOЯСAХ»
Author: Oчилoв, Элбек Oлимoвич
ВЫЯВЛЕНИЕ КOМПOНЕНТOВ ФИЗИЧЕСКИХ КAЧЕСТВ ВЕРХНЕЙ ПOДAЧИ ВOЛЕЙБOЛИСТOВ 12-13 ЛЕТ
Author: Рaхимкулoв, Кaримжaн Дaткaевич; Кулуев, Бакытбек Мамасаитович
ЭТНОТАФАККУРНИНГ ИЖОБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ БОРАСИДА МУЛОҲАЗАЛАР
Author: Умарова, Фарида Саидикрамовна
ЁШЛАР ЎРТАСИДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Author: Абилов, Ўрол Муродович
ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ МЕРОС ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ МУАММО СИФАТИДА
Author: Норқулов, Дусмурат Ташпулатович
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЕ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ
Author: Норимбетов, Т.Б.; Норимбетова, Н.Т.
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZO BO‘LISH JARAYONLARI VA UNING AHAMIYATLI JIHATLARI
Author: Xo‘janiyazov, Amirbek
TERGOVCHINING MUSTAQILLIGINI TA’MINLASHDA PROKUROR VA SUD NAZORATINING TA’SIRI
Author: Elmurzayev, Biloliddin Nurmon o‘g‘li
TENDER KO’RNISHIDAGI DAVLAT XARIDI O’TKAZISHNING O‘ZIGA HOS JIHATLARI
Author: Abduxalilov, Shahboz Zafar o‘g‘li
IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH IN TEACHING NON-LINGUIST STUDENTS ENGLISH BY MEANS OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES
Author: Khidirova, Umida Islom kizi
A LITERATURE REVIEW: A FRAMEWORK FOR THE STUDY OF SUBTITLING AND THE IMPORTANCE OF SUBTITLES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Author: Rahmatova, Davlatoy Rustam qizi
BO‘LAJAK BIOLOGIYA O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TIZIMI
Author: Achilova, Nazifa Rahmonqulovna; Bo’riyeva, N.J.
PORTRET JANRINING ILMIY NAZARIY ASOSLARI
Author: A’zamjonov, Axadjon A’zamjonovich; Arziyeva, Nazira Mahmudjon qizi
OLIY TA’LIM TALABALARIGA IQTISODIY INGLIZ TILINI O‘QITISHNI TAKOMILLLASHTIRISH
Author: Doniyorova, Gulrux Shoniyozovna
BIOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA LOYIHALASH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH
Author: Nasirova, Shahlo Qutbiddinovna
HOZIRGI DAVRDA MILLIY MUNOSABATNING INTEGRATSIYALASHUVIDA О‘ZLIKNI ANGLASH MUAMMOLARI
Author: Mirzayev, Ikrom Boboqulovich; Jo’rayev, Jonibek;
BADIIY MATNDA PEDAGOGIK TERMINLARNING MILLIY XUSUSIYATLARNI IFODALASHDAGI AHAMIYATI
Author: Husanxo‘jayev, Obidxon Mamutovich
INGLIZ VA O‘ZBEK TILI SO‘Z BIRIKMALARI TIZIMIDA KECHADIGAN DERIVATSION JARAYONLARNING QIYOSIY TAHLILI
Author: Rahmonova, Gavhar Nuritdinovna
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA BIOLOGIYA FANINI O’QITISHDA DIFFERENSIALLASHTIRISH VA INDIVIDUALLASHTIRISH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH
Author: Umarova, J.Q.; Shodiyeva, O.M.
