09.03.2023
207
ORIENS Volume 3 ISSUE 3
ORIENS Volume 3 ISSUE 3
Journal articles
PROFESSIONAL TA’LIM MUASSASALARIDA CHET TILINI O‘QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI
Author: Xusainova, Dilrabo Ibragimjanovna
TECHNOLOGY OF FORMATION OF ORAL SPEECH COMPETENCE THROUGH ROLE-PLAYING GAMES IN ENGLISH CLASSES
Author: Akbarova, Ravzakhan Abdullakhayevna
ТЕНГЛИК ВА БАХТ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТУТГАН ЎРНИ
Author: Салимов, Бахриддин Лутфуллаевич; Абдусатторов, Фатхулла Хайрулла Ўғли; Ғанибоев, Дилмурод Анваржон Ўғли
ТУШУНИКСИЗ “ТУШУНЧА”ЛАР
Author: Насриддинов, Чори
O‘ZBEKISTON MILLIY XAVFSIZLIGINI TAʼMINLASHNING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARI
Author: Latipova, Sitora Sirojiddin qizi
YOSH AVLODNI MA’NAVIY-MADANIY RUHDA TARBIYALASHDA MUSIQA SAN’ATINING O‘RNI
Author: Ataboyeva, Shoxida Jo‘rayevna
ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛИБ ТУРУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАР
Author: Салимов, Бахриддин Лутфуллаевич; Абдухолиқов, Диёрбек Сайрбек Ўғли; Комилов, Фарходжон Абдусамин Ўғли.
ALEKSANDR FAYNBERG QALBLARDA MANGU YASHAYDI
Author: Ibodullayev, San’atbek
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВО ВРЕМЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Author: Аташикова, Нилуфар Анарматовна
SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROS OBYEKTLARINING UMUMIY TAVSIFI
Author: Bo’riyev, Alisher
BRINGING TO LIFE THE IDEAS OF IBN SINA
Author: Yunusova, G.S.; Asrarova, M.U.
АБУ БАКР АР-РОЗИЙНИНГ ИЛМ САРЧАШМАСИ
Author: Юлдашева, Л.С.; Шониёзов, Ш.С.
МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЁТ ҒОЯСИНИ ТАРҒИБ ЭТИШ ОРҚАЛИ ЁШЛАР ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Author: Очилова, Нигора Рузимуратовна
OZON QATLAMINING YEMIRILISHINING OLDINI OLISHDAGI IZLANISHLARI VA UNING NATIJASI
Author: Jo’rayeva, Xayriniso Shavkat qizi
БИРДАМЛИК ВА ҲАМЖИҲАТЛИК – ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ КЕЛАЖАГИДИР
Author: Салимов, Бахриддин Лутфуллаевич; Аъзамжонов, Алимардон Бахромжон Ўғли; Қодиров, Шоҳруҳ Қойир Ўғли.
THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL THE BASICS INTERNATIONAL TOLERANCE RELATIONSHIPS IN NEW UZBEKISTAN
Author: Nishanov, Sarvar
ГЛOБAЛЛAШУВ ШAРOИТИДA ЎЗБEКИCТOН ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ БАРҚАРОРЛИГИГА ТАҲДИД СОЛУВЧИ АХБОРОТ XAВФCИЗЛИГИНИ ТAЪМИНЛAШ: МУAММO ВA EЧИМЛAР
Author: Набиев, Бекзод Мухаммадумарович
MAKTABLARDA BOLANI ESTETIK TARBIYALASHDA TASVIRIY SAN’ATNING O‘RNI
Author: Jo’rayev, Shoxrux; Rahmataliyeva, Mohlaroyim; Saminjonova, Dilmuraxon
ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА БАРҚАРОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ МУҲИМ ТАМОЙИЛЛАР
Author: Салимов, Бахриддин Лутфуллаевич; Неъматов, Абдужаббор Ғулом Ўғли; Шарофиддинов, Шоҳруҳбек Саҳобиддин Ўғли.
EFFECTIVE WAYS TO MEMORIZE NEW WORDS IN ENGLISH
Author: Oblakulova, Dinora Jamshid kizi
ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Author: Мамаджанова, Нозима Адхамовна
YOSHLAR DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA DINIY VA DUNYOVIY MАFKURАLАRNING O‘RNI VА RОLI
Author: Bаyаliеv, Djахоngir Kаynаrbеkоvich
КУРАШ АНЪАНАЛАРИ, УРФ-ОДАТЛАРИ ҚАДРИЯТ ЭКАНЛИГИНИ ТАЛАБА ЁШЛАРГА ЎРГАТИШ
Author: Абдулахатов, А.Р.; Исмоилова, Ҳ.Б.; Эгамбердиева, Р.Б.
ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR E’TIBOR MARKAZIDA
Author: Aripov, Zoirjon; Oripova, Ominaxon
МУСТАҚИЛ ИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ДИДАКТИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Author: Ходжикулова, Шаҳло Наримоновна
ВОЛКОВ-НИКОЛАЕВ: МАШҲУР ИККИ РАНГТАСВИР ТАРИХИ
Author: Алимкулова, Дилзода Райимкуловна
ZAMONAVIY MEHNAT BOZORIDA BO’LAJAK AKADEMIK VOKAL XONANDALARINI ISH BILAN TA’MINLASHDAGI KOMPETENSIYALARINING AHAMIYATI
Author: Mansurbekova, Feruza Gayratovna
BO‘LAJAK AKADEMIK VOKAL XONANDALARI TA’LIMIDA FANLAR INTEGRATSIYASIGA DOIR
Author: Muzafarova, Saodat Xaydarovna
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Author: Васильченко, Ольга Анатольевна
SHARQ MINIATYURA SAN’ATINING RIVOJLANISHIDA KAMOLIDDIN BEXZOD IJODI
Author: Yuldasheva, Azimaxon; Tursunaliyeva, Nazokatxon
TASVIRIY SAN’AT MASHG‘ULOTLARIDA RANGLARNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATINI O‘RGANISH
Author: Qurbonova, Barchinoy; Yo’ldasheva, Gullola
DIGITAL PR IN THE PROMOTION OF THE NATIONAL BRAND
Author: Aslanova, A.F.; Abdumuminova, D.T.
PAXTA QURITISH BARABANIDAGI TEMPERATURA VA NAMLIK MA’LUMOTLARI ASOSIDA MS EXCEL DASTURIDA MA’LUMOTLAR BAZASINI YARATISH
Author: Djurayev, Anvar; Marasulov, Islombek Ravshanbek o‘g‘li
ANALYSIS OF THE NEGATIVE IMPACT OF THE COMPOSITION OF POLLUTANTS IN THE WORKING FLUID OF HYDRAULIC EQUIPMENT
Author: Abduazizov, Nabijon Azamatovich; Jurayev, Akbar Shavkatovich; Mustafayev, Oybek Bobomurodovich; Sayfiev, Javohir Giyoz ogli
TURISTLARNI OVQATLANTIRISHDA “LE PETIT CHEF” ANIMATSION DASTURINING AFZALLIKLARI
Author: Raximova, Dilorom Sulaymonovna; Djurayeva, Nafisa Baxodirovna
AVTOMOBILLARDA ISHLATILADIGAN ANALITIK VA RAQAMLI YOQILG‘I MIQDORINI HISOBLOVCHI DATCHIKLAR
Author: Munavvarxonov, Zokirxon Toxirxon o‘g‘li; Soataliyev, Diyorbek Bahodir o‘g‘li
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ
Author: Хаитбаева, Наима Хабибуллаевна
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKAT YORDAMCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM JIHATLARI
Author: Egamov, Xamrobek Xamid o‘g‘li; Matmurotov, Alibek Ravilovich
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА
Author: Қосимова, Наргис
BADIIY NASRDA NUTQ MADANIYATI
Author: Bozorova, Gulshan Chorshanbi qizi
SPECIAL USAGE OF CERTAIN VERBS OF PERCEPTION
Author: Tilakov, Nozimjon Olimjon ugli
O’ZBEKISTON XALQ AMALIY SAN’ATI RIVOJIGA OID ILMIY MANBALAR TAHLILI
Author: To‘xtamatova, Huvaydo; Yunusaliyev, Muhammadqodir
YASHIL ENERGETIKA KELAJAK ENERGETIKASI
Author: Vapayev, Murodjon Dussumatovich; Shomurodov, Samandar Burxon oʻgli; Patxullayeva, Mohinabonu Lutfulla qizi
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ГЛАГОЛАМ ВОСПРИЯТИЯ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Author: Абдухафизов, Сардор Неъматович; Наркулова, Индира Рустам кизи
POLIKRISTALL YUPQA PARDALAR XUSUSIYATLARIGA CHET KIRISHMALARINING TA’SIRI
Author: Zaynolobidinova, S.M.
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Author: Ходжакулова, Д. И.; Набиева, К.Ф.
