21.02.2022
195
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON THE TOPIC OF “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON THE TOPIC OF “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES”
Статьи журнала
CHET TIL MASHG‘ULOTLARIDA O‘QISHNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARIGA DOIR MULOHAZALAR
JURNALISTLARNI TAYYORLASHDA KREATIV YONDASHUV
INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABILISHMENTS
ERKAK VA AYOL NUTQIDA MUROJAAT SO‘ZLAR SEMANTIKASI
LEARNER NEEDS RECOGNITION AS A REQUIREMENT IN MODERN LANGUAGE EDUCATION
THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS
THE USE OF CLASSROOM BLOG IN LANGUAGE TEACHING TO SECONDARY SCHOOL STUDENTS
SIYOSIY TILNING IJTIMOIY-MADANIY XUSUSIYATLARI
THE ANALYSES OF LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECTS IN PROVERBS
DIFFERENT PHASES OF APPLYING DIGITAL TECHNOLOGY TO LEARNING PROCESS WHILE DEVELOPING MATERIALS
OLIY TA’LIMDA INNOVATSION USUL VA VOSITALAR
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENTSIYANI RIVOJLANTIRISHDA TOPSHIRIQQA ASOSLANGAN TIL O'QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING TOLERANCE IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING IN UZBEKISTAN
INTERACTIVE APPROACHES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
DIFFICULTIES WHICH LEARNERS COME ACROSS WHILE LEARNING FOREIGN LANGUAGES, PROBLEMS WITH INTERLANGUAGE
LEXICAL SEMANTIC AND THEMATIC FIELD OF WORDS DENOTING POSITIVE EMOTIONS
MAIN PRINCIPLES OF LINGUOCULTURAL CONCEPTS IN LINGUISTICS
O‘ZBEK VA HINDIY TILLARIDA JINSNING IFODALANISHI
MODЕRN SHЕ’RIYAT TILIDA NOREAL IFODA SHAKLLARI
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
РОЛЬ СТИЛИСТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ТЕКСТА
CHET TILI DARSLARIDA MADANIYATLARARO MULOQOTNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY-MADANIY MAQOL VA IBORALARNING O‘RNI
OPPORTUNITIES OF USING INNOVATIVE APPROACHES AND METHODS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
DINIY FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR MADANIYATLARARO ALOQA VOSITASI SIFATIDA
OMMАVIY АXBOROT VOSITАLАRIDА MАVZU
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING TA’LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI
ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
THE CORRELATION BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STUDY OF CULTURE
LISTENING COMPREHENSION IS AN INTEGRAL PART OF LANGUAGE LEARNING AND ITS GENERAL PRINCIPLES
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
FRACTAL PEDAGOGY USED IN EDUCATIONAL MODELS AND TECHNOLOGIES
LISTENING TECHNIQUES FOR COMPREHENSION APPROACH
INNOVATIONS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
TА`LIM TIZIMIDА «ASSESSMENT» HАMDА «EVALUATION» TUSHUNCHАLАRI VА ULАRNING FАRQI
XITOYDA JURNALISTLARNI TAYYORLASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI
ROLE AND STATUS OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION IN PROMOTING SSC AND TRIANGULAR COOPERATION: CASE OF ZIMBABWE
PEDAGOGIK KONFLIKTLARNI OLDINI OLISHDA MUOMALA MADANIYATI VA MULOQOT QOIDALARINING AHAMIYATI XUSUSIDA
THE ROLE OF ICT IN TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES
XORIJIY TILLARNI O’QITISHDA MADANIYATLARARO MULOQOTNI SHAKLLANTIRISH AHAMIYATI
THE ROLE OF WORD FORMATION IN ENRICHING ENGLISH VOCABULARY
UMAR SAYFIDDINNING “FARMON” HIKOYASI TARJIMASIDA TARJIMON MAHORATINING IFODALANISHI
GENDER TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY MOHIYATI
YOSH AVLODGA INGLIZ TILINI O’RGATISHDA MADANIYATLARARO MULOQOT MASALALARINING O’RNI VA AHAMIYATI
ПОДКАСТ СРЕДСТВО ИНТЕРАКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE MEDIA OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA
PERSPECTIVES OF MODERN TECHNOLOGY IN TEACHING MEDICAL TERMS
MEDIATA'LIM – TIL VA MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYA KONTEKSIDA
THE SEMANTIC CHANGE OF WORDS
DEVELOPING CLT BASED LESSON PLANS
O’ZBEK MADANIYATIDA TA’ZIYA MAROSIMLARINING HUDUDIY JIHATDAN FARQLANISHI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
SAME CORRESPONDENCE SITES OF PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE
THE ROLE OF LINGUISTIC ONOMASTICS IN LEARNING PROCESS
КРАТКИЙ ОБЗОР ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭПОСА «АЛПАМЫШ» В КИТАЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
THE ROLE OF AUDIO-VIDEO MATERIALS IN DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATION
INGLIZ TILIDA SO‘ZLASHUV FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI.