ODAM ANATOMIYASI VA FIZIOLOGIYASI FANINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI
Author: Urunova, Dilshoda Sobirovna
TARBIYACHINING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH USULI VA KASBGA TAYYORLASH JARAYONIDA TASVIRIY- IJODIY YONDASHUVI
Author: Tillayeva, Vasila O’ktam qizi; Zufarova, Laziza Tolibjon qizi
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA BIOLOGIYA FANINI O’QITISHDA LOKAL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Author: Tilakova, Shirin Xaqberdi qizi
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TA’LIM – TARBIYASINI TASHKIL ETISHDA XALQ ERTAKLARIDAN FOYDALANISH
Author: Xamrayeva, Dildora Ruziyevna
БЎЛАЖАК ТАРБИЯЧИЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА АКМЕОЛОГИК КОМПEТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА
Author: Хакимова, Мохинур Азимовна
TA’LIM MUASSASALARI RAHBARLARINING BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH
Author: Nishonova, Dilso’z Sadritdinovna
ILK VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI RIVOJLANISHIGA QO’YILADIGAN DAVLAT TALABLARIDA TABIAT BILAN TANISHTIRISH
Author: Sadullayeva, Komila Murat qizi
DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY OF PRESCHOOLERS ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES
Author: Rakhmatova, Shakhnoza Oybek kizi; Rakhmatova, Ondagul Oybek kizi
MUHANDISLIK ETIKASINING SHAKLLANISHI VA MAZMUNI
Author: Salimov, Baxriddin Lutfullaevich; Abduvaxobov, Samandar Saydvakkas o‘g‘li; Tojiboev, Abdumomin Abdisaid o‘g‘li
FAN SIFATIDA MUHANDISLIK FALSAFASINING AHAMIYATI
Author: Salimov, Baxriddin Lutfullaevich; Abdusalomov, Zoidjon Nozimjon o‘g‘li; Toshmurodov, Abror Xolmamat o‘g‘li
MАKTАBGАCHА YOSHDАGI BOLАLАRNI EKOLOGIK TАRBIYALАSHDА IJTIMOIY ZАRURIYAT SIFАTIDА
Author: Ravshanova, Nargiza Norboevna; Norqulova, Latofat Sherali qizi
CHET TILINI O‘RGАNISHDА TАRJIMАNING ROLI
Author: Muminova, Dilshodaxon Abduvaxitovna
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI RAHBARLARINING KOGNITIV KOMPETENTLIGI
Author: Ergasheva, N.M.
МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН МАДАНИЙ ВА ГУМАНИТАР ҲАМКОРЛИК ҲИНДИСТОНИНГ ЮМШОҚ КУЧ ОМИЛИ СИФАТИДА
Author: Мустапова, Ҳилола
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ АЛИШЕРА НАВОИ
Author: Иззетова, Эмине Мустафаевна
MUHANDISLIK TAFAKKURINING IJTIMOIY VA FALSAFIY BILIMLAR RIVOJIDAGI AHAMIYATI
Author: Salimov, Baxriddin Lutfullaevich; Buriboyev, Behruz Baxtiyor o‘g‘li; Oydinov, Saidakbar Sayidin o‘g‘li
EVFEMIZM FAOL TIL BIRLIGI SIFATIDA
Author: Ibragimova, So’g’diyona Ikrom qizi
BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI
Author: Ismatullayeva, Gulshoda Ergashevna
БУГУНГИ ДАВРДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ПЕДАГОГЛАРНИНГ МАҲОРАТИНИ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ
Author: Бобошев, Зухриддин
ZAMONAVIY MASHINASOZLIK VA NANOTEXNOLOGIYALAR
Author: Temirov, Asomiddin Iskandar o‘g‘li;Turgunov, Kamolbek Saidjon o‘g‘li; Salimov, Baxriddin Lutfullaevich
GERMANIYA VA TURKIYA MAMLAKATLARI O‘RTASIDAGI IQTISODIY-SIYOSIY HAMKORLIKNING TARIXI HAMDA KELAJAK ISTIQBOLLARI
Author: Qadamov, Bekzod Yuldashovich
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНОГО ЯЗЫКА В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ
Author: Низомитдинова, З.А.
МИГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ: ЯҚИН ШАРҚ АРАБ ДАВЛАТЛАРИ МИСОЛИДА
Author: Мадаминова, Дурдона Искандаровна
ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШ ВА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ УЙҒОНИШНИНГ АСОСИЙ МУАММОЛАРИ
Author: Файзиев, Мирхамид Гафурович
NАSRIY АSАRDА UCHLIK TIMSОLINING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI
Author: Xodjayev, Sidiq Axmedovich
HSK 5 IMTIHONI OʻQISH VA YOZISH KOʻNIKMASIGA TAYYORLANISHNING ENG OSON VA SAMARALARI YOʻLLARI
Author: Hamdamova, Charos Hamdamovna
JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI
Author: Yuldasheva, Nargiza Egamberdiyevna; Djalalov, Baxromjon Begmurzayevich
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHI, UNING MAMLAKAT IJTIMOIY-IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA’SIRI
Author: Sharipova, G.S.