МУҚОБИЛ ТРАНСПОРТ КОРИДОРЛАРИНИ ЯРАТИШ СОҲАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ
Author: Юлдашев, Бахтиёр Эргашевич
КАШФИЙ ТЕРМИЗИЙНИНГ ДЕВОНИ ТАРКИБИ МАВЗУ МУНДАРИЖАСИ
Author: Алиев, Шокир Жўрақулович
ОТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И США В 2016-2021 ГОДАХ
Author: Садыков, Сардорбек Шухрат угли
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Author: Абдуллаев, Р.; Сарвирова, Н.С.; Муминов, Т.Ш.
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ
Author: Абдуллаев, Р.; Сарвирова, Н.С.; Муминов, Т.Ш.
“ҚОНУН” – ФАЛСАФИЙ КАТЕГОРИЯ
Author: Хайдаров, Хуррам Фармонович
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ КОММУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ
Author: Салимов, Бахриддин Лутфуллаевич; Ахмедов, Абдуллоҳ Маҳаматжонович; Норбобоев, Асадбек Азаматович
АБУ АЛИ ИБН СИНО ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ХАЛҚ ТАБОБАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ
Author: Фазлиева, Шахноза Уктам Қизи
BO‘LG‘USI MUSIQA O‘QITUVCHILARINI AN’ANAVIY IJROCHILK FAOLIYATIGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH
Author: Bannaqulov, Mexroj Furqat o’g’li; Shodiqulov, Quvonchbek Nizomjon o’gli
АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ ҚАРАШЛАРИДА ИНСОН ВА ЖАМИЯТ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ
Author: Салимов, Бахриддин Лутфуллаевич; Эргашов, Камронбек Қаландарович; Исмадияров, Отабек Хакимжон Ўғли.
ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИДАГИ ЎРНИ
Author: Баҳронов, Ҳасан Қаюмович
ЖАҲОН ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИНИ ТУБДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ
Author: Шукуров, Илҳом Болтаевич
ЎЗБЕКИСТОНДА ОВЧИЛИК СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ
Author: Рахмонов, Рашид Рахимович; Нўмонов, Қувончбек Хасан Ўғли; Самадова, Ирода Шодийевна; Орипова, Юлдуз Сайфулло Қизи
OILA - MUQADDAS DARGOH
Author: Nurboyeva, Nargiza Nodirbekovna
YOSH GIMNASTIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI
Author: Xakimov, S.; Uktamova, K.
ZARDUSHTIYLIKDA SUV HAMDA DEHQONCHILIK BILAN BOG’LIQ QARASHLAR
Author: Fayziyev, Abdusamad Abduxoliq o‘g‘li; Murodova, Gulmira Muhiddin qizi
YOSHLARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O‘RNI
Author: Atakulov, Mavlonbek Saitkulovich
ЁШ СПОРТЧИЛАРНИ ТАРБИЯЛАШ ВА ШУҒУЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ТАМОЙИЛЛАРИ
Author: Махматкулов, Фарход Абдирайимович
ДАВЛАТ ТИЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАРИХИЙ ИЖТИМОИЙ АСОСЛАРИ
Author: Қурбонова, Марғуба Болтаевна
JINS KATEGORIYASI VA UNING TURLI TIZIMLI TILLARDA IFODALANISHI
Author: Amonov, Muxtor Umarovich; Qosimova, Ozodaxon Zafarjon qizi
QALMOQIR KONI MIS-MOLIBDENLI RUDALARNI FLOTATSIYALASHDA BOYITMA SIFATINI YAXSHILASH VA BOYITISHNING TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHLARINI OSHIRISH
Author: Sidiqov, Ravshan Mirzabekovich; Ahmadaliyev, Alisher Madaminovich; Yuldoshev, Shaxzod Xamraevich; Eraliyev, Davron Qochqor o‘g‘li
ЎЗБЕКИСТОНДА САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯСИ
Author: Хотамов, Ибодулло Саъдуллоевич; Рашидова, Одина Олимжон Қизи
БАНК ТИЗИМИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИДА БАНК ИННОВАЦИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Author: Маматов, Акмалжон Анваржонович
JAHON ENERGETIKASI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
Author: Sharipova, Marjona Toshpoʻlat qizi; Muxamedov, Abdushukur Abdugʻafurovich
INTELLEKTUAL SALOHIYATLI YOSHLARNI TARBIYALASHDA O‘QITUVCHI IJTIMOIY INTELLEKTINING AHAMIYATI
Author: G‘aniyeva, Xalimaxon Axmatxonovna; Qambarova, Madinabonu Alisher qizi
EKSPERIMENTAL GIPERKOLESTEROLEMIYADA QONDAGI GOMOSISTEIN MAZMUNI BILAN ENDOTELIY DISFUNKSIYASIGA BOGʻLILIGIGA IZOH
Author: Bayqulov, Azim Kenjayevich; Islomov, Xurshid Iskandarovich; Rahmonov, Farxod Xolbayevich
HIRUDOTHERAPY OF PATIENTS WHO HAVE SUFFERED AN ISCHEMIC STROKE. CLINICAL EVALUATION
Author: Minavarov, R.A.; Azimov, A.R.; Olimova, N.A.; Kamalova, N.L.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКРЫТЫХ АЛЛЕРГЕНОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Author: Абдуллаева, Дилафруз Гайратовна
UNDERSTANDING POLARIZATION IN SCATTERING MEDIA: INSIGHTS FROM MONTE CARLO SIMULATIONS
Author: Rozikov, J.; Akhmedova, Sh.; Kuchkarova, Sh.