LEADING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION
XITOY LINGVOMADANIYATIDA GENDER TUSHUNCHASI
SPECIFIC FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
YOVUZ BAHODIRO‘G‘LINING “BUHARA YANIYOR” (XORAZM O‘T ICHIDA) ROMANINING TARJIMASIDA ASLIYAT USLUBINING BERILISHI
COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES
HOW TO IMPROVE WRITING SKILLS IN ENGLISH
ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ СТАТЬИ
THE MAIN IMPORTANCE OF GIVING AND RECEIVING EFFECTIVE FEEDBACK
THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
TOPIC AND ASSIGNMENT BASED LEARNING MODEL TO CREATE PERUSING APTITUDES
THE ROLE OF LISTENING IN LANGUAGE ACQUISITION; THE CHALLENGES & STRATEGIES IN TEACHING LISTENING
LINGUODIDACTIC FEATURES OF ORAL SPEECH COMPETENCE OF STUDENTS OF EDUCATIONAL DIRECTION OF JOURNALISM
FEATURES OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN AT THE INITIAL STAGE OF TEACHING
О НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕДУРНЫХ МОМЕНТАХ И ФОРМАТЕ ЗАДАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ)
ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
TILLARNI O‘RGANISH VA MADANIYATLARARO MULOQOTNING IJTIMOIY AHAMIYATI
О ЯВЛЕНИИ КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
NEMIS TILINI SAMARALI O’QITISHDA YOUTUBE PLATFORMASIDAN FOYDALANISH
О ПОНЯТИИ «МОРФОНОЛОГИЯ» КАК ОСОБОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
THE REGIONAL VALUE OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
ON HELPING NON-LINGUISTIC STUDENTS BECOME MORE INSPIRED AND INDEPENDENT IN LEARNING ENGLISH
CHINA’S ECONOMY CURRENT TRENDS AND PROBLEMS
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ПОРТФОЛИО»
ONA TILI DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH AFZALLIKLARI
РЕЧЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА
ENHANCING TRANSACTIONAL AND INTERACTIONAL LISTENING SKILLS THROUGH CONTROVERSIAL POETRY
FLUENCY AND ACCURACY IN SPEAKING
MODERN THEORETICAL REPRESENTATION OF SIMULTANEOUS INTERPRETATION
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИЗАМИ ГЯНДЖАВИ
ARAB TILIDA NUTQ MAHORATINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIDA AYRIM FIKR-MULOHAZALAR
ADVANTAGES OF INNOVATIVE APPROACHES AND METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
SIYOSIY BOSHQARUVDA JAMOATCHILIK BILAN ALOQALARNING O‘RNI (The role of Public Relations in political leadership)
XITOY TILIDAGI QIYOSLASH KONSTRUKSIYALARDA KLIMAKS VA ANTIKLIMAKS HODISALARI
O‘ZBEK TILIDАGI АNTONOMАZIYALАRNING MA’NOSI
IMPLEMENTING COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT) AMONG THE STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ГРУППАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
THE RELEVANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN MODERN CONDITIONS
THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN ENGLISH IN DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL RELATIONSHIP
О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
A COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING STUDENTS IN ENGLISH OF THEIR SPECIALTIES
КАТЕГОРИЯ ПОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
HUDUDIY TELEKANALLARDAGI MUALLIFLIK KO‘RSATUVLARIDA TIL VA USLUB MASALALARI
ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS
КАРТИНА МИРА И ЯЗЫКОВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ
ZAMONAVIY TA’LIM METODLARI – TA’LIM SAMARADORLIGI KAFOLATI
SAN’AT VA MADANIYAT MENEJMENTI (BOSHQARUV SAN’ATI) HAQIDA ILMIY YONDOSHUVLAR VA UNING ZAMONAVIY KLASSIFIKATSIYASI
CHET TILLARINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV.
COMPARING TERMINOLOGY OF TECHNICAL PROFESSION OF TWO LANGUAGES
CHET TILLARINI O‘QITISHDA KOMMUNIKATIV YONDASHUV
THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF ESP STUDENTS
TRANSLATION OF ECOLOGICAL TERMS: PROPORTIONS IN UZBEK, ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ
TALABALARNING KREATIV TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH UCHUN NOODATIY USULLARDAN FOYDALANISH
OTMLARDA KREDIT MODUL TIZIMI SHAROITIDA “MUSTAQIL TA'LIM KO'NIKMALARI” FANINING MAZMUNI VA MOHIYATI
PROFILAKTIKA INSPEKTOR TALABALАRIDA MUSTAQIL TAʼLIMNI RIVOJLANTIRISH
THE IMPORTANCE OF TERMINOLOGY IN ACQUISITION OF SPECIALTY SUCH AS OIL AND GAS ENGINEERING
IMPLEMENTING INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN DEVELOPING STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
INGLIZ TILINI O‘RGANISHDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANISHINI TA’MINLOVCHI OMILLAR
SCIENTIFIC TECHNOLOGY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN INFORMATION RESOURCES DEVELOPMENT HISTORICAL FEATURES (ON THE EXAMPLE OF 2000-2019)