NEW MODELS FOR ANALYSING THE FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANISATIONS
Author: Teshabayev, Dilmurod Bokhodir ugli
BIOLOGIYA FANLARINI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI
Author: Ataqulova, M.N.
KIBERMAKОNDAGI AXBОRОT XURUJLARIGA QARSHI KURASHISHDA YOSHLARNING O’RNI
Author: Odinayeva, Gulshoda Shavkatovna
FORS TILIDA POLISEMIYANING FE’LLAR ORQALI NAMOYON BOʻLISHI
Author: Ahmedova, Dilfuza Rafukjanovna
LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQOTLARDA LINGVOKOGNITIV KONSEPTLAR
Author: Yusupova, Marjona Ikromjon qizi
МАМЛАКАТИМИЗДА МУЛКДОРЛИК ВА ТАДБИРКОРЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ МУСТАҲКАМЛАНИШИНИНГ МАЪНАВИЙ - МАЪРИФИЙ ОМИЛЛАРИ
Author: Ҳамраев, Сирож Абруевич
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗЕНИТНО-САМОХОДНОЙ УСТАНОВКИ ЗСУ-2-4 «ШИЛКА»
Author: Гофуров, Ёдгорбек Кодирович; Маматқулов, Баходир Хатамович
ПАХТА ТОЛАЛИ МАТОЛАРГА ГУЛ БОСИШДА ҚУЮҚЛАШТИРУВЧИЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ
Author: Эшдавлатова, Гулрух Эшмаматовна
BIRINCHI TUG’IMDAGI SIGIRLARNING EKSTERER KO’RSATKICHLARI
Author: Xoljigitov, Asqar Marifjonovich; Eshdavlatov, Orif Zokirovich
PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF PROSPECTIVE MEDICINAL PLANTS
Author: Begmatova, M.Kh.; Abdullaeva, Sh.B.; Isroilhujaeva, A.
STUDYING EFFECTIVE METHODS FOR OBTAINING INDIGO DYE FROM THE INDIGOFERA L PLANT TRADITIONALLY
Author: Eshchanov, Khushnudbek Odilbekovich;Yakubov, Gayrat Kuvandikovich; Nurullayeva, Manzura Shavkatovna; Zaripova, Oydin
COVID 19 PANDEMIYASI DAVRIDA VUJUDGA KELGAN NEOLOGIZMLAR
Author: Nasirova, Moxigul Furkatovna
FOTOEFFEKT QONUNLARINI O‘RGANISH
Author: Aslonov, Xayrullo Shukrullo ogli; Rasulova, Shodiyaxon Anvarjon qizi
ALFA-ZARRANING SOCHILISHI. REZERFORD FORMULASI
Author: Aslonov, Xayrullo Shukrullo o’g’li; Abdurashidova, Madinaxon G’ayratjon qizi
ATOMDAGI ELEKTRON SATXLARNING LEMB SILJISHI
Author: Aslonov, Xayrullo Shukrullo o’g’li; Qodirjonova, Odinaoy; Soliyeva, Mubina Zokirjon qizi
МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР МУВОЗАНАТИНИ ТАЪМИНЛАШ – БАРҚАРОРЛИК ГАРОВИ
Author: Жўрабоев, Н.Ю.; Исмоилова, К.У.; Эшмуратова, Г.Б.
ҲАМЗА ШИНВОРИЙ ИЖОДИДА ЖАНРЛАР РАНГ-БАРАНГЛИГИ
Author: Қорабоев, Сардор
ATOMNING TOMSON MODELI
Author: Aslonov, Xayrullo Shukrullo o’g’li; Imyaminova, Dilnura Dilmurodjon qizi
HAQIQIY ELEMENTAR ZARRALAR HAQIDA MULOHAZALAR
Author: Aslonov, Xayrullo Shukrullo o‘g‘li; Ne’matjonova, Habiba Tursunboy qizi; Valijonov, Asadbek Otabek o‘g‘li