MODELING FORCED OSCILLATION IN THE MAPLE SYSTEM
Author: Akhmedov, B.; Juraev, S.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Author: Хусанов, Анвар Джумабаевич; Хайдаров, Ильхом Юсупович
BANK KAFOLATI - MAJBURIYATLARNI TAʼMINLASHNING MOLIYAVIY HUQUQIY VOSITASI
Author: Aliyev, Zuxriddin Soyibnazarovich
XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI
Author: Alieva, G.I.
ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ АХБОРОТ ПОРТАЛИ ПЛАТФОРМАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ
Author: Турсунова, Зарнигор Рустамовна
МЕЛКАЯ ПЛАСТИКА И РОЛЬ В ИСКУССТВЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Author: Таирова, Холида Хамидовна
BUGUNGI KUNDA TARIX FANINI O’QITISHDA FOYDALANILADIGAN ZAMONAVIY METODLAR
Author: Maxmanazarov, Q.A.
XURSHID DAVRON SHE’RIYATIDA OKSYUMORONNING POETIK-INDIVIDUAL VAZIFASI
Author: Qurbonova, Muharram Jurabekovna
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШИРАЗСКОЙ ШКОЛЫ МИНИАТЮРЫ
Author: Юсупова, Холида Шухрат Кизи
SOLVING TWO-BODY PROBLEM FOR EARTH AND MOON ON THE MAPLE
Author: Akhmedov, B.; Khamrokulov, F.
MODELING OF THE TRIPLE PENDULUM PROBLEM IN THE MAPLE SYSTEM
Author: Akhmedov, B.; Abdurakhmonov, Sh.
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING FIKRLARSH QOBILIYATLARIGA TA’LIM VA TARBIYA BERISHNING AHAMIYATI
Author: Normamatova, Mavluda; To’rayeva, Sadoqat; Tursunova, Durdona
O‘ZBEK TILIDA “ZAHAR” SEMANTIKASIGA EGA BO’LGAN GAPLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI
Author: Shokirov, Sherali Ibrohimovich; Bo’riyeva, Ozoda Botirjon qizi
“SARF” VA “NAHF” ‒ BIRINCHI O‘ZBEK TILI GRAMMATIKASI
Author: Tog‘ayev, To‘lqin Mamanazarovich
MAHMUDXO’JA BEHBUDIYNING “MUNOZARA HAQIDA“ MAQOLASIDAGI IJTIMOIY VA FALSAFIY QARASHLAR
Author: Rashidova, Xushnoza; Sulaymonov, J.B.
BURHONIDDIN RABG‘UZIYNING “QISSASI RABG‘UZIY” ASARINING O‘RGANILISHI VA MANBAALARI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
Author: Quljanova, To‘lganoy Shodiyor qizi
АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА САНЪАТНИНГ ТУТГАН ЎРНИ
Author: Ачилдиева, Муяссархон; Аткиёева, Рухшона
БУХОРО ВОҲАСИ ЎЗБЕК ВА ТОЖИКЛАРИДА ”БЕШИККЕРТИ” УДУМИ
Author: Шамсиева, Зилола Аскаровна
VIKTOR ALEKSANDROVICH USPENSKIYNING IJODIY YO‘LI
Author: Xojimamatov, Azimjon; Muhammadjonova, Mohinur
O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI “BOSH/ HEAD” KOMPONENTLI SOMATIK FRAZEMALARNING SEMANTIK DOIRALAR HOSIL QILISHI
Author: Abduazizova, Munisa
О‘ZBEK TILIDА FАОL VА NОFАОL SО‘ZLАRINING QО‘LLАNILISH METОDОLОGIYАSI
Author: Abbasova, Nargiza Kobilovna; Maxmudova, Fotima Zufar qizi
AZIZIDDIN NASAFIY FALSAFASIDA TAQDIR VA IXTIYOR ERKINLIGI MUAMMOSI
Author: Rasulov, O.
МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР РИВОЖИДА УМУМИНСОНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҒОЯЛАР УЙҒУНЛИГИ
Author: Элбоева, Ш.Б.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Author: Каримова, Адолат Ибрагимовна
АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРНЫХ ТИПОЛОГИЙ ФИГУР ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЗНЫХ СТРАН
Author: Айдаркулова, К.А.; Нигматова, Ф.У.; Миракбарова, Н.Х.
TECHNIQUES FOR IMPROVING CADETS’ CONVERSATIONAL SKILLS
Author: Rashidova, Munavvar Khaydarovna
USING SOCIOCULTURAL THEORY FOR STUDENT EMPOWERMENT AND THE CREATION OF A CULTURALLY AND SOCIOECONOMICALLY RESPONSIVE EDUCATION SYSTEM
Author: Khabirova, Sagdiana Gayratovna
MAHALLALARDA DEVIANT XULQ-ATVORLI BOLALAR BILAN ISHLASH USULLARI
Author: Avg‘onova, Gulira’no
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES OF INTERNATIONAL STRATEGIC COOPERATION IN WORLD POLITICS
Author: Nuriddinov, Sardor Boboyarovich
IKKI JAHON URUSHI ORALIG‘IDAGI DEMOKRATIK ISLOHOTLAR TOMON INTILISHLAR
Author: Salomov, S.
“IJTIMOIY TARAQQIYOT” HAQIDAGI QARASHLAR EVOLYUTSIYASI
Author: Mutalibov, F.
МУҲАММАД ҲАКИМ ТЕРМИЗИЙНИНГ “ҒОВРУЛ УМУР” АСАРИ: ҚЎЛЁЗМА ВА НАШРЛАР
Author: Нормуродов, Маҳмуд
ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СУДОВ В РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ. ВОПРОСЫ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ КАСАТЕЛЬНО СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Author: Абдужабборов, Жавлонбек; Сатвалдиева, Юлдузхон Хатамжан Қизи
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA “HALOLLIK” LEKSEMASI MA’NODOSHLARI VA ULARNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI
Author: G‘ulomova, Bibi Muxlisa Maxmudjon qizi
O‘ZBEKISTONDAGI ARABLARGA OID TARIXIY VA ETNOGRAFIK MA’LUMOTLAR TAHLILI
Author: Mamarajabov, Bobir Normo‘min o‘g‘li
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Author: Камалова, К.Ф.; Хонхужаева, Г.
СРАВНЕНИЕ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ И СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Author: Хонхужаева, Г.
MAIN PROBLEMS IN PROVIDING FIRE SAFETY IN MODERN MULTI-STORY RESIDENTIAL BUILDINGS
Author: Tadjiboev, Bunyodbek Kasimjon ugli
EKONOMETRIK MODELNI DARBUN-UOTSON TESTI YORDAMIDA TAHLIL QILISH
Author: Fayziyev, Rabim Aliqulovich; Saydullayev, Azamat Jo‘raqul o‘g‘li
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ
Author: Пардабоева, Дилфуза Рустамовна
ЭНЕРГИЯ САМАРАДОР КОМПОЗИЦИОН МАГНИТ МАТЕРИАЛЛАРДАН ЭЛЕКТРОТЕХНИКА САНОАТИДА ФОЙДАЛАНИШ
Author: Бердиев, Усан Турдиевич; Колесников, Игорь Константинович; Хасанов, Фозил Фарход Ўғли
AUTONOMOUS HUMAN PROMOTION WITH SOLAR BATTERIES
Author: Akhmedov, Abdurakhmon Pattakhovich; Khudoyberganov, Sardorbek Bakhodirovich; Kutbidinov, Odiljon Muhammadjon ugli
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ НА СОВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Author: Колесников, И.К.; Хакимов, С. Х.; Каршиев, К. Т.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРЕСС КАК ФАКТОР ВЛИЯЮЩЕЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Author: Норимбетов, Т.Б.
MILLIY RUHIYAT IFODASIDA ZID MA`NOLI SO‘ZLARDAN FOYDALANISH (ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATI MISOLIDA)
Author: Muzaffarova, Zarrina Umarjon qizi